پایان نامه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن


امروزه ژنراتورھای سنکرون سه فاز به عنوان ستون فقرات شبکه ھای برق در جھان می باشند.از این رو شناخت و بررسی کامل ژنراتورهای سنکرون می تواند از بروز مشکلات بزرگ در سیستم های قدرت جلوگیری کند.ساختمان ژنراتورهای سنکرون متشکل از دو بخش است :

۱-استاتور ژنراتور سنکرون که شامل ھسته و سیم بندی ھای سه فازکه درون شیارھای استاتور جا سازی می شود(ھمانند ماشین القایی) ۲-رتور ژنراتور سنکرون که متشکل ازھسته و سیم بندی است. این سیم پیچی از طریق حلقه ھای لغزان به یک منبع  dc متصل است.

انواع سیستمهای تحریک ژنراتور سنکرون عبارتند از :
سیستمهای دینامیک
سیستمهای استاتیک
سیستمهای پایلوت اکسایتر

برای پیش بینی رفتار  ژنراتور سنکرون  به مدار معادل آن نیاز داریم.اثراتی که در مدار معادل باید در نظر گرفته شود، عبارتند از :
۱- ولتاژ القائی بی باری
۲- اثر عکس العمل آرمیچر
۳- مقاومت آرمیچر
۴- اثر شارهای پراکنده

در ادامه پایان نامه با عنوان بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن برای شما عزیزان آماده شده است.امید است با خواندن این پایان نامه دید گسترده تری نسبت به ژنراتورهای سنکرون پیدا کنید.

سرفصل های پایان نامه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن:

چکیده ای درباره ژنراتور سنکرون

فصل ۱-    مقدمه ای درباره ژنراتور سنکرون

۱-۱-    چند حالت مختلف کاری ژنراتور سنکرون

۱-۲-    ژنراتور القایی (آسنکرون)

۱-۲-۱-     مزایای ژنراتور القایی

۱-۲-۲-     معایب ژنراتور القایی

فصل ۲-   معادلات محاسباتی اولیه ماشینهای سنکرون

۲-۱-    معادلات و محاسبات اولیه ماشین سنکرون

۲-۲-    مدارهای تزویج شده با نشتی – سیستم مغناطیسی خطی

۲-۲-۱-     مدارهای تزویج شده بدون نشتی – سیستم مغناطیسی غیرخطی

۲-۲-۲-     معادلات تبدیل – تغییر متغیرها

۲-۳-    معادلات ولتاژ ماشین سنکرون

۲-۴-    معادلات پارک به شکل کاربردی

فصل ۳-    شبیه سازی کامپیوتری ژنراتور سنکرون

۳-۱-    مقدمه

۳-۲-    معادلات مورد استفاده در شبیه سازی ژنراتورسنکرون

۳-۳-    پارامترهای ژنراتور سنکرون

فصل ۴-   نتایج بدست آمده از شبیه سازی کامپیوتری ژنراتور سنکرون و عملکرد آسنکرونی ژنراتور سنکرون

۴-۱-    عملکرد آسنکرونی ژنراوتور سنکرون

۴-۲-    بررسی حالت گذاری ماشین سنکرون پس از قطع تحریک

۴-۳-    بررسی تغییر کمیت های ژنراتور بر اثر قطع تحریک

۴-۴-    تجزیه و تحلیل عملکرد ماشین در کار پایدار آسنکرونی

۴-۵-    توان راکتیو مصرفی ماشین آسنکرون شده

فصل ۵-    بررسی انواع گوناگون مدارهای تحریک در ژنراتور سنکرون

۵-۱-     سیستم تحریک ژنراتور

۵-۲-    انواع سیستمهای تحریک

۵-۲-۱-     سیستم تحریک استاتیک

۵-۲-۲-     سیستم تحریک دینامیک

۵-۳-    سیستم تحریک استاتیک

۵-۴-    سیستم تحریک مشتمل بر تحریک کننده اصلی سه فاز و دیودهای ثابت

۵-۵-    سیستم تحریک بدون جاروبک

۵-۶-    انتخاب سیستم تحریک ژنراتور

۵-۶-۱-     توان خروجی سیستم تحریک

۵-۶-۲-     ولتاژ نامی سیستم تحریک

۵-۶-۳-     سقف ولتاژ تحریک

۵-۶-۴-     عایق سیم پیچ تحریک

۵-۷-    ساختمان کلی تنظیم تحریک

۵-۸-     انواع اکسایتر EXCITER TYPES

۵-۸-۱-     اکسایتر با رئوستای تحت کنترل ( سیستم اولیه )

۵-۸-۲-     سیستم کنترل میدان تحریک به وسیله اکسایتر با ژنراتور DC  کموتاتوردار

۵-۸-۳-     سیستمهای کنترل میدان تحریک با استفاده از اکسایتر با یکسوکننده و آلترناتور

۵-۸-۴-     سیستم کنترل میدان تحریک با سیستم اکسایتر با یکسوکننده مرکب

۵-۸-۵-     سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر از نوع یکسوکننده مرکب و اکسایتر با یکسوکننده و منبع تغذیه از نوع ولتاژی

۵-۸-۶-     سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر متشکل از یکسوکننده با منبع تغذیه از نوع ولتاژی

فصل ۶-   بررسی انواع رگولاتورها در ژنراتور سنکرون

۶-۱-    رگولاتور نوع اول.

۶-۲-    ژنراتورهای بدون جاروبک

۶-۳-    تنظیم رگولاتور

۶-۴-    طریقه کنترل ولتاژ خروجی

۶-۵-    کنترل فرکانسی

۶-۶-    بررسی رگولاتور نوع دوم

۶-۶-۱-     رگولاتور با تریستور باس یا منحرف کننده جریان

۶-۷-    شکل (۹) رگولاتور با تریستور باس

۶-۷-۱-     تحریک تریستور

۶-۷-۲-     مدار کمپوند

۶-۷-۳-     مدار تریستور

۶-۸-    بررسی رگولاتور نوع سوم

۶-۹-    بررسی رگولاتور نوع چهارم

۶-۱۰-  مدار محافظ

۶-۱۱-  رگولاتور نوع پنجم

۶-۱۲-  تشریح  مدار رگولاتور

۶-۱۳-  بررسی عملکرد رگولاتور نوع پنجم

۶-۱۴-  تشریح مختصری در مورد مدار چاپر

۶-۱۵-  بررسی رگولاتور نوع ششم

۶-۱۶-  مدار محافظ

۶-۱۷-  بررسی رگولاتور نوع هفتم

۶-۱۷-۱-    مشخصات ژنراتور (القاشونده)

۶-۱۷-۲-    مشخصات القاء کننده

۶-۱۷-۳-    مشخصات ژنراتور مولد جریان مستقیم

۶-۱۷-۴-    مشخصات پل رکتیفایر

۶-۱۸-  تهیه جریان مستقیم

۶-۱۹-  جابجائی پالسهای تریگر

۶-۲۰-  بررسی رگولاتور نوع هشتم

فصل ۷-    مقایسه و موارد استفاده از رگولاتورها در ژنراتور سنکرون

۷-۱-    رگولاتور نوع اول

۷-۲-    رگولاتور نوع دوم

۷-۳-    رگولاتور نوع سوم

۷-۴-    رگولاتور نوع چهارم

۷-۵-    رگولاتور نوع پنجم

۷-۶-    رگولاتور نوع ششم

۷-۷-    رگولاتور نوع هفتم

۷-۸-    رگولاتور نوع هشتم

فصل ۸-     بررسی اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون

۸-۱-    اتصال کوتاه سه فاز متقارن

۸-۲-    اتصال کوتاه دو فاز

۸-۳-    اتصال کوتاه دو فاز با زمین

۸-۴-    اتصال کوتاه یک فاز با زمین

فصل ۹-   حفاظت ژنراتور سنکرون

۹-۱-    مقدمه

۹-۲-    خطاهای داخلی ژنراتور

۹-۳-    خطاهای خارجی ژنراتور

۹-۴-    حفاظت خطاهای فازی با استفاده از رله های جریان زیاد

۹-۴-۱-     رله جریان زیاد تأخیر زمانی

۹-۴-۲-     رله جریان زیاد زمانی با کنترل ولتاژ

۹-۴-۳-     رله جریان زیاد به ولتاژ بازدارنده

۹-۴-۴-     رله جریان زیاد در طرف خط ژنراتور

۹-۵-    حفاظت خطاهای فازی استاتور با استفاده از رله های دیفرانسیل

۹-۵-۱-     رله دیفرانسیل از نوع درصدی

۹-۵-۲-     رله دیفرانسیل امپدانس زیاد

۹-۵-۳-     حفاظت دیفرانسیل نوع متعادل

۹-۶-    خطای اتصال حلقه به حلقه در استاتور

۹-۷-    حفاظت اتصال زمین

۹-۸-    حفاظت اتصال زمین ژنراتور با امپدانس زیاد زمین

۹-۹-    حفاظت اتصال زمین، ژنراتور زمین شده با مقاومت کوچک

۹-۱۰-  حفاظت اتصال زمین ژنراتورها با ترانسفورماتور زمین

۹-۱۱-  حفاظت اتصال زمین ژنراتور با نقطه خنثی زمین نشده

۹-۱۲-  حفاظت اضافه شار

۹-۱۳-  حفاظت قطع تحریک

۹-۱۴-  حفاظت اتصال زمین روتور

۹-۱۵-  خطاهای خارجی

۹-۱۵-۱-    حفاظت جریان مولفه منفی

۹-۱۵-۲-    حفاظت برگشت توان

۹-۱۵-۳-    حفاظت لغزش قطبها

۹-۱۵-۴-    حفاظت کاهش فرکانس ـ افزایش فرکانس

۹-۱۵-۵-    رله اضافه ولتاژ

۹-۱۵-۶-    حفاظت رله دیستانس

۹-۱۵-۷-    حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای گذرا

مراجع

 

 

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

دانلود کمکی :     بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : ۹٫۳ MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خرید فایل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پایان نامه : ۴۶

قیمت فایل ورد : ۱۲۰۰۰ تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

۴ دیدگاه در “پایان نامه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن”

  1. masoud samadi می‌گه:

    سلام من امروز این پایان نامه ژنراتور سنکرون خریدم ولی متاسفانه موفق نشدم بازش کنم با نرم افزار لطفا اگه امکان داره یه بررسی بکنید ممنون. win rar

  2. رضا نجمايي می‌گه:

    سلام
    من هرکاری میکنم فایل pdf پروژه ی ژنراتور سنکرون وقطع تحریک آن رو نمیتونم باز کنم خواستم اکه میشه واسم ایمیلش کنید .که اگه بدردم خورد فایل word رو خریداری کنم.
    باتشکر

ارسال نظر برای این مطلب