پایان نامه بررسی سیستم های حمل و نقل ریلی (قطار شهری)


در یکی دو دهه اخیر شاهد رشد و پیشرفتهای قابل توجه در سیستم های حمل و نقل ریلی بوده ایم.بطوریکه بی تردید می توان قرن جدید میلادی را قرن ظهور شگفتی ها و تحولات مهم خیره کننده در حمل و نقل ریلی دانست. در حال حاضرسریع السیرترین وسائط نقلیه ریلی مسافری جهان در کشورهای فرانسه و ژاپن ساخته می شوند.

امروزه توسعه همه جانبه و روز افزون تکنولوژی، ایمنی بیشتر، هزینه حمل و نقل کمتر، مصرف پایین تر انرژی و لذا آثار مخرب زیست محیطی کمتر و نیز بالاتر بودن ظرفیت حمل در سیستم های مختلف حمل و نقل ریلی نسبت به دیگر سیستم های حمل و نقل، روند استفاده از آن ها در اغلب کشور های پیشرفته و در حال توسعه را شتاب بیشتری داده است.

ghatar wikipower.ir

در این پایان نامه ابتدا در فصل اول سیستم های حمل و نقل ریلی جهت آشنایی با این سیستم ها معرفی شده اند و در فصل دوم اجزاء اصلی این وسائل نقلیه تشریح شده اند.

با توجه به اهمیت ترمز در این سیستم ها فصل سوم به این موضوع اختصاص یافته است.

در فصل چهارم سیستم تغذیه الکتریکی که در آن انواع شبکه های تغذیه و روش های برق رسانی و منابع آن اهمیت زیادی دارد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل پنجم ، خوردگی ناشی از جریان سرگردان بحث شده است و در فصل آخر  قیمت ها و هزینه ها در صنعت ریلی بحث شده است.

در ادامه سر فصل های این پایان نامه رو مشاهده میکنید.

فصل یکم- آشنایی با سیستم های حمل و نقل ریلی برقی

1-1- مقدمه

1-2- تاریخچه

1-3- انواع مختلف سیستم های حمل و نقل ریلی

              1-3-1- سیستم حمل و نقل ریلی سنگین

              1-3-2- سیستم حمل و نقل حومه ای

              1-3-3- سیستم حمل و نقل ریلی هدایت شده

              1-3-4- واگن مسافری اتوماتیک

              1-3-5- سیستم مونوریل

              1-3-6- سیستم حمل و نقل ریلی سبک شهری

1-4- قطار های سریع السیر

فصل دوم-  اجزاء اصلی وسائط نقلیه ریلی ، خطوط ریلی و دینامیک حرکت قطارها

2-1- مقدمه

2-2- انواع مختلف وسائط نقلیه

2-3- اجزاء اصلی واگن ها

2-4- سیستم ترمز هوایی واگن ها و لکوموتیوها

2-5- اجزاء اصلی لکوموتیوها

2-6- اصطلاحات و تعاریف مربوط به خطوط ریلی

2-7- دسته بندی خطوط ریلی از نظر سازه خط

              2-7-1- خطوط با بالاست

              2-7-2- خطوط بدون بالاست

2-8- ویژگی ها و مشخصات مختلف ریل ها

2-9- نیروهای وارد بر ریل

2-10- ادوات روسازی خطوط ریلی

2-11- تراورس ها

فصل سوم –  ترمز وسائط نقلیه ریلی

3-1- مقدمه

3-2- انواع مختلف سیستم های ترمز وسائط نقلیه ریلی

              3-2-1- سیستم های ترمز سایشی

              3-2-2- سیستم های غیر سایشی

              3-2-3- سیستم های ترمز ترکیبی

3-3- پارامترهای موثر بر چگونگی دینامیک طولی قطارها

              3-3-1- نقش ترمز و چگونگی اعمال آن در دینامیک طولی قطارها

              3-3-2- متفاوت بودن سیستم ترمز واگن های تشکیل دهنده قطارها

              3-3-3- تاخیر زمانی در انتقال سیگنال ترمز به واگن های متوالی در طول قطارها

              3-3-4- مناسب نبودن سیستم تنظیم نیروی ترمزی در قطارها

3-4- انتقال نیرو در اهرم بندی سیستم های ترمز هوائی واگن ها

              3-4-1- محاسبه نسبت اهرم بندی سیستم های ترمز هوائی واگن ها

              3-4-2- ضریب راندمان اهرم بندی ترمز

3-5- محاسبه خط ترمز وسائط نقلیه ریلی

3-6- تأثیر طول قطار بر خط ترمز

3-7- تعیین خط ترمز با استفاده از روابط تجربی

3-8- تعیین خط ترمز با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری

فصل چهارم- سیستم تغذیه الکتریکی در سیستم های حمل و نقل ریلی

4-1- مقدمه

4-2- آشنایی با تعاریف و تجهیزات مورد استفاده در برق قدرت

4-3- انواع شبکه تغذیه قطار برقی

4-4- روش های برق رسانی به قطار

              4-4-1- شبکه بالا سری

              4-4-2- ریل سوم

4-5- مزایا و معایب شبکه بالا سری و ریل سوم

4-6- انرژی برق در مترو

              4-6-1- مصرف کننده های الکتریکی داخل یک ایستگاه مترو

              4-6-2- سیستم برق تراکشن

4-7- منابع تامین برق ایستگاه

4-8- روشنایی ایستگاه

4-9- اثرات نامطلوب ناشی از اجرای سیستم برق

4-10- حفاظت در مقابل صاعقه

4-11- انواع پست ها

4-12- مقایسه روش های گوناگون برق رسانی در سیستم حمل و نقل ریلی

4-13- مقایسه بین روش های برق رسانی

4-14- آماده سازی توان الکتریکی برای قطار

4-15- آشنایی با سیستم های U.P.S

4-16- سیستم های تهویه

4-17- انتخاب نوع موتور

4-18- مشخصه های سرعت- گشتاور موتورهای الکتریکی

4-19- مقایسه موتورهای جریان مستقیم سری و شنت برای قطار برقی

4-20- کاربردهای موتورهای القایی و جریان مستقیم سری

4-21- مقایسه موتورهای القایی و جریان مستقیم سری

4-22- موتور خطی

4-23- ترکشن موتور

4-24- اجزاء و ساختمان قطار شهری مشهد (خط1)

4-25- سیستم های الکتریکی اصلی قطار شهری مشهد

4-26- انواع ارتباطات برقی در قطار

4-27- تجهیزات الکتریکی سقف

4-28- سایر اجزاء قطار

              4-28-1- بدنه و تزئینات داخلی

              4-28-2-کوپلر و آرتیکولیشن

4-29- اتصالت الکتریکی بین واگن ها

4-30- اتصال زمین واگن ها

4-31- بخش های مختلف شبکه برق بالاسری در پروژه قطار شهری مشهد

              4-31-1- شبکه برق بالا سری مسیر باز

              4-31-2- شبکه برق بالا سری داخل تونل

              4-31-3- شبکه برق بالا سری در دپوها

4-32- تجهیزات شبکه برق بالا سری O.C.S

فصل پنجم-  خوردگی ناشی از جریان های سرگردان در سیستم های حمل و نقل ریلی برقی

5-1- مقدمه

5-2- جریان های سرگردان 71

5-2-1- منابع جریان سرگردان DC استاتیک

5-2-2- منابه جریان سرگردان DC دینامیک

5-3- جریان سرگردان

5-4- خوردگی ناشی از جریان های سرگردان

5-5- خاک از نظر هدایت الکتریکی

5-6- اثرات جریان های سرگردان در سیستم های حمل و نقل ریلی برقی

5-7- استانداردها

5-8- عوامل موثر بر مقدار جریان های سرگردان در سیستم قطار برقی

5-9- تأثیر نوع جریان سرگردان بر پدیده خوردگی

5-10- تأثیر خواص متالوژیکی و جنس ادوات خط در خوردگی جریان های سرگردان

5-11- بررسی آماری خسارت ناشی از جریان های سرگردان

5-12- بررسی مطالعات موردی سیستم های حمل و نقل ریلی از نظر عوارض جریان های سرگردان

5-13- هزینه های ناشی از جریان های سرگردان

5-14- کنترل جریان سرگردان در سیستم های حمل و نقل ریلی برقی

              5-14-1- اضافه کردن مقطع ریل ها

              5-14-2- ایجاد پیوند عرضی

              5-14-3- کاهش فاصله بین پست ها

              5-14-4- جوشکاری ریل ها به یکدیگر

              5-14-5- افزایش مقاومت بین ریل و زمین

              5-14-6- حداقل کردن مقاومت الکتریکی ریل برگشت جریان

              5-14-7- استفاده از تجهیزات کنترل پتانسیل ریل

              5-14-8- آب بندی ریل ها

              5-14-9- استفاده از سیستم دارای اتوترانس

فصل ششم-  قیمت ها و هزینه ها در صنعت ریلی

6-1- مقدمه

6-2- نظرات مقدماتی

6-3- زیر بناها و تجهیزات ثابت

6-4- ناوگان

6-5- مصرف انرژی کششی

              6-5-1- کشش الکتریکی

              6-5-2- کشش دیزل

پیوست1

پیوست 2

منابع و مراجع

این پایان نامه توسط آقای داوود شاکری برای ویکی پاور ارسال شده است.

 ———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :    بررسی سیستم های حمل و نقل ریلی (قطار شهری)

       دانلود کمکی   :      بررسی سیستم های حمل و نقل ریلی (قطار شهری)

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      3,1  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 1

قيمت فايل ورد : 15000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو... سیگنال ژنراتور (مولد پالس) وسیله ای است برای تولید انواع موجهای سینوسی، مربّعی و مثلثی که معمولا در در آزمایشگاههای الکترونیکی به عنوان منبع سیگنال بر...
پایان نامه تحلیل و بررسی بانک های خازنی... امروز پایان نامه ای با عنوان خازن گذاری در شبکه های توزیع برای دانلود  در این مطلب قرار داده ایم. همانطور که می دانیم علاوه بر اصلاح ضریب توان خطوط ا...
دانلود پروژه بررسی کامل متروی شهر تبریز... این پروژه به بررسی کامل در مورد متروی شهر تبریز و دستگاه های TBM و تاسیسات متروی این شهر پرداخته است. در فصل اول در مورد تاریخچه مختصر و انواع روشهای ...
دانلود مقاله آشنایی با سیستم قطار شهری... مطلبی که امروز در این پست قرار داده شده است، مربوط ب آشنایی با سیستم قطار شهری می باشد. فایل این مقاله به صورت ورد (word) می باشد. سابقه بحث و گفتگو د...

۷ دیدگاه در “پایان نامه بررسی سیستم های حمل و نقل ریلی (قطار شهری)”

 1. مجید گفت:

  سلام

  لینک شدید. با عنوان ” مکانیک , هوافضا , اخترفیزیک ” وب اینجانب را لینک نمایید.
  بدرود.

 2. مهدی گفت:

  سلام
  حل تمرینای آخر فصل کتاب بررسی سیستم قدرت2 جلد دوم احد کاظمی رو میخوام حل تمیرنای فصل 12و13 اگه باشه ممنون میشم.هرچی گشتم جایی پیدا نکردم اگه موجود هست لطف کنین بذارین.ممنون

 3. داود گفت:

  خسته نباشی موسی……
  مرحبا به تو پسر….

 4. reza گفت:

  باسلام
  درخصوص پروژه بررسی برق مترو سوال داشتم
  ایا شبیه سازی توسط یکی از برنامه های برق مانند مطلب رو در مورد این پروژه دارین؟

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.