پایان نامه شبیه سازی ميدان الکتريکی مقره های فشار قوی با نرم افزار FEMLAB


نیاز به انرژی الکتریکی و گسترش سريع شبکه­ های برق و ضرورت کاهش ميزان قطع سرويس ناشی از خطاهای ايجاد شده در خطوط انتقال به خاطر عملکرد نامناسب زنجيره مقره های سراميکی و شيشه ای در برابر شرايط سخت محيطی و تجربيات کاهش خطاهای خطوط فشارقوی پس از جايگزينی مقره ­های کامپوزيتی بجای مقره های بشقابی در ساير نقاط جهان، نياز به طراحی و ساخت مقره­ های کامپوزيتی در رده­های مختلف ولتاژ را بيش از پيش آشکار می­سازد.

برای افزايش طول عمر مقره ­های کامپوزيتی بايد علاوه بر کيفيت مواد پليمری استفاده شده در ساخت مقره، شدت ميدان­های الکتريکی روی مقره، در مرحله طراحی و ساخت آن مورد توجه قرار گيرد.

مقره های فشار قوی

از آنجا که مقره­ های خطوط فشارقوی بالای 230KV نياز به حلقه کرونا دارند و اين حلقه کرونا بايد توسط سازنده مقره طراحی و ساخته شود، لذا بايد تاثير ابعاد اين حلقه، شامل ارتفاع آن از يراق فلزی مقره، قطر خارجی و قطر چنبره آن در کنترل شدت ميدان الکتريکی در زمان ساخت مقره بررسی گردد. همچنين تاثير پارامترهای پروفيل مقره مانند ميزان برآمدگی چترک، فاصله چترک­ها از يکديگر و شکل يراق فلزی در کنترل شدت ميدان بايد بررسی شود.

در ادامه پایان نامه ای خدمتان برای دانلود آماده شده است که به  شبیه سازی ميدان الکتريکی مقره های فشار قوی و استفاده از حلقه کرونا به طور کامل پرداخته است.

در اين پروژه شبيه ­سازی مقره  ابتدا بدون حلقه کرونا و سپس با در نظر گرفتن حلقه کرونا برای حالت­های مختلف مقره از نظر پارامترهای پروفيل مقره و ابعاد حلقه انجام شد. همانطور که در پروژه خوهید دید ، عدم استفاده از حلقه کرونا باعث تراکم شديد خطوط همپتانسيل در داخل، روی سطح و اطراف مقره و در نتيجه ايجاد شدت ميدان الکتريکی بسيار بالا در اين نقاط خواهد شد. نهايتاً، مقايسه شدت ميدان الکتريکی اطراف مقره با و بدون اين حلقه اهميت استفاده از اين تجهيز را برای مقره­­های فشارقوی نشان خواهد داد. در مرحله شبيه­سازی، شدت ميدان الکتريکی در بحرانی­ترين قسمت­های مقره مورد توجه قرار گرفته و تاثير پارامترهای پروفيل مقره و ابعاد حلقه کرونا در کاهش شدت ميدان الکتريکی اين نقاط بحرانی به صورت نمودار نشان داده شده است. به طورکلی نویسنده به اين نتيجه رسیده که بعضی از پارامترهای پروفيل مقره مانند ميزان برآمدگی چترک­ها(P) و فاصله چترکها از يکديگر(C)، تاثيری بر شدت ميدان الکتريکی نقاط بحرانی مقره ندارند، بنابراين تغيير اين دو پارامتر به منظور افزايش فاصله خزشی مقره، مشکلی از نظر افزايش شدت ميدان الکتريکی نقاط بحرانی ندارد. اما ساير پارامترهای پروفيل مقره(فاصله اولين چترک با يراق فلزی(a)، شعاع لبه يراق فلزی(r) و شعاع خارجی يراق فلزی(d_Crim)) هر کدام تاثير محسوسی بر شدت ميدان الکتريکی در بعضی از نقاط بحرانی دارند و بايد در طراحی مقره مورد توجه قرار گيرند.

به عنوان مثال افزايش شعاع لبه يراق فلزی، باعث کاهش شدت ميدان الکتريکی روی لبه يراق می­گردد و تاثيری در شدت ميدان ساير نقاط بحرانی ندارد. همچنين افزايش شعاع خارجی يراق فلزی، تنها منجر به کاهش شدت ميدان الکتريکی روی لبه و نقطه زانويي يراق خواهد شد. افزايش فاصله اولين چترک با يراق(a) نيز باعث کاهش شدت ميدان الکتريکی بحرانی­ترين نقطه روی چترک(E_L) خواهد شد.

پارامترهای مربوط به ابعاد حلقه کرونا نسبت به پارامترهای پروفيل مقره تاثير بيشتری بر شدت ميدان نقاط بحرانی مقره دارند و از بين اين پارامترها، قطر چنبره حلقه کرونا بيشترين تاثير را دارد. بنابراين، بهترين پارامتری که برای کنترل شدت ميدان الکتريکی روی مقره می­تواند مورد توجه قرار گيرد، قطر چنبره کرونا می­باشد. در مورد تغيير ارتفاع حلقه کرونا ديده شد که با افزايش اين ارتفاع علاوه بر شدت ميدان الکتريکی چترک اول بايد شدت ميدان روی چترکهای ديگر نيز مورد توجه قرار گيرد، زيرا با افزايش ارتفاع حلقه ممکن است چترک­های ديگر تنش الکتريکی بيشتری نسبت به چترک اول متحمل شوند، اين موضوع به ساير پارامترهای پروفيل مقره و ابعاد حلقه نيز بستگی دارد.

به طور کلی به اهميت پارامترهای پروفيل مقره و ابعاد حلقه کرونا در کنترل شدت ميدان الکتريکی اشاره شده است. اما بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که برای تغيير پارامترهای مورد نظر در مرحله طراحی و ساخت مقره بايد محدوديت­های تغيير اين پارامترها مد نظر قرار گيرد. ميزان اين محدوديت­ها به تکنولوژی ساخت مقره و حلقه کرونا بستگی دارد. به عنوان مثال برای ساخت حلقه کرونا، به خاطر محدوديت شعاع خمش حلقه، نسبت قطر حلقه کرونا به شعاع چنبره(Da/d) بايد بين 10-8 باشد. در ضمن محدوديت افزايش ارتفاع حلقه کرونا به خاطر کاهش فاصله جرقه  بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين نسبت S/P که برای خاصيت خودپالايندگی مقره اهميت دارد، بايد از 65/0 بزرگتر باشد تا مقره دارای عملکرد مناسبی در شرايط آلودگی باشد(S عبارت است از فاصله عمودی بين دو نقطه مشابه در دو چترک متوالی هم قطر).

سرفصل های  پایان نامه شبیه سازی ميدان الکتريکی مقره های فشار قوی با نرم افزار FEMLAB:

فصل 1-  آشنايی با مقره های فشار قوی

1-1-     مقدمه

1-2-      انواع مقرهها

1-2-1-        مقرههای چينی

1-2-2-        مقرههای شيشهای

1-2-3-        مقرههای پليمری(کامپوزيتی)

1-3-     ساختمان مقرههای کامپوزيتی

1-3-1-     هسته

1-3-2-     غلاف پليمری

1-3-3-     چترکها

1-3-4-     يراق فلزی

1-4-     مزاياي سيليکون رابر نسبت به سراميک و شيش

1-5-     خاصيت آبگريزی مقرههای کامپوزيتی

1-6-     بررسی اقتصادی استفاده از مقرههای کامپوزيتی

1-7-     پارامترهای پروفيل مقره

1-7-1-        کمترين فاصله بين چترکها

1-7-2-        نسبت بين فاصله و برآمدگی چترک (S/P)

1-7-3-        نسبت بين فاصله خزشی و کمترين فاصله(Ld/d)

1-7-4-        اختلاف بين برآمدگی دو چترک پیدرپی در چترکهای تناوبی:

1-7-5-        شيب چترکها

1-8-      پارامترهای مشخصه مقره کامل

1-8-1-     ضريب خزش CF

1-8-2-     ضريب پروفيل PF

فصل 2-   بررسی نحوه توزيع پتانسيل روی مقره

2-1-     مقدمه

2-2-      چگونگی تقسيم پتانسيل روي مقرهها

2-3-     روشهای يکنواخت کردن توزيع پتانسيل روي مقره

2-3-1-        کاهش ظرفيت خازني بين مقره و دکل

2-3-2-     درجه بندي ظرفيت خازني مقرهها

2-3-3-        استفاده از برقگير شاخکی

2-3-4-        استفاده از حلقه کرونا

فصل 3-   معرفي نرم افزار شبيه سازي FEMLAB

3-1-     مقدمه

3-2-     ورود به محيط FEMLAB

3-3-     مراحل مدلسازي

3-3-1-        Draw Mode

3-3-2-        Point Mode

3-3-3-        Boundary Mode

3-3-4-        Subdomain Mode

3-3-5-        Mesh Mode

3-3-6-        Solve Problem

3-3-7-     Post Mode :

فصل 4-   شبيه سازی حالتهای مختلف مقره و تشريح نتايج

4-1-     مقدمه

4-2-     پارامترهای پروفيل مقره و حلقه کرونا (برای مرحله شبيه سازی)

4-3-     مشخصات مقره شبيهسازی شده

4-4-      نحوه انجام کار و شبيهسازی

4-5-     نتايج حاصل از شبيهسازی

4-5-1-     نتايج شبيهسازی بدون در نظر گرفتن حلقه کرونا

4-5-2-     نتايج شبيهسازی با در نظر گرفتن حلقه کرونا

4-5-3-     مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازی مقره با و بدون حلقه کرونا

4-5-4-     کنترل شدت ميدان در بحرانیترين نقاط روی سطح مقره (E_TP و E_L)

فصل 5-   نتيجه گيری

5-1-     نتيجه گيری

5-2-     پيشنهادات

مراجع

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   شبیه سازی ميدان الکتريکی مقره های فشار قوی با نرم افزار FEMLAB

دانلود کمکی :     شبیه سازی ميدان الکتريکی مقره های فشار قوی با نرم افزار FEMLAB

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir 

حجم :   2  MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 41

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پاورپوینت آشنایی و بررسی انواع مقره در شبکه... مقره ها از اجزاء مهم شبکه های فشار قوی و شبکه های توزیع و انتقال برق  مي باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرايط محيطي از نظر آلودگي و رطوبت ، شکل خ...
دانلود پروژه انواع مقره و شکست الکتریکی در مقره ها... پروژه ای که امروز آماده شده است، مربوط به انواع مقره و شکست الکتریکی در مقره ها می باشد. فایل این پروژه به صورت ورد (word) می باشد. یکی از اجزاء مهم ش...

مطالب مرتبط با پایان نامه شبیه سازی ميدان الکتريکی مقره های فشار قوی با نرم افزار FEMLAB

۷ دیدگاه در “پایان نامه شبیه سازی ميدان الکتريکی مقره های فشار قوی با نرم افزار FEMLAB”

 1. اسماعیلم گفت:

  سلام داداشی سایتت خیلی باحاله خوشششششم اومد منم ی وب داشتم اماتعطیلش کردم به پای سایت تو نمیرسید ههههههههههه

 2. atena گفت:

  سلام.ممنون از سایت خوبتون
  من میخوام فایل شبیه سازی این پروژه شبیه سازی میدان الکتریکی مقره های فشار قوی با نرم افزار FEMLAB
  رو داشته باشم؟لطفا پیگیری کنید ممنون

 3. rahim گفت:

  سلام روز بخیر خسته نباشید
  میخواستم بدونم بررسی پدیده کرونا با وجود جریان هوای حاوی بخار siloxane را با چه نرم افزاری باید شبیه سازی کنم چون متاسفانه در مقاله حرفی از نرم افزار شبیه سازی نشده اکه اطلاعاتی دارید در اختیارم قرار بدین ممنون میشم مرسی

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.