پایان نامه بررسی پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت و طبقه بندی آن


فرورزنانس يك رزونانس غيرخطي است كه بين خازن شبكه نظيرخازن كابلها ،خطوط،خازن گريدينگ كليد قدرت وبا اندوكتانس غير خطي تجهيزات نظير راكتور ،ترانس ولتاژ يا ترانس قدرت رخ ميدهد.

فرورزنانس درشبكه هاي توزيع، عموماً براثر اضافه ولتاژهاي ناشي از كليد زني تكفاز ،اضافه ولتاژ ناشي ازاتصال كوتاه تكفاز، سوختن فيوزهاي كات اوت ، كليد زني خازني و ساير اضافه ولتاژهاي ناشي ازشرايط گذرا رخ ميدهد.

موقعيت و طول كابلها، خازن گريدينگ كليد قدرت، مقدارشار پسماند هسته مغناطيسي در هنگام كليدزني ،انرژي ذخيره شده و مشخصات ترانس عوامل ديگري هستند كه در وقوع  فرورزونانس مؤثر هستند. در شرايط فرورزونانس اضافه ولتاژهايي تا 4p.u در بدترين شرايط  بوجود مي آيد كه باعث شكست الكتريكي در عايق ميشود.جريانهاي پالسي  با دامنة زيادي كه بر اثر فرورزونانس از ترانس عبورميكند نيروي ديناميكي زيادي ايجاد نموده و در ترانسهاي رزينيب دليل قرارگرفتن سيم پيچ دركوارتز وعدم امكان انبساط ، باعث پاره شدن سيمهاي اوليه ميشود.

اضافه جريان هايي كه درشرايط فرورزونانس ازترانس ولتاژميگذرد باعث گرم شدن آن شده وبا توجه به اينكه داراي ظرفيت حرارتي كمي هستند اين تنشهاي حرارتي ميتواند باعث انفجارآنها شود. فرورزونانس ميتواند در فركانس اصلي يا زيرهارمونيكها رخ دهد.

دراين پروژه سعي ميشود ضمن معرفي فرورزونانس درشبكه هاي توزيع ، شرايط لازم براي وقوع فرورزونانس، مدارات مختلف مرتبط با فرورزونانس ،پيامدهاي فرورزونانس وروشهاي ميرا كردن نوسانات فرورزونانس درهنگام طراحي وبهره برداري بررسي گردد.

درانتها به طراحان وتوليدكنندگان پيشنهاداتي براي توليد ترانسهايي با ملاحظات فرورزونانس شده است.

براي حل مشكل ترانسهايي كه درحال بهره برداري هستند نيزتجهيزات جانبي مناسبي جهت ميرا كردن نوسانات فرورزونانس پيشنهاد شده است. همچنين سعي شده است كه اطلاعات لازم درمورد سفارش وخريد ترانسهاي ولتاژ با ملاحظات فرورزونانس دراختياربهره برداران قرارگيرد.

پایان نامه ای که امروز آماده کرده ام به بررسی پدیده فرورزونانس در شبکه های الکتریکی پرداخته است.فرورزونانس پدیده ای است که در سیستم قدرت الکتریکی در محلی که یک عنصر غیر خطی اندوکتیو تحت شرایط خاصی از طریق یک عنصر غیر خطی کاپاسیتیو تغذیه می شود، به وقوع می پیوندد . عنصر غیر خطی می تواند اندوکتانس غیر خطی راک تور یا ترانسفورماتور باشد . مشخصه های هسته مغناطیسی آنها در وقوع پدیده نقش مهمی را ایفا می نماید . از این رو در این بررسی علاوه بردر نظر گرفتن مشخصه واقعی اشباع، اثرات هیسترزیس نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است . براین اساس نقش پارامترهای مختلف سیستم و مقادیر بحرانی آنها در تحقق فرورزونانس مورد مطالعه قرار گرفته و شرایط مرزی و نواحی مصون از فرورزونانس مشخص گردیده است . مسئله به روشهای تحلیلی و شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که با در نظر گرفتن هیسترزیس مقادیر بحرانی و نواحی مصون از فرورزونانس تغییر خواهند کرد .

دراين مقاله،يك الگوريتم جديد با استفاده ازتبديل موجك وشبكه عصبي جهت جداسازي فرورزونانس از ساير سيگنالهاي گذرا پيشنهاد شد.

 در ادامه فهرست مطالب  پایان نامه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت و طبقه بندی آن

فصل 1-   اضافه ولتاژ در شبکه ی توزيع

1-1-     چکيده

1-2-     اضافه ولتاژهای موجی در شبکة توزيع و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن

1-2-1-       مکانيزم الکترواستاتيکی انتقال موج ضربه

1-2-2-       مکانيزم الکترومغناطيسي انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانويه

1-2-3-       بررسی تأثير قرار دادن برقگير در سمت فشار ضعيف ترانسفورماتور

1-2-4-       خلاصه و نتيجه گيری

1-3-   اضافه ولتاژهاي رزونانس در ترانسفورماتورهاي توزيع

1-3-1-       بانكهاي ستاره – مثلث

1-3-2-       امواج طرف ثانويه

1-4-   بررسي محدودساز جريان خطاي رزونانس موازي با كليد تريستوري و تأثير آن روي مشخصات فني مدار شكن ها

1-4-1-       مقدمه

1-4-2-       روشهاي محدود كردن جريان خطا

1-4-3-       محاسبه عناصر تشكيل دهنده محدود ساز رزونانس موازي

1-4-4-       مدلسازي رفتار محدود ساز جريان خطا با ATP

1-4-5-       مدلسازي اثرات محدود ساز بر ولتاژ برگشتي مدار شكنها

1-4-6-       نتيجه گيری

فصل 2-    آناليز حساسيت مدار محدود ساز جريان اتصال كوتاه از نوع تشديد موازي

2-1-     چكيده

2-2-     مقدمه

2-3-     معرفي شبكه آزمايشگاهي مورد بررسي

2-4-     آناليز حساسيت

2-4-1-       تعيين بدترين مكان وقوع خطا

2-4-2-       تعيين بدترين زمان وقوع خطا

2-4-3-       اثر تأخير ورود شاخه موازي در پيك گذراي جريان خطا و ولتاژ بازيافت

2-4-4-       تعيين اثرات Kse در پيك گذراي جريان خطا و ولتاژ بازيافت و جريان گردشي

2-5-     اثر R1 و Kse بر روي جريان عبوري از تريستورها و ولتاژ دو سر خازن

2-6-     راندمان محدود سازي

2-7-     اضافه ولتاژ شين قبل از PCL

2-8-   اثر فركانس رزنانس

فصل 3-    فرورزونانس در شبكه هاي توزيع

3-1-   چكيده

3-2-   مقدمه

3-3-   فرورزونانس در شبكه های  توزيع

3-3-1-    در چه سيستم ها و شرايطي احتمال وقوع فرورزونانس وجود دارد؟

3-4-   پيامدهاي فرورزونانس

3-4-1-    خرابي سيستم عايقي به خاطر عوامل حرارتي

3-4-2-    خرابي سيم پيچ اوليه ترانس بخاطر نيروي ديناميك زياد

3-4-3-    شكست عايقي در سيم پيچهاي اوليه بخاطر اضافه ولتاژها

3-4-4-    خرابي برقگير

3-5-   روشهاي جلوگيري از وقوع فرورزونانس

3-6-   روشهاي ميراكردن نوسانات فرورزونانس

3-6-1-    استفاده ازمقاومت سري دراولي هر ترانس ولتاژ

3-6-2-    استفاده از رآكتور اشباع و مقاومت سري با آن به موازات ثانويه

3-6-3-    استفاده از برقگير

3-6-4-    استفاده از فيوز در اوليه

3-6-5-    استفاده از ترانسفورماتورهاي با نقطه اشباع بالاتر

3-6-6-    نتيجه گيري و پيشنهادات

3-7-   بررسي وقوع پديده فرورزونانس بر اثر کليد زني ناقص در شبکه هاي توزيع

3-7-1-    مقدمه

3-8-   مشخصه هاي اصلي فرورزنانس در مدارهاي الکتريکي

3-8-1-    حساسيت وقوع فرورزنانس نسبت به پارامترهاي مدار (پديده پرش)

3-8-2-    حساسيت وقوع فرورزنانس نسبت به شرايط اوليه مدار

3-9-   دسته بندي حالت هاي مختلف فرورزنانس

3-9-1-    فرورزنانس در مد پايه

3-9-2-    فرورزنانس در مد زير هارمونيک اصلي

3-9-3-    فرورزنانس در مد شبه پريوديک

3-9-4-    فرورزنانس در مد آشفته

3-10-   بررسي کليد زني ناقص در شبکه توزيع

3-10-1-  کليد زني در شرايط بي باري ترانسفورماتور

3-10-2-  کليد زني در شرايط بارداري ترانسفورماتور

3-10-3-  کليد زني ناقص با وجود انواع مختلف بار

3-11-   فرورزونانس در شبكه هاي توزيع و تاثير آن بر برقگيرهايZn0

3-11-1-  مقدمه

3-11-2-  مد پايه Fundamental Mode

3-11-3-  مد زير هارمونيكيSubharmonic Mode

3-11-4-  مد شبه تناوبي Quasi periodic Mode

3-11-5-  مد آشفتهChotic Mode

3-11-6-  برقگيرهايZn0

3-12-   نتايج شبيه سازي پديده فرورزونانس

3-12-1-  نتايج شبيه سازي پديده فرورزونانس همراه با برقگير

3-13-   بحث و نتيجه گيري

فصل 4-    يك روش جديد براي شناسايي و دسته بندي مدهاي مختلف پديده فرورزونانس

4-1-   چكيده

4-2-   مقدمه

4-3-   كيفيت توان و فرورزونانس

4-4-   مدهاي فرورزونانس

4-5-   يك روش پيشنهادي جهت دسته بندي و شناسايي

4-6-   شبيه سازي فرورزونانس و دسته بندي مدها

4-7-   نتيجه گيري

فصل 5-    طبقه بندي پديده فرورزونانس توسط شبكة عصبي كوانتيزه كننده برداري و بر اساس ويژگيهاي استخراج شده توسط تبديل موجك

5-1-   چكيده

5-2-   مقدمه

5-3-   پديده فرورزونانس

5-4-   جمع آوري اطلاعات

5-5-   اعمال تبديل موجك و استخراج ويژگيها

5-6-   شبكه عصبي كوانتيزه كننده برداري

5-6-1-    روش يادگيري LVQ

5-7-   پياده سازي الگوريتم و نتايج شبيه سازي

5-8-   نتيجه گيري

فصل 6-            مراجع  

 

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   بررسی پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت و طبقه بندی آن

دانلود کمکی :     بررسی پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت و طبقه بندی آن

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم :    4,9   MB

اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 44

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه انواع اضافه ولتاژ در شبکه های تو... انرژی الکتریکی را می توان در سه مرحله ی تولید ، انتقال و توزیع در یک تقسیم بندی ساده و کلی بیان نمود اما آنچه امروزه نسبتاً از اهمیت بیشتری برخوردار ا...
دانلود پایان نامه استفاده از برقگير جهت حفاظت از س... در این پایان نامه ابتدا به بررسی کامل اضافه ولتاژ پرداخته شده است و با انواع اضافه ولتاژ  در سیستم های قدرت آشنا خواهید شد و در ادامه استفاده از برقگي...
دانلود پایان نامه اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و ... در پایان نامه حاضر اضافه ولتاژها، ظاهر شده در شبکه‌های توزيع و تاثير آنان در عمر و دوام ايزولاسيون تجهيزات فشار قوی مورد مطالعه قرار گرفته و توسط نرم ...

۲ دیدگاه در “پایان نامه بررسی پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت و طبقه بندی آن”

  1. دانیال گفت:

    سلام..من دیروز این مقاله رو خریدم ولی هنوز به ای میلم نیومده………

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.