دانلود پایان نامه اهمیت تنوع در منابع انرژی برای تولید برق


پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به تولید برق (انرژی الکتریکی) از انرژی های تجدید ناپذیر (انرژی های فسیلی) می پردازد و از نتجیه گیری های حاصل  از این پروژه میتوان دریافت که  بایستی عزم جدی برای تولید برق از روش های نوین و به طور خلاصه تولید برق از انرژی های تجدید پذیر (انرژی نو شامل انرژی خورشیدی ؛ انرژی باد، زمين گرمايي ، بيوماس و…) را آغاز کرد.

امروزه با توجه به رشد جمعيت وپيشرفتهاي صنعتي نياز روزافزون بــه انـرژي  مخصوصا انرژي  بـرق كـه از پـاكترين  انرژيها مي باشد و به راحتي قابل تبديل به انرژيهاي ديگر و قابل انتقال و توزيع واستفاده  مي باشد و ازطرفي پايه و اساس پيشرفت وصنعت  در جهان مي باشد  بيشتر احساس مي شود به گونه اي كه بشرامروزي انرژي برق را با  زندگي  خود عجين شده مي بيند و بدون آن زندگي را دشوار مي بيند وازطرفي دستيابي به چنين انرژي پاك و مهمي به آساني ميسر نيست زيرا توليد اين انرژي خود نياز به در دسترس داشتن انرژيهاي ديگري است كه اين انرژيها محدود و در اختيار كشورهاي محدودي است و روز به روز بر قيمت آنها افزوده مي گردد و حتي براي دستيابي به آن بعضا بين دارندگان اين انرژي و مصرف كنندگان عمده آن جنگهاي خونين در مي گيرد و نمونه بارز آن همين جنگ آمريكا با عراق مي باشد كه به بهانه جنگ با تروريسم صورت گرفت ولي هدف واقعي آن براي دستيابي به نفت عراق بود.

ازطرفي محدود و تمام شدني هستند وخود اين انرژيها قابل تبديل به مواد با ارزش ديگري است كه به مراتب گرانبهاتر و با ارزشتر هستند واستفاده از آنها جهت توليد برق داراي آلودگيهاي زيست محيطي هستند. اين موضوع به وضوح مي رساند كه بايد به انرژيهاي ديگر و پايان ناپذير انديشيد همانگونه كه اطلاع داريد منبع انرژي خورشيد مطمعن ترين انرژي است كه از ملياردها سال قبل وجود داشته و تا زمانيكه انرژي خورشيد هست دنيا هم هست واگر روزي انرژي خورشيد تمام شود ديگر مهم نيست چون ديگر گيتي نخواهد بود  و اين موضوع به انرژي اب هم برمي گردد و درست همچون انرژي خورشيد در صورت تمام شدن ديگر مهم نيست چون حيات وجود ندارد كه نيازي به انرژي باشد و انرژي باد هم اينگونه است كه در اين جا به اين موضوع خواهيم پرداخت و راجع به  انرژيهاي فسيلي بحث خواهيم كرد ودرمورد ساير انرژيهاي پاك و تجديدپذير همچون  انرژي  هسته اي و آبي و باد وخورشيد و هيدروژن و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي وبيوگاز و موج وجذرومد بحث خواهيم كرد و با توجه به اهميت اين انرژيها مي طلبد كه دست اندركاران بخش انرژي اهتمام ويژه اي جهت استفاده و سرمايه گذاري در اين بخش داشته باشند شايد بعضيها فكر كنند كه اين انرژيها صرفه اقتصادي ندارند و اين به اين دليل است كه ما خود توليد كننده انرژيهاي فسيلي هستيم و فكر مي كنيم كه ارزانترين انرژي را در اختيار داريم كه فكري باطل است و ماهي را هر وقت از أب بگيريم تازه است اگر از همين حالا شروع كنيم زود نيست بلكه دير هم نشده است و بايد هر چه سريعتر دست به كار شد به اميد روزي كه حداقل هشتاد درصد از انرژي برق كشورمان از انرژيهاي پاك و تجديد پذير باشد.

خلاصه این پروژه :

در فصل اول این پایان نامه تولید برق از انرژی های تجدید ناپذیر(انرژي  فسيلي) و مصرف انرژي در ايران به طور کامل تشریح شده است.در فصل دوم اهمیت تنوع در منابع انرژی برای تولید برق و اینکه چرا باید به انرژی های نوین و تجدید پذیر روی آورده شود بیان شده است.در فصل سوم و چهارم  نیز از اهمیت انرژی های نوین صحبت شده است.

در فصل پنجم تولید برق ازانرژی های نو به طور کامل بحث شده است که شامل :

1-انرژی خورشیدی و سیستم های فوتوولتاییک

انرژي خورشيدي يا به عبارتي سيستم هايي كه در آن از انرژي خورشيدي بهره گيري ميشود عبارتند از سيستم هاي فتوولتائيك، سيستم هاي خوراك پز خورشيدي، سيستمهاي خشك كن خورشيدي، برج هاي نيرو، نيروگاههاي خورشيدي، سيستمهاي تهيه آب شيرين خورشيدي و خانه هاي خورشيدي است.

امروزه استفاده از انرژي خورشيدي به صورت كاربردهاي حرارتي و تبديل مستقيم به برق در مقايسه با ديگر انرژيهاي تجديدپذير از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است.

2-انرژی باد و نیروگاه های بادی

انرژي باد به عنوان يكي از مهمترين ودر عين حال اقتصادي ترين انرژي در توليد برق ميتواند استفاده شود، مهمترين انگيزه پرداختن و روي آوردن به استفاده از اين انرژي در توليد برق موقعيت جغرافيايي، بررسيها و مطالعات هواشناسي ميباشد. در ايران نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي و مطالعات انجام گرفته در سه نقطه منجيل، رودبار و هرزهويل، توربينهاي بادي نصب و از طريق ترانسفورماتور افزاينده 20 كيلوولت به شبكه متصل شد.

3- انرژی زمین گرمایی Geothermal

اصطلاح زمين گرمايي ترجمه واژه Geothermal است كه ريشه يوناني دارد. اين انرژي از سيال داغي كه در عمق زمين وجود دارد بدست ميآيد براي دسترسي به مخزن سيال، چاه يا چاههاي عميقي حفر ميشود و سيال كه آب داغ يا بخار است به سطح زمين هدايت ميشود. طبق محاسباتي كه به عمل آمده مشخص شده است كه انرژي ذخيره شده در عمق 11 كيلومتري فوقاني پوسته زمين معادل 50 هزار برابر كل انرژي بدست آمده از منابع نفت و گاز شناخته شده امروزي جهان است. از اين رو ميتوان منبع عظيم انرژي فوق را جايگزين انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي در آينده كرد. براي مطالعات و حفر چاههاي زمين گرمايي بايد مطالعات زمين شناسي گسترده اي صورت بگيرد، با توجه به شاخص هاي زمين شناسي وجود سنگهاي آتشفشاني، چشمه هاي آب گرم، بخار فشان، آب فشان، نواحي دگرسان، گلفشان و كوههاي آتشفشاني فعال از جمله نشانه هاي وجود منابع زمين گرمايي است كه بايد براي استفاده اقتصادي و بهينه اين انرژي بيش از يك شاخص از شاخص هاي بالا در منطقه مورد مطالعه يافت شود.

4-انرژی بیوماس (زیست توده)

ا توجه به وجود ضايعات كشاورزي و موارد كاربرد فراوان اين ضايعات از ساليان دور استفاده از اين انرژي مورد توجه بشر بوده است. در ساليان گذشته كه بشر به مسائل زيست محيطي توجه چنداني نداشته، شكل سنتي استفاده از اين انرژي رايج بوده است در شكل سنتي استفاده از اين انرژي يعني سوزاندن چوب درختان و فضولات حيواني خود باعث آلودگي و تخريب محيط زيست ميشد اما با رشد و توسعه علمي بشر امروزي و توجه به مسائل زيست محيطي شكل برنامه ريزي شده و پايدار آن مورد توجه قرار گرفت، در اين فرآيند از ضايعات كشاورزي نظير نيشكر و چغندر سوخت مايع تهيه شده و از آن استفاده ميشود كه اين روش نسبت به روش سنتي از آلودگي كمتري برخوردار است وليكن در مقايسه با ساير منابع انرژي تجديدپذير نظير انرژي خورشيدي و بادي داراي آلودگي زيست محيطي است.

در ميان انرژي هاي دريايي، انرژي جزر و مد از تكنولوژي پيشرفتهاي بهره مند است اما به دليل مشكلات زيست محيطي و موانع اقتصادي از توسعه چشمگيري برخوردار نبوده است. انرژي حرارتي درياها هنوز مشكلات فني و اقتصادي فراواني دارد، اما انرژي امواج عليرغم فناوري جوان و تكامل نيافته اش به دليل دانسيته نسبتاً بالاتر و در مكانهاي داراي پتانسيل بيشتر تا حدودي مورد توجه بوده است.

سرفصل های این پایان نامه :

 مقدمه  روش های تولید برق

فصل 1-   تولید برق (انرژی الکتریکی) از انرژی های تجدید ناپذیر(انرژي  فسيلي)

1-1-    فيل ها- تاريخچه صنعت نفت

1-2-    خيز مصرف نفت

1-3-    چشم انداز بين المللي انرژي

1-4-    كارايي انرژي

1-5-     مصرف انرژي در ايران

فصل 2-   اهميت تنوع در منابع انرژي

2-1-    مقدمه

2-2-     انواع ريسك‌هاي مؤثر در توليد انرژي

2-3-     تنوع و امنيت توليد انرژي

2-3-1-       وضعيت عرضه انرژي اوليه در برخي كشورها و ايران

2-3-2-       درصد تفكيك انرژي اوليه تجاري در برخي كشورهاي جهان

2-3-3-       شاخص هاي تنوع انرژي

2-3-4-       شاخص هاي ريسك تأمين انرژي

2-4-     راهكارها

2-4-1-       تنوع بخشي به منابع انرژي

2-4-2-       گسترش فن آوري انرژي هايي با ضريب ريسك پايين (مانند ذغال سنگ و انرژي هسته‌اي)

2-4-3-       استفاده از حداكثر ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير

2-5-     جمع بندي

فصل 3-   حركت انرژيهاي تجديد پذير درمسير اصلي

3-1-    راهى نو، پيش روى انرژى‌هاى نو

3-2-    موانع توسعه انرژي‌هاي نو در ايران

3-2-1-     يارانه انرژي

3-2-2-     توهم نفتي

3-3-    راهکارهای استفاده از انرژيهای نو

3-4-     توسعه‌ برق‌ سبز و مشكل‌ تامين‌ مالي‌

3-4-1-       پنهان‌ بودن‌ برخي‌ از هزينه‌ها

3-4-2-       هزينه‌هاي‌ فرصت‌

3-5-    رفع مشکلات خريد برق انرژي هاي نو

فصل 4-   انرژيهاي نوين تجديد پذير

فصل 5-   انرژی های نو

5-1-    انرژی خورشیدی

5-1-1-     سيستمهاي فتوولتائيك

5-1-2-       سيستمهاي خشك كن خورشيدي

5-1-3-       نيروگاه خورشيدي

5-1-4-       خانه هاي خورشيدي

5-1-5-       مزاياي انرژي خورشيدي

5-2-     انرژي باد

5-3-    انرژي زمين گرمايي

5-4-     انرژي بيوماس

5-5-     انرژي آبي

5-6-     انرژي دريايي

5-7-     نتيجه گيري

فصل 6-    چشم انداز مضاعف  از موارد اقتصادي

6-1-    تخمين سرمايه گذاري جمعي براي تمام تجديدپذيرها

6-2-    يادداشت

6-3-    بررسي نظرات تحليلگران انرژيهاي تجديد پذير با حضور مدير عامل سازمان انرژيهاي نو ايران (مهندس آرمودلي)

6-4-     چشم‌انداز انرژيهاي‌ تجديدپذير در سطوح‌ ملي‌ و جهاني‌

6-4-1-     عمومي

6-4-2-     بين المللي

6-4-3-     منطقه اي

6-4-4-     ملي و محلي

6-5-    بي نيازي به انرژي هاي نو يک توهم است

6-6-     آيا توليد انرژيهاي‌ نو واقعا گران ‌است‌؟

6-7-     قيمت‌ گذاري‌ سبز

6-7-1-       روشهاي‌ قيمت‌ گذاري‌ سبز

6-8-     برنامه‌هاي‌ مشاركت‌

6-8-1-       برنامه‌هاي‌ مبتني‌ بر ظرفيت‌

6-8-2-       برنامه‌هاي‌ مبتني‌ بر انرژي‌

نتيجه‌ گيري‌

مأخذ

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   دانلود پایان نامه اهمیت تنوع در منابع انرژی برای تولید برق

دانلود کمکی  :     دانلود پایان نامه اهمیت تنوع در منابع انرژی برای تولید برق

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    1,76   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 94

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه بررسی نیروگاههای بادی در ایران... این پایان نامه به بررسی نیروگاههای بادی در ایران می پردازد نیروگاههای بادی در ایران نقش مهمی در تولید برق و انرژی دارند وجود جمعيت ايران و افزايش تقاض...

مطالب مرتبط با دانلود پایان نامه اهمیت تنوع در منابع انرژی برای تولید برق

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.