پایان نامه نوسانات ولتاژ در شبکه های برق


نوسانات ولتاژ در شبکه های برق ناشي از راه اندازي تجهيزات خاص در كارخانجات كه در هنگام شروع كار احتياج به مصرف بالايي دارند مي توان علت ايجاد اين نوسانات ولتاژ در شبکه های برق را اينگونه بررسي نمود كه با وارد شدن انواع بارهاي الكتريكي به شبكه با كشيدن جريان به سمت خويش باعث تغيير يكباره ميزان انرژي داخل شبكه برق مي گردد كه با افت ولتاژ ناگهاني در شبكه روبرو خواهيم بود كه البته در مورد بارهاي كوچك مي توان با استفاده از رگولاتورها اين مسئله را حل نمود ليكن در مورد بارهاي بزرگتر مانند كوره هاي القايي و موتورهاي جوش بزرگ اين راه نمي تواند براي نوسانات ناگهاني در ولتاژ خط كار موثري انجام دهد و باعث نوسانات ناگهاني در ولتاژ خط گردد .

نوسانات ولتاژ در شبکه های برق

بنابراين بحث در مورد عوامل ايجاد كننده و تاثير گذار بر اين موضوع ايجاد راهكاري مناسب براي كم كردن اثرات نامطلوب اين موضوع و حدالامكان حذف كردن آن مي تواند كمك قابل توجهي به صنعت انتقال و توزيع برق داشته باشد و كمك شاياني به پايداري هر چه بيشتر سيستم انتقال نمايد. اما اكنون بايد ببينيم چه عواملي ايجاد كننده ي اين اثر نامطلوب مي تواند باشد اگر از خود بارهاي الكتريكي بحث را شروع كنيم مي بينيم كه بارها نيز مي تواند به عنوان يك عامل تاثير گذار در اين موضوع باشند بارهايي نظير كوره هاي الكتريكي موتورهاي الكتريكي و دستگاههاي جوش سهم به سزاييدر اين مطلب دارند و پديده هايي نظير flicker ولتاژ نيز مسئله با اهميتي است كه در جاي خود به بررسي آنها مي پردازيم .

در ابتداي تبديل شدن اختراع برق بعنوان يك صنعت همه گير از آن بيشتر براي مصارف خانگي استفاده مي گردد كه اين مسائل از اهميت چندان زيادي برخوردار نبود ليكن با استفاده روز از فزون اين پديده جديد انرژي در صنعت اين مسائل اهميت خود را بخوبي نشان داد . البته بايد توجه داشت اين موضوع با افت ولتاژ دائمي در طول يك خط انتقال برق كاملا متفاوت مي باشد .

در ادامه فهرست مطالب …….

فصل 1-   نوسانات ولتاژ و تاثیرات موقتی

1-1-   مقدمه

1-2-   نوسانات ولتاژ ناشي از بارهاي مختلف

1-3-   روشهاي جبران و تصحيح فليكر

1-4-   اضافه ولتاژهاي ناشي از كليد زني

1-5-   اضافه ولتاژ

1-5-1-    مكانيزم انتقال الكترواستاتيكي موج ضربه

1-5-2-    مکانیزم الکترو مغناطیسی انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانویه

فصل 2-   وسایل حفاظتی برای انواع سیستم های برق

2-1-   چکیده فصل

2-2-   هدف فصل

2-3-   فیوز

2-3-1-    فیوزهای قدرت

2-3-2-    MOTOR CONTROLLER

2-3-3-    محدوده جریان فیوزها

2-3-4-    Seleetive  coordination

2-3-5-    Seleetive coordination fuses

2-3-6-    دستگاه مکمل اضافه جریان

2-4-   انواع فیوزها

2-4-1-    کلید حفاظت از جان یا کلید (f1)

2-4-2-    کلیدهای قطع کننده محافظ موتور

2-4-3-    کلیدهای قطع کننده محافظ موتور نوع PKZM0

2-4-4-    قطع کننده های حفاظت – ترانسفورمر محدود کننده

2-4-5-    کلیدهای CL- PKZ0

2-4-6-    کلیدهای قطع کننده (کلیدهای اصلی )

2-5-   دستگاه رها کننده شائت (F3) A (SHUNT RELEASE )

2-6-   دستگاه ولتاژ پایین با همراه تاخیر زمانی uv(f4)off

2-7-   تاثیر عومل مخرب بر عملکرد فیوزها

2-8-   پدیده برش جریان در کلیدهای نوع هوای فشرده

2-9-   استفاده از تجهيزات قطع و وصل جريانهاي بار در مدارهاي خاص

2-10-   هماهنگي فيوزهاي قدرت و رله اضافه جريان

2-11-   هماهنگي فيوز با رله هاي جريان زياد زمان ثابت (DTOC)

2-12-   هماهنگي فيوز با رله هاي جريان زياد معكوس (IDMT)

2-13-   هماهنگي فيوز با واحد لحظه اي رله هاي جريان زياد

2-14-   هماهنگي با ريكلوزرها

2-15-   جمع بندي

فصل 3-   خطوط انتقال با ماكزيمم بار

3-1-   مقدمه

3-2-   ايمني و انتخابي بودن و عمل كرد سريع

3-3-   خطاهاي اتصال كوتاه

3-4-   انواع رله هاي حفاظتي

3-4-1-    رله هاي اضافه جريان

3-4-2-    حفاظت ديستانس

فصل 4-   بررسي خطرات الكتريكي

4-1-   چكيده

4-2-   مقدمه

4-3-   آشنايي با جريانهاي خطا

4-4-   ولتاژ القايي

4-5-   القاء خازني

4-6-   فلوي مغناطيسي القايي

4-7-   ولتاژ های القایی ناشی از رعد و برق

4-8-   روشهای ایجاد سیستم زمین حفاظتی

4-9-   سیستم زمین حفاظتی تک فاز یا سه فاز

4-9-1-    اتصالات و بانداژها

4-10-   نتیجه

4-11-   منابع

فصل 5-   حفاظت بهینه هوشمند اضافه جریان در سیستمهای قدرت

5-1-   مقدمه

5-2-     سیستمهای خیره در حفاظت شبکه های قدرت

5-3-   معادلات هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد

5-3-1-    روش پیشنهادی

5-4-   اجزای سیستم خیره

5-4-1-    پایگاه اطلاعات

5-4-2-    قوانین خبره مرتبط با نوع رله

5-5-   نتایج

فصل 6-   بررسی نقش رله اتصال مجدد در شبکه های توزیع

6-1-   مقدمه

6-2-   عوامل موثر در ايجاد عيوب گذار

6-3-   بررسي فني عملكرد رله اتصال مجدد

6-4-   دوره زماني استفاده از رله اتصال مجدد

6-5-   انتخاب كليدها جهت استفاده از رله

6-6-   بررسی اقتصادی استفاده از رله اتصال مجدد

6-7-   نتیجه

فصل 7-   بررسی قطع شدگی فاز در موتورهای و نحوه حفاظت آنها

7-1-   مقدمه

7-2-   قطعی فاز در موتورهای اندوکسیونی

7-2-1-    بررسی حالت تکفازه شدن موتورها در وضعیت های مختلف

7-3-   مقایسه قطع شدن فاز در موتورهای بار تورسیم پیچی شده و قفسه ای

7-4-     روشهای مختلف حفاظت

7-4-1-    رله تعادل فاز ها Phase blanc relay

7-4-2-    رله مولفه منفی جریان زیاد لحظه ای instantaonus neqative sequencc over current

7-4-3-    رله جریان زیاد ovcr current relay with the delay

7-4-4-    رله حرارتی thermal relay

7-4-5-    رله ولتاژ فازهای معکوس Reverse phase vol taqe relay

7-4-6-    رله قطعی فاز phase failure relay

7-4-7-    نتیجه

فصل 8-   ارزیابی حفاظت خازنهای قدرت و بررسی علل انفجار بانکهای خازنی

8-1-   مقدمه

8-2-   تحول در ساختار خازنها

8-2-1-    طریقه و عوامل موثر در از کار انداخن سیستمهای عایق

8-2-2-    طریقه به کار افتادن عایق PAPER – FILM

8-3-   طریقه از کار افتادن خازن

8-4-   نتیجه

فصل 9-   محاسبات هماهنگی رله ها

9-1-   خلاصه فصل

9-2-   مقدمه

9-3-   طرح مسئله

9-4-   راه حل پیشنهادی

9-5-   روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی

9-6-   مزایا و معایب روش پیشنهادی

9-7-   نتیجه گیری

فصل 10- روش صحيح تنظيم رله هاي جرياني در شبكه توزيع

10-1-   مقدمه

10-2-   راه حل پيشنهادي

10-3-   روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی

10-4-   مزایا و معایب روش پیشنهادی

10-5-   نتیجه گیری

10-6-   مراجع

فصل 11- هماهنگي رله هاي جريان زياد با روشهاي بهينه سازي

11-1-   مقدمه

11-2-   الگوريتم ژنتيك

11-3-   تابع هدف

11-4-   هماهنگي رله هاي جريان زياد با استفاده از SWARM

11-5-   يك طرح تطبيقي حفاظتي براي حفاظت بهينه رله هاي جريان

11-6-   هماهنگ سازي بهينه رله هاي جريان

11-7-   هماهنگي رله هاي جريان زياد با روش برنامه ريزي تكميلي

11-8-   خلاصه

11-9-   مشخصات رله اضافه جریان

11-10-            گسسته یا پیوسته بودن TSM

11-11-            اطلاعات الگوریتم ژنتیک

11-12-            بررسی نتایج

 

 

 

———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   نوسانات ولتاژ در شبکه های برق

       دانلود کمکی   :    نوسانات ولتاژ در شبکه های برق

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      4.38  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 67

قيمت فايل ورد : 15000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع... پایان نامه ای که پیش رو دارید به رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع پرداخته است رله و حفاظت یکی از بخش های مهم در شبکه های قدرت میباشد. پس از برپايي ي...
پایان نامه هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سیستم قد... این پایان نامه به بررسی هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سیستم قدرت پرداخته است. پایان نامه هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سیستم قدرت شامل 5 فصل میباشد....
پایان نامه علل اختلال و نحوه انتخاب برقگیر جهت حفا... در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبکه ‌های قدرت پرداخته می‌شود، سپس برقگیرها به عنوان یکی از تجهیزات مهم برای محدود کردن این ...
دانلود پروژه بررسی انواع برقگیرها و مزایا و معایب ... به منظور حفاظت از شبکه برق در مقابل اضافه ﻮﻟﺘﺍژ و تخلیه آنها به زمین از برقگیر استفاده می شود اضافه ﻮﻟﺘﺍژ یا ناشی از عوامل خارجی بوده نظیر صاعقه یا عو...

یک دیدگاه در “پایان نامه نوسانات ولتاژ در شبکه های برق”

  1. ایوب احمدبیگی گفت:

    با سلام. واقعا سایتتون بسیار عالیه و تاثیر زیادی در افزایش دانش مهندسین داشته است. من این سایتو به همه ی دوستان معرفی کردم. امیدوارم موفق باشید..

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.