پایان نامه بررسی گاز هگزا فلوئوريد گوگرد (sf6) کاربرد آن در تجهیزات فشار قوی


 گاز هگزافلوئورید سولفور که به طور خلاصه SF6 نامیده می شود گازیست بیرنگ و بدبو و غیر سمی و غیر قابل احتراق با خاصیت عایقی بسیار خوب به ویژه در فشارهای بالا از نظر حرارتی نیز پایدار می باشد. این گاز در درجه حرارت 63.8 – درجة سانتیگراد به مایع تبدیل می شود و در درجه حرارت و فشار مورد استفاده در ترانسفورماتورهای قدرت کاملاً به صورت گاز می باشد.

خاصیت خنک کنندگی و و انتقال حرارت  گاز هگزا فلوئوريد گوگرد (sf6) نسبت به هوا تا حدود سه برابر بوده ولی نسبت به روغن پائینتر می باشد. اما خاصیت عایقی این گاز در فشار اتمسفر بین 2 تا 3 برابر هوا بوده و در فشارهای بالاتر این نسبت افزایش می یابد به طوری که در فشارهای 3 اتمسفر این ویژگی از ویژگی روغن نیز بیشتر می شود.

استقامت عایقی گازهگزا فلوئوريد گوگرد (sf6) بیشتر از هوا و روغن وابسته به میدان الکتریکی و توزیع ان بوده و لذا در طراحی ترانسفورماتورهای گازی به شکل توزیع میدان و یکنواخت بودن آن بایستی توجه خاصی مبذول گردد.

در ادامه تا حدودی با کاربرد گاز هگزا فلوئوريد گوگرد (sf6) در تجهیزات فشار قوی آشنا خواهید شد.

ویژگی ها و موارد قابل توجه ترانسفورماتورهای گازی:

1ـ از آنجا که گاز SF6 در این نوع ترانسفورماتورها جانشین روغن شده غیر قابل احتراق و انفجار بوده و لذا در صورت بروز عیب های متداول در ترانسفورماتور احتمال بروز آتش سوزی وجود ندارد لذا این ترانسفورماتورها برای کاربرد در فضای    سرپوشیده بسیار مناشسبی می باشند و در هر صورت برای ترانسفورماتور ها ضرورت تعبیة سیستمهای اتوماتیک اطفاء حریق که بسیار گران و هزینه زا می باشند وجود ندارد.

2ـ با اتوجه به پایداری شیمیایی گاز SF6 و عدم تأثیر شرایط محیطی بر روی عایق ترانسفورماتور در اثر ایزوله بودن کامل نسبت به هوای محیط (نداشتن کنسرواتور) و پایداری حرارتی بالای این گاز امکان بروز عیب در ترانسفورماتور به حداقل ممکن کاهش یافته و از آنجا که این ترانسفورماتورها معمولاً در پستهای با سوئیچ گیرهای گازی مورد استفاده قرار می گیرند ترانسفورماتور با سوئیچ گیرهای مربوطه از طریق لوله های گازی (GIS) انجام می گردد. لذا امکان ایجاد اتصال کوتاه نیز در نزدیکی ترانسفورماتور به حداقل می رسد و لذا در مجموع قابلیت اطمینان سیستم به حداکثر می رسد.

3ـ انتقال صدا در گاز SF6 کمتر از روغن و یا هوا بوده و لذا مقدار صدای ترانسفورماتور گازی نسبت به روغنی کمتر می باشد.

4ـ گاز SF6 به خاطر الکترونگاتیو بودن (جذب الکترونهای آزاد) از خاصیت عایقی خوبی برخوردار می باشد و به خاطر ویژگی خاص این گاز در مقابل اضافه ولتاژهای سوئیچینگ یا صاعقه (Impluse Ratio) طراحی ترانسفورماتورها از نظر عایقی با اطمینان بالاتری صورت می گردد.

5 ـ در تعمیرات و باردیدهای دوره ای از ترانسفورماتورهای گازی بایستی توجه داشت گرچه گاز SF6 سمی نمی باشد ولی چون وزن مخصوص آن بیشتر از هوا است. در داخل تانک باقی می ماند و ضروری است که قبل از وارد شدن به داخل تانک مقدار اکسیژن کنترل شده و در صورت لزوم اکسیژن نیز تزریق گردد.

6 ـ هدایت حرارتی گاز SF6 اگرچه از هوا بیشتر است ولی در مقایسه با روغن پائین تر بوده و لذا برای انتقال حرارت ناشی از تلفات تر انسفورماتور بایستی دقت لازم در طراحی سیستم خنک کنندگی صورت پذیرد و اصولاً سیستم خنک کنندگی این نوع ترانسفورماتورهای روغنی می باشد.

در شکل زیر ترانس با عایق گازی را مشاهده میکنید (یکی از کاربردهای گاز sf6 در تجهیزات فشار قوی)

ترانس با عایق گاز sf6

در پروژه  گاز هگزا فلوئوريد گوگرد (sf6) کاربرد آن در تجهیزات فشار قوی در فصل خصوصيات فيزيکي و الکتريکي گاز SF6 را در مقايسه با هواي فشرده بررسي شده است. خصوصيات فوق ساختمان اين نوع کليدها را کاملاً متفاوت از کليد هاي فشار هوا سبب ميگردد . در فصول بعد بطور دقيق ساختمان کليد هاي هاي گازي و محفظه قطع اين نوع کليد را بررسي خواهيم کرد. در اين بحث تأثير خصوصيات گاز SF6 را در ساختمان کليدهاي گازي مطالعه مي کنيم.

با توجه به اختلاف قابل توجه مقاومت دي الکتريک گاز SF6 با هواي فشرده در شرايط استاتيک و تفاوت عمده ثابت زماني قوس و مقدار جريان جزئي، حد انرژي حرارتي قابل قبول توسط محفظه قطع بطور قابل توجه افزايش مي يابد.

قبول انرژي حرارتي بيشتر توسط محفظه قطع کليد امکان مي دهد تا در شرايط مشابه و بازاي جريان عيب برابر از حجم کليدهاي گازي و محفظه قطع آنان نسبت به کليدهاي هواي فشرده کاسته گردد، بدين ترتيب در قدرت قطع مساوي حجم و نقاط قطع جريان کليدهاي گازي به مراتب از آنچه که براي کليدهاي هوائي لازم مي باشد. محدودتر خواهد بود، علاوه بر اختلاف فيزيکي فوق با ساير تفاوتها با توجه به موارد اقتصادي بشرح زير نتيجه ميگيريم.

 در کليد هوائي، هواي فشرده بعنوان ماده دي الکتريک و خفه کننده قوس توسط کمپرسور با فشار کافي توليد و در مخزن اصلي و مخزن مجاور کليد ذخيره مي گردد. بطوريکه هواي فشرده در هر لحظه و بمقدار کافي در دسترس مي باشد. بهمين علت تخليه هوا پس از هر عمل قطع و وصل بفضاي آزاد صورت مي پذيرد.

در کليدهاي SF6 حجم گاز و مقدار آن محدود بوده، نمي توان گاز را به فضاي خارج تخليه نمود. شرايط فوق موجب مي گردد تا از مقدار معين گاز SF6 با حجم مشخص بطور مداوم استفاده گردد. ضرورت استفاده از حجم معين گاز SF6 بصورت مداوم، ساختمان اين نوع کليدها را به کليدهاي روغني بسيار شبيه مي سازد.

در اين کليدها، پس از خفه گشتن قوس و قطع جريان، گاز مجدداً خنک و تصفيه شده و بمنظور قطع و وصل بعدي مورد استفاده قرار گيرد، محدوديت مصرف گاز مطابق آنچه که شرح داده شد عامل ديگري در متفاوت بودن شکل ساختنماني و طرح کليدهاي گازي با کليدهاي هواي فشرده مي باشد. لزوم استفاد از حجم معين و محدود SF6 بطور مداوم موجب مي گردد تا طرح کليدها براساس دو روش زير صورت پذيرد:

الف- گاز SF6 در يک مدار بسته گردش نموده پس از هر عمل قطع و وصل گاز با درجه حرارت بالا به کانال خروجي هدايت و پس از خنک گشتن و تصفيه در مخزن مخصوص ذخيره مي گردد. مخزن فوق از طريق کانال ديگري به محفظه کليد متصل بوده همزمان با قطع و وصل و حرکت کنتاکتها، به آن وارد، پس از قطع و يا وصل جريان و خفه گشتن قوس، از محفظه قطع به مخزن با فشار کمتر تخليه مي گردد.

در ادامه  پایان نامه ای با عنوان بررسی گاز هگزا فلوئوريد گوگرد (sf6) کاربرد آن در تجهیزات فشار قوی برای شما عزیزان آماده شده است.

سرفصل های پایان نامه گاز هگزا فلوئوريد گوگرد (sf6) کاربرد آن در تجهیزات فشار قوی

فصل 1-  معرفی گاز SF6

1-1- مقدمه

1-2-     علت آزمايش گاز SF6

1-3- مزايا

1-4- كاربرد تجزيه گاز SF6

فصل 2-  عایق های تجهیزات فشار قوی و نقش گاز SF6 در آنها

2-1- بررسی عایق های بکار رفته در تجهیزات فشار قوی

2-1-1- عایق های گازی

2-2- ویژگی ها و موارد قابل توجه ترانسفورماتورهای گازی

2-3- انواع یونیزاسیون

2-3-1- یونیزاسیون ضربه ای به وسیلة الکترونها

2-3-2- یونیزاسیون نوری

2-3-3- یونیزاسیون در سطح الکترودها

2-4- تخلیة الکتریکی در گازها

2-5- عوامل عملی موثر بر ولتاژ فروپاشی

فصل 3-  بریکرها و نقش گاز SF6

3-1- مقدمه

3-2- مقايسه بريكرها و سكسيونرهاي قابل قطع زير بار

3-3- سكسيونرهاي ارت

3-4- بریکرها ( کلیدهای قدرت)

3-4-1- بریکرهای هوا فشرده

3-4-2- بریکرهای خلاء

3-4-3- بریکرهای هگزا فلوئورید گوگرد (SF6)

3-5- مكانيزم عمل كليدهاي فشار قوي

فصل 4-  کلیدهای فشار قوی و گاز SF6

4-1- مقدمه

4-2- حالت های مختلف کليدهاي فشار قوي

4-2-1- حالت بسته

4-2-2- در حالت باز (قطع مدار)

4-2-3- حالت قطع و وصل

4-2-4- توانايي قطع

4-2-5- توانائي وصل

4-3- کليدهاي فشار قوي و جدا کننده ها

4-4- نقش کليدهاي فشار قوي در شبکه

4-5- اهميت سرعت عمل در کار کليدهاي فشار قوي

4-6- قطع به موقع کليدها

4-7- مدت کار کليدها

4-8-     عدم قطع بجاي کليدها Breaker Failure

4-9- کليد SF6

4-10-  استفاده از گاز SF6 در کليدهاي فشار قوي

4-11- مشخصات الکتريکي گاز SF6

4-12- اصول ساختمان کليدهاي گازي يا کليدهاي SF6

فصل 5-  نوآوری های گاز SF6

فصل 6-  نتیجه گیری و پیشنهادات

 منابع و مآخذ

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :    پایان نامه بررسی گاز هگزا فلوئوريد گوگرد (sf6) کاربرد آن در تجهیزات فشار قوی

دانلود کمکی  :      پایان نامه بررسی گاز هگزا فلوئوريد گوگرد (sf6) کاربرد آن در تجهیزات فشار قوی

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم :    2,01   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 48

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود مقاله انواع کلیدهای فشار قوی در سیستم قدرت... مقاله ای که امروز برای دانلود قرار داده شده است، مربوط به کلیدهای فشار قوی در سیستم قدرت می باشد. فایل این مقاله به صورت ورد (word) می باشد. کلیدها وس...
پایان نامه بررسی گاز هگزا فلوئرد گوگرد (SF6) در پس... سرمايه گذاري اوليه براي سيستمهاي GIS بيشتر از AIS مي باشد ، لیكن فاكتورهاي بيشمار ديگري در ارزيابي مالي- فني سيستمهاي GIS وجود دارد كه هزينه كل سرمايه...
دانلود پروژه آشنایی با كليدهای خلاء و كليدهای گازی... همانطور که میدانید کلیدهای خلاء و كليدهای گازی (sf6) جز مهمترین كليدهاي قطع كننده قدرت (Circuit Breaker) برای قطع جریان زیر بار و همچنین در مواقع اتصا...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.