پایان نامه تکنولوژی و کاربرد ماشین های القایی (آسنکرون)


ماشین های آسنکرون (القایی) از دو قسمت استاتور و رتور تشکیل شده است. استاتور ماشین های آسنکرون از ورق های فولادی می سازند و سیم پیچ سه فاز ماشین آسنکرون روی آن قرار می دهند که به شبکه سه فازه وصل می شود. روتور ماشین های آسنکرون از ورقه های فولادی ساخته می شود که بطور کلی رتور ماشین های آسنکرون به دو نوع ساخته میشود : روتور سیم پیچی شده (اسلیپ رینگ) و روتور اتصال کوتاه شده یا قفس سنجابی. کار ماشین آسنکرون مبتنی بر اصل تاثیر متقابل الکترومغناطیسی میدان مغناطیسی گردان استاتور روی سیم پیچی یا قفس روتور است. میدان مغناطیسی گردان در اثر عبور جریان سه فاز از سیم پیچی استاتور ایجاد می شود .موتور القائی براساس القاء ولتاژ و جریان توسط مدار استاتور در مدار روتور ( عمل ترانسفورماتوری ) کارمی کند . چون القاء ولتاژ و جریان در مدار روتور یک موتور القائی اساسا یک عمل ترانسفورماتوری است ، مدار معادل موتور القائی به مدار معادل ترانسفورماتور بسیار شبیه است . چون موتور القائی مدار میدان مستقلی ندارد ، در مدل آن یک منبع ولتاژ داخلی ، شبیه ولتاژ E موجود در ماشین سنکرون وجود ندارد .

 تکنولوژی و کاربرد ماشین های القایی

 

مشخصات کار ماشین های آسنکرون را می توان ضمن آزمایش آنها در حالت بارداری به دست آورد . لیکن آزمایش حالت بارداری ماشین های با قدرت زیاد هنگام ساختن آنها امکان پذیر نمی باشد در این مورد مشخصات ماشین را با استفاده از دیاگرام های دایره ای به دست می آورند . به علاوه دیاگرام دایره ای در موقع طرح ماشین های آسنکرون برای تعیین مشخصات کار آنها از طریق محاسبه مورد استفاده قرار می گیرد.

مشکلاتی که راه اندازی موتورهای سنکرون وجود دارد در موتورهای القائی وجود دارد ، در موتورهای القائی وجود ندارد . در بسیاری موارد می توان تنها با اتصال موتور به خطوط برق آن را راه اندازی کرد . ولی گاهی دلایل خوبی برای پرهیز از چنین کاری وجود دارد مثلا جریان راه اندازی لازم ممکن است آن قدر بزرگ باشد که ولتاژ سیستم قدرت به شدت افت کند و چنین واقعه ای قابل قبول نباشد.با تغییر مشخصات روتور موتورهای آسنکرون می توان منحنی های مشخصه گشتاور – سرعت بسیار متنوعی به وجود آورد . که البته با بهره گیری مناسب از راکتانس پراکندگی در طراحی روتور موتور آسنکرون می توان به این اهداف رسید.

اگر موتور القائی سه فاز به شبکه ای با ولتاژ و فرکانس ثابت وصل شود ، در این صورت پس از راه اندازی در سرعتی حوالی سرعت سنکرون خواهد چرخید . گفتنی است با افزایش گشتاور بار سرعت به میزان کم کاهش می یابد ، لذا این موتورها تقریبا از نوع موتورهای ثابت فرض می شوند. اما در برخی از صنایع لازم است که سرعت در یک محدوده و طیف نسبتا وسیعی تغییر کند.

در ادامه سر فصلهای این پایان نامه….

فصل 1-   مبانی موتورهای آسنکرون

1-1-     تاریخچه

1-2-   اجزاء ساختمان ماشین های آسنکرون

1-3-   میدان مغناطیسی گردان یا دوار

1-3-1-     روش ترسیمی

1-3-2-       روش تحلیلی

1-4-     ولتاژ القاء شده توسط میدان دوار

1-5-     اصول کار ماشین آسنکرون

1-6-     حالات کار ماشین آسنکرون

1-6-1-       حالت ترانسفورماتوری

1-6-2-       اتصال کوتاه ماشین آسنکرون

1-6-3-       حالت کار موتوری در بی باری واقعی

1-6-4-       حالت کار بی باری ایده آل

1-6-5-       حالت کار مولدی ماشین آسنکرون

1-6-6-       حالت کار ترمز الکترومغناطیسی

1-6-7-       حالتی که روتور به شبکه وصل می شود

1-7-   ماشین آسنکرون باردار

فصل 2-    مدار معادل موتورهای آسنکرون وتعیین پارامترهای آن

2-1-   مدار معادل موتورهای آسنکرون

2-1-1-     مدار معادل ماشین آسنکرون از دیدگاه استاتور

2-1-2-     مدار معادل Г ماشین آسنکرون

2-1-3-     مدار معادل دقیق Г

2-2-   دیاگرام برداری موتور آسنکرون

2-3-   تعیین پارامترهای مدار معادل

2-3-1-     آزمایش بی باری

2-3-2-     آزمایش DC برای یافتن مقاومت استاتور

2-3-3-     آزمایش روتور قفل شده

فصل 3-   قدرت و گشتاور در ماشین آسنکرون

3-1-     پیشگفتار

3-2-     قدرت در ماشین آسنکرون

3-2-1-     قدرت الکترومغناطیسی ماکزیمم

3-2-2-       قدرت مکانیکی ماکزیمم

3-3-     گشتاور ماشین آسنکرون

3-3-1-       گشتاور الکترومغناطیسی ماشین آسنکرون

3-3-2-       گشتاور الکترومغناطیسی ماکزیمم ماشین آسنکرون

3-3-3-       گشتاور راه اندازی ماشین69 آسنکرون

3-4-   رابطه گشتاور با کمیت های ماشین آسنکرون

3-4-1-       رابطه گشتاور الکترومغناطیسی Tem  با لغزش S

3-4-2-       رابطه گشتاور با مقاومت مدار روتور

3-4-3-       رابطه گشتاور الکترومغناطیسی Tem با فرکانس    f1 در U1 / f1 = const

3-5-     فرمول کلوس برای گشتاور نسبی

3-6-     مشخصات کار ماشین های آسنکرون

3-6-1-       سرعت موتور n = f(P2)

3-6-2-       رابطه گشتاور با قدرت خروجی T = f(P2)

3-6-3-       ضریب بهره و تلفات

3-6-4-       ضریب قدرت cos φ = f( P2 )

3-6-5-     ضریب تحمل بار موتور

فصل 4-    دیاگرام های دایره ای ماشین آسنکرون

4-1-   پیشگفتار

4-2-     ترسیم دیاگرام دایره ای

4-3-   بیان تلفات وقدرت به وسیله قطعات خط در دیاگرام دایره ای

فصل 5-   راه اندازی موتورهای آسنکرون

5-1-     پیشگفتار

5-2-     مدت لازم برای دور گیری موتورها آسنکرون هنگام راه اندازی

5-3-     حرارت ایجاد شده در سیم پیچ های موتور در موقع راه اندازی

5-4-     راه اندازی موتورهای با روتور سیم پیچی شده

5-5-   راه اندازی موتورهای آسنکرون با روتور قفسی

5-5-1-     اتصال مستقیم به شبکه

5-5-2-     راه اندازی به وسیله قرار دادن مقاومت القائی در مدار استاتور

5-5-3-       راه اندازی به وسیله اتوترانسفورماتور

5-6-     راه اندازی به وسیله کلید ستاره مثلث

5-6-1-       راه اندازی به وسیله مدارهای الکترونیکی

فصل 6-   طبقه بندی موتورهای آسنکرون

6-1-     پیشگفتار

6-2-     موتور آسنکرون با روتور قفس ساده

6-3-     موتور آسنکرون با دو قفس

6-3-1-       اساس کار موتور با دو قفس

6-3-2-       مقایسه موتور با قفس دوبل با موتور معمولی

6-4-   موتور آسنکرون با روتور مجهز به شیارهای عمیق

6-4-1-     اساس کار موتور با روتور  با شیار عمیق

6-4-2-     مقایسه موتور با قفس دوبل با موتور با روتور شیار عمیق

6-5-   کلاس های مختلف طرح موتور آسنکرون

6-5-1-     طرح کلاس A

6-5-2-     طرح کلاس B

6-5-3-     طرح کلاس C

6-5-4-     طرح کلاس D

فصل 7-   کنترل سرعت موتورهای القائی

7-1-     پیشگفتار

7-2-   چگونگی تنظیم سرعت موتورهای القائی

7-3-     تنظیم سرعت با تغییر ولتاژ تغذیه موتور

7-4-   تنظیم سرعت با تغییر جفت قطب ها

7-5-     تنظیم سرعت با تغییر فرکانس تغذیه

7-6-     تنظیم سرعت با تغییر مقاومت روتور

7-7-     پیوست موتورهای آسنکرون به صورت آبشاری یا کاسکاد

فصل 8-   ژنراتور آسنکرون

8-1-     پیشگفتار

8-2-     ماشین آسنکرون به صورت ژنراتور

8-3-     ژنراتور آسنکرون مجزا

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :      پروژه تکنولوژی و کاربرد ماشین های القایی(آسنکرون)

دانلود کمکی  :      پروژه تکنولوژی و کاربرد ماشین های القایی(آسنکرون)

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 7.26 MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 51

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

بسته آموزشی موتورهای الکتریکی (بخش چهارم) کنترل سر... کنترل سرعت در موتورهای القایی سه فاز : سرعت چرخش یک موتور القایی سه فاز ، به سرعت چرخش میدان مغناطیسی استاتور بستگی دارد.سرعت چرخش این میدان نیز به ن...
بسته آموزشی موتورهای الکتریکی (بخش ششم) ساختمان مو... ساختمان موتورهای الکتریکی تک فاز : ساختمان موتورهای تک فاز بسیار شبیه موتورهای القایی سه فاز است.این موتورهای از دو بخش کلی استاتور و رتور تشکیل شده ...
دانلود پایان نامه راهکارهایی برای تعیین تلفات و را... امروزه با افزايش هزينه انرژي الكتريكي و از طرفي كمبود ذخاير و منابع تامين انرژي،‌ سعي بر اين است كه حتي الامكان سيستمهاي مصرف كننده انرژي را به نوعي ط...
دانلود کتاب ماشین های الکتریکی DC (هنرستان)... در این بخش از سایت ویکی پاور کتاب ماشین های الکتریکی جریان مستقیم (ماشین های الکتریکی dc) هنرستان برای دانلود آماده شده است.همانطور که می دانید در ماش...

۱۱ دیدگاه در “پایان نامه تکنولوژی و کاربرد ماشین های القایی (آسنکرون)”

 1. کامران گفت:

  سلام ممنون که به وبلاگم سر زدی کارتون جالبه خوشحال میشم تبادل لینک کنیم من شما رو لینک کردم شما هم منو با نام الکترونیک&آندروید&نوکیا5800 لینک کنید ممنون
  موفق باشید

 2. نیک نام گفت:

  با سلام

  در صورت تمایل به تبادل لینک متنی
  سایت ما رو با عنوان
  سایت تخصصی MATLAB
  پیج رنک 3
  اطلاعات سایت در الکسا:http://www.alexa.com/siteinfo/mathworks.ir#
  لینک کنید و اطلاعات لینک خود را در اختیار ما قرار دهید

  سایت تخصصی متلب

 3. با تبادل لینک موافقم

  سایت شما را به پیوند های خود اضافه کردیم
  در صورت تمایل ما را با عنوان برق هدف لینک کنید

 4. سینا گفت:

  برای دانلود نیاز به پسورد داره پسوردش چیه؟

 5. سینا گفت:

  برای خرید فایل word این پروژه چطور اقدام کنم؟ متاسفانه نه قیمت داره نه گزینه خرید لطفا راهنمایی کنید سپاسگزارم

 6. ali گفت:

  با سلام و ارزوی قبولی طاعات وعبادات
  میشه لطف کنین و سال و همچنین دانشگاه مربوطه را هم بزارین
  من برای مراجع پایان نامه از ان استفاده کردم

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.