پایان نامه تحلیل و ارزیابی امنیت دینامیکی شبکه های قدرت توسط شبکه عصبی


سیستم های قدرت مدرن به دلیل تغییرات دائمی بار بسیار پیچیده هستند. این سیستم ها بطور مداوم در معرض اغتشاشات داخلی و خارجی می باشند که می تواند باعث ناپایداری سیستم گردد. فرآیند تعیین پایداری سیستم تحت اغتشاش، ارزیابی امنیت نامیده می شود؛ به عبارت دیگر ارزیابی امنیت سیستم قدرت برای تشخیص پایداری یا ناپایداری سیستم انجام می پذیرد. ارزیابی امنیت سیستم قدرت ترکیبی از آنالیز امنیت استاتیکی و دینامیکی است.

یکی از روش های تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحران رفع خطا است. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد میباشد، بنابراین به دست آوردنش نسبتاً مشکل می باشد. به علاوه پیدا کردن و ارزیابی زمان بحران رفع خطا به محاسبات مفصل و زمانبری نیاز دارد؛ بنابراین، کلاس بندی داده ها می تواند به عنوان بهترین گزینه در ارزیابی امنیت سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. کلاس بندی داده ها، اطلاعات نمونه برداری شده و زمان محاسباتی ارزیابی امنیت را کاهش می دهد.

در این پایان نامه سه روش برای کلاس بندی داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. این روش ها عبارتند از: حداقل مربعات (همبستگی)، شبکه عصبی کوهونن و تبدیل Wavelet. استفاده از این روش ها مشکلات و مسائلی که روش های سنتی دارند را از بین می برد. اگر کلاس بندی داده ها با روش های ذکرشده برای الگوهای ورودی و زمان های بحرانی رفع خطای موجود، صحیح باشد، با این روش ها می توان خطوط بحرانی الگوهای جدید ورودی را بدون انجام محاسبات مفصل پایداری گذرا تعیین کرد. قسمت اول پایان نامه خلاصه ای از ارزیابی امنیت دینامیکی در سیستم های قدرت را مورد بررسی قرار می دهد؛ و قسمت دوم، کاربرد روشهای پیشنهادی برای ارزیابی امنیت دینامیکی می باشد. برای اثبات کارایی روش های بیان شده، آنها را بر روی سیستم ۳۹ شینه IEEE تست می نماییم.

کنترل و ایجاد امنیت از مهمترین مسائلی است که باید در شبکه های قدرت امروزی از دید یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و براساس نتایج آن توسعه شبکه آینده صورت پذیرد و شبکه موجود نیز بهبود یابد تا چنین شبکه ای بتواند در هر لحظه به طور مطمئن انرژی موردنیاز را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. یکی از روش های تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا است. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد می باشد، بنابراین به دست آوردنش نسبتاً مشکل می باشد. هدف اساسی از این بررسی و تحقیق به دست آوردن روشی است که بتوانیم بدون انجام محاسبات تفصیلی پایداری گذرا خطوط شبکه بحرانی هر الگوی کاری را تشخیص داد (یافتن زمان بحران رفع خطا) و همچنین بتوانیم الگوهای کاری مختلف شبکه را از نظر امنیتی دسته بندی نماییم.

فهرست مطالب پایان نامه تحلیل و ارزیابی امنیت دینامیکی شبکه های قدرت توسط شبکه عصبی…

فصل ۱-   کلیات تحقیق

۱-۱-   هدف

۱-۲-   پیشینه تحقیق

۱-۲-۱-     ارزیابی امنیت دینامیکی با استفاده از روش های سنتی

۱-۲-۲-     ارزیابی امنیت دینامیکی با استفاده از روش های پیشرفته

۱-۳-   روش کار و تحقیق

فصل ۲-   مقدمه ای بر پیدایش سیستم های قدرت

۲-۱-   پیدایش و تکامل سیستم های قدرت

۲-۲-   مروری بر تاریخچه مسائل پایداری

فصل ۳-   پایداری سیستم های قدرت

۳-۱-   مقدمه

۳-۲-   مطالعه دینامیکی سیستم های قدرت

۳-۳-   مراحل مطالعه دینامیکی

۳-۳-۱-     مدلسازی

۳-۳-۲-     شبیه سازی

۳-۳-۳-     تجزیه و تحلیل سیستم

۳-۳-۴-     طراحی کنترل کننده

۳-۴-   ضرورت انجام مطالعات دینامیکی در سیستم های قدرت

۳-۵-   پایداری سیستم های قدرت

۳-۶-   ضرورت انجام مطالعات پایداری

۳-۷-   انواع پدیده ها در سیستم قدرت

۳-۷-۱-     پدیده های موجی

۳-۷-۲-     پدیده های الکترو مغناطیسی

۳-۷-۳-     پدیده های الکترومکانیکی

۳-۷-۴-     پدیده های ترمودینامیکی

۳-۸-   پایداری دینامیکی کوتاه مدت

۳-۸-۱-     پایداری زاویه ای روتور

۳-۸-۲-     پایداری اغتشاش کوچک یا سیگنال کوچک

۳-۸-۳-     پایدار گذرا

۳-۹-   پایداری دینامیکی بلند مدت

۳-۱۰- پایداری میان مدت

۳-۱۱- پایداری ولتاژ

فصل ۴-   روش های ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت

۴-۱-   مقدمه

۴-۲-   پایداری گذرا

۴-۳-   عوامل مؤثر بر پایداری گذار

۴-۴-   معیار سطوح برابر

۴-۴-۱-     کاربرد معیار سطوح برابر برای خطای سه فاز

۴-۵-   شبیه سازی حوزه زمان

۴-۵-۱-     حل عددی معادله غیرخطی

۴-۶-   روش های تابع انرژی

۴-۷-   ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از شبکه عصبی

فصل ۵-   ارزیابی امنیت دینامیکی براساس کلاس بندی الگوهای کاری توسط معیار همبستگی

۵-۱-   مقدمه

۵-۲-   شبکه استاندارد ۳۹ شینه IEEE

۵-۳-   تعیین همبستگی در سیستم های قدرت

۵-۴-   تعیین همبستگی بین الگوهای کاری

۵-۵-   تعیین همبستگی بین الگوهای رفتاری

۵-۶-   تعیین همبستگی بین الگوی کاری با الگوی رفتاری

۵-۷-   بررسی همبستگی بین الگوهای کاری و رفتاری

فصل ۶-   کلاس بندی و ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت توسط شبکه عصبی

۶-۱-   مقدمه

۶-۲-   مدل های شبکه عصبی مصنوعی

۶-۲-۱-       قدرت تعمیم

۶-۲-۲-       مقاوم بودن در مقابل خطا

۶-۲-۳-       پردازش موازی

۶-۲-۴-       کار خوب در محیط نامطمئن و نویزی

۶-۲-۵-     آموزش با سرپرست MLP

۶-۲-۶-     آموزش بدون سرپرست

۶-۳-   شبکه عصبی کوهونن

۶-۳-۱-     ساختار SOM

۶-۳-۲-     الگوریتم SOM

۶-۴-   نحوه عملکرد الگوریتم کوهونن

۶-۴-۱-     اصلاح ضرایب وزنی

۶-۴-۲-     همسایگی

۶-۵-   کلاس بندی امنیت دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی کوهونن

۶-۵-۱-     اصول و شاخص کلاس بندی وضعیت امنیتی سیستم قدرت

۶-۵-۲-     معیار کلاس بندی نرون های خروجی شبکه عصبی

۶-۶-   مراحل کلاس بندی و ارزیابی امنیت دینامیکی توسط شبکه عصبی

۶-۶-۱-     انتخاب شبکه استاندارد

۶-۶-۲-     انتخاب الگوی آموزشی

۶-۶-۳-     الگوی کاری آموزشی

۶-۶-۴-     الگوهای رفتاری آموزشی

۶-۶-۵-     ساختار شبکه عصبی

۶-۶-۶-     آموزش شبکه عصبی

۶-۶-۷-     کلاس بندی امینت سیستم براساس الگوی کاری حالت اول

۶-۶-۸-     کلاس بندی امینت سیستم براساس الگوی کاری حالت دوم

۶-۶-۹-     کلاس بندی امنیت سیستم براساس الگوی کاری حالت سوم

۶-۶-۱۰-  کلاس بندی امنیت سیستم براساس الگوی کاری حالت چهارم

۶-۶-۱۱-  کلاس بندی امنیت سیستم براساس الگوی کاری حالت پنجم

۶-۶-۱۲-  مثالی از اصول کلاس بندی وضعیت امنیتی سیستم قدرت

۶-۶-۱۳-  مثالی از معیار کلاس بندی نرون های خروجی شبکه عصبی

۶-۷-   درصدد تطابق وزن دار

۶-۸-   انتخاب بهترین الگوی ورودی شبکه عصبی

۶-۹-   آزمایش شبکه عصبی

۶-۹-۱-     جمع بندی عملکرد شبکه عصبی تحلیلگر امنیت

۶-۱۰- مطالعه موردی برای صحت عملکرد و توانایی شبکه عصبی تحلیلگر امنیت

فصل ۷-   کلاس بندی و ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت توسط Wavelet Transform

۷-۱-   مقدمه

۷-۲-   آنالیز فوریه

۷-۳-   آنالیز Wavelet

۷-۴-   تبدیل Wavelet متناوب (CWT)

۷-۴-۱-     مراحل پیاده سازی CWT

۷-۵-   تبدیل Wavelet گسسته (DWT)

۷-۵-۱-     اولین مرحله فیلترینگ

۷-۶-   کاربرد WT در سیستم های قدرت

۷-۶-۱-     آنالیز چند مرحله ای MRA

۷-۶-۲-     انتخاب شبکه استاندارد

۷-۶-۳-     مرحله دوم شاخص انتخاب الگوهای ورودی W.T

۷-۶-۴-     استخراج ویژگی ها توسط روش Std-MRA

فصل ۸-   نتیجه گیری و پیشنهادات

۸-۱-   نتیجه گیری

۸-۲-   پیشنهادات

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه تحلیل و ارزیابی امنیت دینامیکی شبکه های قدرت توسط شبکه عصبی

دانلود کمکی :     پایان نامه تحلیل و ارزیابی امنیت دینامیکی شبکه های قدرت توسط شبکه عصبی

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : ۶٫۱۳ MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خرید فایل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پایان نامه : ۱۹۶

قیمت فایل ورد : ۱۵۰۰۰ تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید. برای دریافت فایل word پروژه، روی تصویر زیر کلیک نمایید. لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال می شود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه بررسی حالت های گذرا در سیتم های قدرت ... پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی حالت های گذرا در سیتم های قدرت و ژنراتور سنکرون ، حفاظت ژنراتور سنکرون و همچنین بررسی خاز...
دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت ۲... بررسی سیستم های قدرت ۲ یکی از مهم ترین و مشکل ترین دروس در رشته برق قدرت در دوره کارشناسی محسوب می شود.پیش نیاز بررسی سیستم های قدرت ۲ درس بررسی سیستم...
دانلود کتاب پایداری سیستم های قدرت (Power System S... کتابی که در این مطلب برای دانلود آماده شده است با عنوان Power System Stability یا پایداری سیستم های قدرت میباشد.این کتاب با زبان انگلیسی و در 10 فصل آ...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.