پایان نامه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن


امروزه ژنراتورھاي سنکرون سه فاز به عنوان ستون فقرات شبکه ھاي برق در جھان مي باشند.از این رو شناخت و بررسی کامل ژنراتورهای سنکرون می تواند از بروز مشکلات بزرگ در سیستم های قدرت جلوگیری کند.ساختمان ژنراتورهای سنکرون متشکل از دو بخش است :

1-استاتور ژنراتور سنکرون که شامل ھسته و سیم بندي ھاي سه فازکه درون شیارھاي استاتور جا سازي مي شود(ھمانند ماشین القایي) 2-رتور ژنراتور سنکرون که متشکل ازھسته و سیم بندي است. این سیم پیچي از طریق حلقه ھاي لغزان به یک منبع  dc متصل است.

انواع سيستمهاي تحريک ژنراتور سنکرون عبارتند از :
سيستمهاي ديناميک
سيستمهاي استاتيک
سيستمهاي پايلوت اکسايتر

براي پيش بيني رفتار  ژنراتور سنکرون  به مدار معادل آن نياز داريم.اثراتي که در مدار معادل بايد در نظر گرفته شود، عبارتند از :
۱- ولتاژ القائي بي باري
۲- اثر عکس العمل آرميچر
۳- مقاومت آرميچر
۴- اثر شارهاي پراکنده

در ادامه پایان نامه با عنوان بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن برای شما عزیزان آماده شده است.امید است با خواندن این پایان نامه دید گسترده تری نسبت به ژنراتورهای سنکرون پیدا کنید.

سرفصل های پایان نامه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن:

چکیده ای درباره ژنراتور سنکرون

فصل 1-    مقدمه ای درباره ژنراتور سنکرون

1-1-    چند حالت مختلف کاری ژنراتور سنکرون

1-2-    ژنراتور القايي (آسنکرون)

1-2-1-     مزایای ژنراتور القایی

1-2-2-     معایب ژنراتور القایی

فصل 2-   معادلات محاسباتي اوليه ماشينهاي سنكرون

2-1-    معادلات و محاسبات اولیه ماشین سنکرون

2-2-    مدارهاي تزويج شده با نشتي – سيستم مغناطيسي خطي

2-2-1-     مدارهاي تزويج شده بدون نشتي – سيستم مغناطيسي غیرخطي

2-2-2-     معادلات تبديل – تغيير متغيرها

2-3-    معادلات ولتاژ ماشين سنكرون

2-4-    معادلات پارك به شكل كاربردي

فصل 3-    شبيه سازي كامپيوتري ژنراتور سنكرون

3-1-    مقدمه

3-2-    معادلات مورد استفاده در شبيه سازي ژنراتورسنكرون

3-3-    پارامترهاي ژنراتور سنكرون

فصل 4-   نتايج بدست آمده از شبيه سازي كامپيوتري ژنراتور سنكرون و عملكرد آسنكروني ژنراتور سنكرون

4-1-    عملكرد آسنكروني ژنراوتور سنكرون

4-2-    بررسي حالت گذاري ماشين سنكرون پس از قطع تحريك

4-3-    بررسي تغيير كميت هاي ژنراتور بر اثر قطع تحريک

4-4-    تجزيه و تحليل عملكرد ماشين در كار پايدار آسنكروني

4-5-    توان راكتيو مصرفي ماشين آسنكرون شده

فصل 5-    بررسي انواع گوناگون مدارهاي تحريك در ژنراتور سنکرون

5-1-     سیستم تحریک ژنراتور

5-2-    انواع سیستمهای تحریک

5-2-1-     سیستم تحریک استاتیک

5-2-2-     سیستم تحریک دینامیک

5-3-    سیستم تحریک استاتیک

5-4-    سیستم تحریک مشتمل بر تحریک کننده اصلی سه فاز و دیودهای ثابت

5-5-    سیستم تحریک بدون جاروبک

5-6-    انتخاب سیستم تحریک ژنراتور

5-6-1-     توان خروجی سیستم تحریک

5-6-2-     ولتاژ نامی سیستم تحریک

5-6-3-     سقف ولتاژ تحریک

5-6-4-     عایق سیم پیچ تحریک

5-7-    ساختمان کلی تنظیم تحریک

5-8-     انواع اكسايتر EXCITER TYPES

5-8-1-     اكسايتر با رئوستاي تحت كنترل ( سيستم اوليه )

5-8-2-     سيستم كنترل ميدان تحريك به وسيله اكسايتر با ژنراتور DC  كموتاتوردار

5-8-3-     سيستمهاي كنترل ميدان تحريك با استفاده از اكسايتر با يكسوكننده و آلترناتور

5-8-4-     سيستم كنترل ميدان تحريك با سيستم اكسايتر با يكسوكننده مركب

5-8-5-     سيستم كنترل ميدان تحريك با اكسايتر از نوع يكسوكننده مركب و اكسايتر با يكسوكننده و منبع تغذيه از نوع ولتاژي

5-8-6-     سيستم كنترل ميدان تحريك با اكسايتر متشكل از يكسوكننده با منبع تغذيه از نوع ولتاژي

فصل 6-   بررسي انواع رگولاتورها در ژنراتور سنکرون

6-1-    رگولاتور نوع اول.

6-2-    ژنراتورهاي بدون جاروبك

6-3-    تنظيم رگولاتور

6-4-    طريقة كنترل ولتاژ خروجي

6-5-    کنترل فركانسي

6-6-    بررسي رگولاتور نوع دوم

6-6-1-     رگولاتور با تريستور باس يا منحرف كننده جريان

6-7-    شکل (9) رگولاتور با تريستور باس

6-7-1-     تحريك تريستور

6-7-2-     مدار كمپوند

6-7-3-     مدار تريستور

6-8-    بررسي رگولاتور نوع سوم

6-9-    بررسي رگولاتور نوع چهارم

6-10-  مدار محافظ

6-11-  رگولاتور نوع پنجم

6-12-  تشريح  مدار رگولاتور

6-13-  بررسي عملکرد رگولاتور نوع پنجم

6-14-  تشريح مختصري در مورد مدار چاپر

6-15-  بررسي رگولاتور نوع ششم

6-16-  مدار محافظ

6-17-  بررسي رگولاتور نوع هفتم

6-17-1-    مشخصات ژنراتور (القاشونده)

6-17-2-    مشخصات القاء كننده

6-17-3-    مشخصات ژنراتور مولد جريان مستقيم

6-17-4-    مشخصات پل ركتيفاير

6-18-  تهيه جريان مستقيم

6-19-  جابجائي پالسهاي تريگر

6-20-  بررسي رگولاتور نوع هشتم

فصل 7-    مقايسه و موارد استفاده از رگولاتورها در ژنراتور سنکرون

7-1-    رگولاتور نوع اول

7-2-    رگولاتور نوع دوم

7-3-    رگولاتور نوع سوم

7-4-    رگولاتور نوع چهارم

7-5-    رگولاتور نوع پنجم

7-6-    رگولاتور نوع ششم

7-7-    رگولاتور نوع هفتم

7-8-    رگولاتور نوع هشتم

فصل 8-     بررسی اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون

8-1-    اتصال كوتاه سه فاز متقارن

8-2-    اتصال كوتاه دو فاز

8-3-    اتصال كوتاه دو فاز با زمین

8-4-    اتصال كوتاه یک فاز با زمین

فصل 9-   حفاظت ژنراتور سنکرون

9-1-    مقدمه

9-2-    خطاهای داخلی ژنراتور

9-3-    خطاهای خارجی ژنراتور

9-4-    حفاظت خطاهای فازی با استفاده از رله های جریان زیاد

9-4-1-     رله جریان زیاد تأخیر زمانی

9-4-2-     رله جریان زیاد زمانی با کنترل ولتاژ

9-4-3-     رله جریان زیاد به ولتاژ بازدارنده

9-4-4-     رله جریان زیاد در طرف خط ژنراتور

9-5-    حفاظت خطاهای فازی استاتور با استفاده از رله های دیفرانسیل

9-5-1-     رله دیفرانسیل از نوع درصدی

9-5-2-     رله دیفرانسیل امپدانس زیاد

9-5-3-     حفاظت دیفرانسیل نوع متعادل

9-6-    خطای اتصال حلقه به حلقه در استاتور

9-7-    حفاظت اتصال زمین

9-8-    حفاظت اتصال زمین ژنراتور با امپدانس زیاد زمین

9-9-    حفاظت اتصال زمین، ژنراتور زمین شده با مقاومت کوچک

9-10-  حفاظت اتصال زمین ژنراتورها با ترانسفورماتور زمین

9-11-  حفاظت اتصال زمین ژنراتور با نقطه خنثی زمین نشده

9-12-  حفاظت اضافه شار

9-13-  حفاظت قطع تحریک

9-14-  حفاظت اتصال زمین روتور

9-15-  خطاهای خارجی

9-15-1-    حفاظت جریان مولفه منفی

9-15-2-    حفاظت برگشت توان

9-15-3-    حفاظت لغزش قطبها

9-15-4-    حفاظت کاهش فرکانس ـ افزایش فرکانس

9-15-5-    رله اضافه ولتاژ

9-15-6-    حفاظت رله دیستانس

9-15-7-    حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای گذرا

مراجع

 

 

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

دانلود کمکی :     بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 9.3 MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 46

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

رفتار ژنراتور سنکرون در بارهای مختلف و شبیه سازی ب... پروژه ای که برای دانلود آماده شده است ، به بررسی رفتار ژنراتور سنکرون در بارهای مختلف پرداخته و این رفتار ها توسط Simulink Matlab شبیه سازی و نتایج حا...
دانلود پایان نامه رله محافظت از لغزش قطب ژنراتورها... در این پایان نامه رله محافظت از لغزش قطب ژنراتورهای سنکرون بررسی شده است.اصولاً روشهای محافظت از لغزش قطب از طریق توان و امپدانس ماشین که با توجه به ن...
دانلود پروژه حفاظت ژنراتورهای تولید برق در برابر ا... در این پروژه علاوه بر بررسی و آشنایی کامل با انواع رله های حفاظتی و کاربرد آنها در شبکه های تولید و قدرت برق ، حفاظت ژنراتور برق که مهمترین قسمت از سی...
پروژه سیستمهای تحریک ماشین سنکرون... پروژه ای که امروز برای دانلود شما عزیزان در سایت قرار گرفته است، مربوط به سیستمهای تحریک ماشین سنکرون می باشد. فایل این پروژه به صورت ورد (word) می با...

۴ دیدگاه در “پایان نامه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن”

  1. masoud samadi گفت:

    سلام من امروز این پایان نامه ژنراتور سنکرون خریدم ولی متاسفانه موفق نشدم بازش کنم با نرم افزار لطفا اگه امکان داره یه بررسی بکنید ممنون. win rar

  2. رضا نجمايي گفت:

    سلام
    من هركاري ميكنم فايل pdf پروژه ي ژنراتور سنكرون وقطع تحريك آن رو نميتونم باز كنم خواستم اكه ميشه واسم ايميلش كنيد .كه اگه بدردم خورد فايل word رو خريداري كنم.
    باتشكر

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.