پایان نامه انرژی خورشیدی،صفحات فوتو ولتاییک و نیروگاه خورشیدی


خورشید با دارا بودن انرژی نامحدود از دیرباز شناخته شده است.همانطور که میدانید منظور از انرژی خورشیدی گرما و نور ساطع شده از سطح خورشید می باشد.دانشمندان عمر این کره عظیم سرشار از انرژی را بیش از 10 میلیارد سال تخمین زده اند.

با توجه به محاسبات انجام شده در هر دقیقه 144 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود.از طرفی وزن کره خورشید بیش از 300 هزار برابر وزن کره زمین است.با ضرب و تقسیمی آسان میتوان دریافت که خورشید تا بیش از 4 میلیارد سال دیگر پایدار است و می تواند انرژی خود را به کره زمین ارسال کند.

انرژی خورشیدی یکی از بهترین و در دسترس ترین انرژی های پاک  و تجدید پذیر محسوب میشود.با توجه رو به تمام بودن انرژی های فسیلی ، بشر به استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و انرژی بادی روی آورده است.انرژی خورشیدی به روش ها و کاربردهای مختلف در صنعت برق استفاده می شود.از کاربرد در ماشین حساب (به عنوان باطری) گرفته تا سیستم های فوتو ولتاییک و نیروگاه خورشیدی به عنوان تولید انرژی برق.

صفحات فوتوولتاییک با تبدیل کردن نور خورشید به انرژی الکتریکی میتواند یکی از کاربردهای مرسوم انرژی خورشیدی محسوب شود.

پایان نامه ای با عنوان  انرژی خورشیدی،صفحات فوتو ولتاییک و نیروگاه خورشیدی برای شما عزیزان آماده کرده ایم.امید است با مطالعه این پایان نامه اطلاعات کلی و مفید درباره انرژی خورشیدی صفحات فوتو ولتاییک و نیروگاه های خورشیدی بدست آورید.

سرفصل های این پایان نامه:

فصل 1-   انرژی خورشیدی

1-1-    مقدمه

1-2-    تاریخچه انرژی خورشیدی

1-3-    تعاریف انرژی خورشیدی

1-3-1-     انرژی جنبشی

1-3-2-     انرژِی پتا نسیل

1-3-3-     اصل بقای جرم وانرژی

1-4-     منبع انرژی خورشیدی

1-5-     ويژگي هاي ا نرژي خورشيدي

1-6-    نیازهاومحدودیت های انرژى خورشیدى

1-7-     كاربرد های ا نرژی خورشیدی

1-7-1-       سيستم‌هاي فتوبيولوژيك

1-7-2-       سيستم‌هاي فتوشيميايي

1-7-3-       سيستم‌هاي فتوولتائيك

1-7-4-       سيستم هاي حرارتي و برودتي

1-8-    موقعيت كشورايران ازنظرميزان دريافت انرژي خورشيدي

فصل 2-   صفحات فوتوولتاییک

2-1-    مقدمه

2-1-1-     استفاده ازالكتريسيته PV دركشورهاي درحال توسعه

2-1-2-     طبيعت ومهيابودن تابش خورشيدي

2-1-3-     سلول PV ، ماژولها وآرايه ‌ها

2-1-4-     سيستمهاي PV خورشيدي

2-1-5-     كاربردهاي PV  در كشورهاي كمتر توسعه يافته

2-1-6-     سيستمهاي هيبريد

2-1-7-     فانوسهاي خورشيدي

2-2-     سلول خورشيدي

2-3-    مبانی فیزیکی سلول های خورشیدی

2-4-    موادتشکیل دهنده سلول های خورشیدی

2-5-     استفاده ازنا نولوله‌هاي كربني درساخت پيل‌هاي خورشيدي

2-6-    پدیده فتوولتائیک

2-7-     سيستم فتوولتائيك

2-8-     سه بخش اصلي سيستمهاي فتوولتاييک

2-8-1-     ماژول ياپنل هاي خورشيدي

2-8-2-     قسمت واسطه يابخش توان مطلوب

2-8-3-     مصرف كننده يا بارالكتريكي

2-9-     اصول كاريك پنل فتوولتائيك

2-10-  مراحل اصلی طراحی

2-11-   مشخصه الكتريكي آرايه فتوولتائيك درشرايط استاندارد

2-12-  مشخصه توان دوآرايه متحرك وثابت درطول روز

2-13-  انواع روشهاي استفاده ازسيستمهاي فتوولتائيک

2-13-1-     سيستم هاي متصل به شبکه سراسري برق( Grid Connected)

2-13-2-    سيستم هاي مستقل ازشبکه Stand Alone ))

2-14-  کاربردصفحات فتوولتائیک

2-14-1-    فتوولتاییک های یکپارچه ساختمان

2-14-2-     صفحات نمای ساختمان

2-15-   نماهای نیمه شفاف

2-15-1-     سیستمهای سایبان

2-15-2-     مصالح بام

2-15-3-     نورگیرها

2-16-   ميزان توليدانرژي الكتريكي بوسيله يك سيستم فتوولتائيك

2-16-1-     بهره برداري ازسيستمهاي فتوولتائي براي استفاده ازا نرژي خورشيدي درسطح جهان

2-17-  آرايه فتوولتائيك متحرك جهت افزايش توان خروجي سلولهاي خورشيدي

2-18-  تأثيرزاويه تابش نورخورشيدبرسطح سلول درميزان تبديل انرژي

2-19-  تأثيرزاويه كلكتوردرجذب ا نرژي خورشيدي

2-20-  آسيب پذيري دستگاههاي فتوولتائيك

2-21-  عمده دلايل توجه به صنعت فتوولتاييک دريک دهه اخير ورشد سالانه آن

2-22-  برآورد هزینه سیستمهای برق خورشیدی

2-23-   کم شدن نگرانی هادرباره ی آلودگی ناشی ازساخت سلول های خورشیدی

2-24-  مجموعه ای ازسوالات متداول درموردصفحات   فتوولتائیک

2-24-1-    سلول و يا با طري خورشيدي  وجنس موا د سازنده آن

2-24-2-     مشخصه جريان وولتاژ حاصل ازپنل هاي فتوولتائيک

2-24-3-     آيا باطري هاي خورشيدي قدرت ذخيره سازي دارند؟

2-24-4-     مشخصه پنل هابراساس تابش ودمابه چه صورت تغييرمي   كند؟

2-24-5-     طول عمرمفيدسلولهاي خورشيدي بطورمتوسط چندسال مي باشدو به چند نوع مي باشند؟

2-24-6-     انواع سلولهاي خورشيدي

2-25-   سه بخش عمده سيستمهاي فتوولتائيك

2-25-1-     وظيفه پنلهاي خورشيدي در سيستم فتوولتائيك چه مي باشد؟

2-25-2-     وظيفه بخش واسطه چه مي باشد؟

2-25-3-     انواع كاربرد سيستمهاي فتوولتائيك

2-25-4-     تعريف سيستم هاي مستقل،متصل وهيبريد

2-25-5-     سيستمهاي هيبريد

2-25-6-     مقايسه سيستمهاي مستقل،متصل وهيبريدبايكديگر

2-25-7-     چند نمونه ازكاربردهاي سيستم هاي فتوولتائيك

2-25-8-     توليد كننده مهم پنل هاي فتوولتائيک دردنيا

2-25-9-     توليد كنندگان پنل فتوولتائيك درداخل كشور

2-25-10-   چند نمونه از فعاليت هاي ناسا در زمينه سيستم هاي فتوولتائيك

2-25-11-   انواع كلكتورهاي بكاررفته درآبگرمكن هاي خورشيدي

2-25-12-   نحوه قرارگيري واجزاي كلكتورهاي FPC

2-25-13-   كلكتورهاي صفحه تخت عموماٌازقسمت هاي زیر تشكيل مي شوند

2-25-14-   نحوه کار کرد آبگرمكن هاي خورشيدي

2-25-15-   نحوه عملكردسيستم پمپ حرارتي خورشيدي

2-25-16-   گرمايش پسيوخورشيدي درساختمان

2-25-17-   ا نواع روشهاي سرمايش پسيو

2-25-18-   نحوه عملکرد خشك كن هاي خورشيدي

2-25-19-   انواع آب شيرين كن هاي خورشيدي ظرفيت پايين

2-25-20-   انواع آب شيرين كن هاي خورشيدي

2-25-21-   عملكرداجاق خورشيدي

2-25-22-   عملکرد كوره خورشيدي

2-25-23-   سيستم گرمايش باسيال عامل

2-25-24-   نحوه عملکرد كلكتور لوله خلاء

2-25-25-   روشنايي ساختمان با استفاده ازخورشيد

2-25-26-   فوائد طرح هاي پسيو خورشيدي

2-25-27-   عوامل مهم درراندمان آب شيرين كن هاي ظرفيت پايين تك حوضچه اي

2-26-  مشخصات ماژول خورشيدي 36.45MA

2-26-1-     نحوه انتخاب سايت هاي خورشيدي جهت نصب پنل هاي فتوولتائيك

2-26-2-     آيا سيستمهاي فتوولتائيك بطورمداوم الكتريسيته توليدمي كنند؟

2-27-   بادبان خورشیدی

2-27-1-    اجزاي بادبان خورشیدی

2-27-2-    سفر فضایی بابه کار گیری ا زنورخورشید

2-28-  دودكش خورشيدی

2-28-1-    اصول كار

2-28-2-     توان خروجي

2-28-3-    ذخيره‌سازي

2-28-4-     برج

2-28-5-     توربين‌ها

2-28-6-     مدل آزمايشي

2-28-7-     تحولات آينده

2-28-8-     نتيجه‌گيري

فصل 3-    نيروگاه هاي خورشيدي

3-1-     ا نواع نيروگاه هاي خورشيدي

3-1-1-     نیروگاه سهموی خطی (Parabolic Trough Concentrator)

3-1-2-     نیروگاه دریافت کننده مرکزی (Power Tower)

3-1-3-     نیروگاه دیش استرلینگ (Dish Stirling)

3-2-    کوره خورشیدی

3-3-    طول عمر مولدهای برق خورشیدی

3-4-    مزیت نسبی سیستم های مولد خورشیدی

3-5-    سيستم های ( پكيج ) مستقل تامین برق خورشيدی

3-6-    ليست شركتهاي توليدكننده آبگرمكن وحمام خورشيدي

 

———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :    پروژه انرژی خورشیدی،صفحات فوتو ولتاییک و نیروگاه خورشیدی

       دانلود کمکی   :   پروژه انرژی خورشیدی،صفحات فوتو ولتاییک و نیروگاه خورشیدی

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      2٫7  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 10

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه بررسی و طراحی سامانه های فتوولتا... یکی از فناوری های جدید تولید انرژی، فناوری سامانه فتوولتائیک یا برق خورشیدی است. که در کنار سامانه های تولید انرژی دیگر همچون انرژی باد، جزر و مد دریا...
پایان نامه شبیه سازی و تولید سلول خورشیدی و بررسی ... فعالیت هاى بشر پیوسته در حال تغییر شکل زمین و اتمسفر اطراف آن است. تبدیل جنگل ها به زمین هاى کشاورزی و یا تخریب آن ها براى مقاصد دیگر، پیدایش اثر گلخا...
پایان نامه تغذیه کولر گازی با استفاده از انرژی خور...  اسپلیت های خورشیدی یا همان کولرگازی اسپلیت خورشیدی درواقع بخشی ازنیروی موردنیاز خودراازانرژی خورشید می گیرد که میزان درحدود 20 تا 30 درصد کل انرژی دس...
پروژه طراحی و پیاده سازی کنترل شارژ سلولهای خورشید... در این پروژه به طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل شارژ باطری سلولهای خورشیدی می پردازیم .سلول خورشیدی یک مبدل مستقیم انرژی نورانی به الکتریکی است که بسته...

۹ دیدگاه در “پایان نامه انرژی خورشیدی،صفحات فوتو ولتاییک و نیروگاه خورشیدی”

 1. اهورا گفت:

  آقا دم شما گرم! عالیه کارت عالی! فقط من یه مشکلی پیدا کردم تو این فایل و یه فایل دیگه که اونجام کامنت گذاشتم. اونو سه بار و اینو شیش بار دانلود کردم باز نشدن. اگه بزرگواری کنین و فایل پی‌دی‌افو به همین ایمیل میل کنین ممنون می‌شم و منت سر من گذاشتین. مخصوصن این فایل خیلی می‌تونه به من کمک کنه

 2. کاوه گفت:

  دادا من فایل وردش خریدم دانلودشم کردم ولی فایل زیپش مشکل داره استخراج نمیشه

 3. کاوه گفت:

  لطفا فایل سالمش رو دوباره به ایمیلم ارسال کنید

  kaveh.mashayekhi@gmail.com

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.