دانلود پایان نامه بررسی کیفیت برق و توان در سیستم قدرت و شبکه توزیع


کیفیت برق و توان یکی از مهمترین پارامترهای یک شبکه توزیع می باشد.کیفیت برق هم برای شرکت های توزیع و هم مصرف کننده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.شبکه توزیع انرژی برق را در نظر بگیرید که با قطعی های پی در پی انرژی برق روبروست یا ولتاژ آن در محدوده زیادی بالا و پایین میرود.این تنها تعداد کمی از شاخص های کیفیت برق باشد.

در صورت عدم توجه به عامل کیفیت برق برای مشترکین صنعتی برق، خسارات و پیامدهای آن به کاهش سطح تولیدات کشور و ایجاد اختلال در توسعه اقتصادی جامعه منجر خواهد شد.

پژوهش در مورد رضایت مندی مشترکین برق نقشی اساسی در بهبود کیفیت برق و توان الکتریکی دارد.

كيفيت برق معمولاً در شبكه برق بعنوان كيفيت ولتاژ در نظر  گرفته مي شود كه چهار مشخصه اصلي ولتاژ الكتريكي عبارتند از :

• دامنه ولتاژ
• فركانس
• شكل موج ولتاژ
• تعادل بين فازها در سيستمهاي سه فاز

هر گونه تغيير در اين مشخصه ها را يك پديده در كيفيت ولتاژ نامند كه به سه دسته مهم زير تقسيم مي شوند :

اعوجاج  (distortion) اختلال (disturbance)  گذرا(Transient)

اهميت کيفيت توان را میتوان در سه مقوله زیر بررسی کرد:

1- گسترش روز افزون بارهای غير خطی – بارهای قوسی و  بارهای الکترونيکی و الکترونيک قدرت

2- گسترش شديد بارهای حساس، کامپيوترها  و   ميکروپروسسورها

3- گسترش شبکه های بهم پيوسته الکتريکی

 درادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع  برای شما عزیزان آماده شده است.دراین پروژه به بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود کیفیت توان پرداخته شده است.

 سرفصل های پایان نامه بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع:

فصل اول: مفاهیم و تعاریف کیفیت برق

1-1- مقدمه

1-2- تعریف كیفیت برق

1-3- كیفیت ولتاژ

1-4- رده‌بندی عمومی مسائل كیفیت توان

1-5- گذرا

1-5-1- موج ضربه‌ای گذرا

1-5-2- موج نوسانی گذرا

1-6- تغییرات بلندمدت ولتاژ

1-6-1- اضافه ولتاژ بلندمدت

1-6-2- كاهش بلندمدت ولتاژ

1-6-3- قطعی بادوام

1-7- تغییرات كوتاه مدت ولتاژ

1-7-1- قطعی كوتاه مدت

1-7-2- فلش

1-7-3- برآمدگی ولتاژ

1-8- عدم تعادل ولتاژ

1-9- اعوجاج در شكل موج

1-10- نوسان ولتاژ

1-11- تغییرات فركانس قدرت

فصل دوم: پدیده‌های گذرا

2-1- مقدمه

2-2- اضافه ولتاژهای گذرا

2-2-1- حالت گذرای ناشی از كلیدزنی

2-2-2- حالت گذرای ناشی از صاعقه

2-3- انواع موج ضربه‌ای با انرژی زیاد

2-4- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا

2-5- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت علیه اضافه ولتاژهای گذرا

2-5-1- برقگیر

2-5-2- ترانسفورماتور ایزوله

2-5-3- فیلترهای پائین گذر

2-5-4- وسایل برق اضطراری با امپدانس كم

2-6- توصیه‌ها و راهكارهای اجرایی در مقابله با حالات گذرا

2-6-1- توصیه‌های اجرایی مرتبط با شركتهای برق

2-6-1-1- راهكارهای مقابله با حالت گذرای ناشی از كلیدزنی خازنها

2-6-2-1- راهكارهای مقابله با حالت گذرای ناشی از موج صاعقه

2-6-2- توصیه‌هایی اجرایی مرتبط با مشتركین صنعتی و شركتهای برق در طرف فشار ضعیف

2-6-2-1- پیشنهاداتی در خصوص حفاظت ترانسفورماتور

2-6-2-2- پیشنهاداتی در خصوص حفاظت كابل

2-6-3- توصیه‌هایی در خصوص محل قرارگیری تجهیزات مشتركین وحفاظت آنها

2-6-4- نكاتی در خصوص ایمنی تجهیزات با ولتاژ فشار ضعیف

فصل سوم: فلش و قطعی ولتاژ

3-1- مقدمه

3-2- علل ایجاد فلش ولتاژ

3-2-1-فلش ولتاژ در اثر اتصال كوتاه

3-3- تخمین مشخصه‌های مختلف فلش ولتاژ

3-3-1- تخمین اندازه فلش ولتاژ در طی راه اندازی موتور با ولتاژ كامل

3-3-2- تخمین فلش ولتاژ در اثر اتصال كوتاه

3-3-2-1- دامنه فلش ولتاژ

3-3-2-2- طول دوره زمانی فلش ولتاژ

3-3-2-3- نرخ وقوع فلش ولتاژ (فركانس فلش ولتاژ)

3-3-2-4- حوزه آسیب پذیری

3-3-2-5- رده بندی فلش‌های ولتاژ

3-7- رابطه بین فلش ولتاژ و عملكرد تجهیزات

3-7-1- نحوه گزارش فلش‌های ولتاژ

3-7-1-1- تعداد فازها

3-7-1-2- مسئله وصل مجدد

3-7-1-3- طول دوره زمانی

3-7-2- ارائه منحنی‌های هماهنگی مربوط به فلش ولتاژ

3-7-2-1- نمایش مشخصات فلش ولتاژ در یك شبكه الكتریكی

3-8- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ

3-8-1- مسائل مربوط به مشتركین

3-8-2- راهكارهای شركت‌های برق جهت رفع خطای ایجادشده روی سیستم و كاهش تعداد فلش

فصل چهارم: تغییرات بلندمدت ولتاژ، عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فركانس

4-1- تغییرات بلندمدت ولتاژ

4-1-1- علل وقوع تغییرات بلندمدت ولتاژ)

4-1-2- (اصول اساسی تنظیم ولتاژ)

4-1-3- تجهیزات تنظیم كننده ولتاژ

4-1-4- حدود مجاز تغییرات بلند مدت ولتاژ

4-2- عدم تعادل ولتاژ

4-2-1- علل ایجاد عدم تعادل ولتاژ

4-2-2- اثرات مربوط به عدم تعادل ولتاژ

4-2-2-1- اثرات روی كار عادی موتورهای سه فاز

4-2-2-2- اثر برروی كاركرد كنتورها

4-2-2-3- اثر برروی ایمنی مشتركین

4-2-2-4- اثر برروی تلفات

4-2-3- راه حل‌های عملی جهت كاهش اثرات نامتعادلی بار

4-2-4- حدود مجاز عدم تعادل ولتاژ و جریان

4-2-4-1 حدود مجاز عدم تعادل ولتاژ در شینه شركت برق

4-2-4-2- حد مجاز عدم تعادل جریان برای هر مشترك

4-2-5- روش اندازه‌گیری عدم تعادل ولتاژ و تعیین شاخص آن

4-3-1- صدمات وارده به توربوژنراتروها

4-3-2- سیستمهای كنترل فرکانس

4-3-3- اتخاذ تدابیر كنترلی

4-3-4- تأثیر تغییرات فركانس روی تجهیزات موجود در سیستمهای فشار ضعیف

4-3-5- حدود مجاز فركانس

فصل پنجم: نوسان ولتاژ فلیكر

5-1- تشریح پدیده نوسان ولتاژ فلیكر

5-2- عوامل به وجود آورنده فلیكر ولتاژ

5-3- مشخصه‌های یك نوسان ولتاژ نمونه

5-4- مبانی فلیكرمتر IEC

5-5- ارزیابی شاخص كوتاه مدت شدت فلیكر

5-6- ارزیابی شاخص بلندمدت شدت فلیكر

5-7- حدود مجاز فلیكر در سطوح مختلف ولتاژ

5-7-1- حدود مجاز فلیكر برای مشترك متصل به شینه‌های فشار ضعیف

5-7-2- حدود مجاز فلیكر برای دستگاههای متصل به شینه فشار متوسط

5-8- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ

5-9- نكاتی در خصوص اندازه‌گیری فلیكر

5-9-1- راه اندازهای موتورها/ وسایل با قابلیت تنظیم سرعت

5-9-2- خازنهای موازی

5-9-3- خازنهای سری

5-9-4-جبران كننده‌های سنكرون

5-9-5- تغییر در آرایش شبكه

5-9-6- جبران كننده‌های توان راكتیو استاتیكی SVC

5-9-7- راكتور انشعابی / راكتور قابل اشباع

5-9-8- راكتور قابل اشباع چند فازه جبران شده هارمونیكی

فصل ششم: هارمونیكها

6-1- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیكها

6-1-1- كلیات

6-1-2- اعوجاج هارمونیكی

6-1-3- اعوجاج ولتاژ و جریان

6-1-4- مقادیر موثر و اعوجاج هارمونیكی كل

6-1-5- قدرت و ضریب قدرت

6-1-6- هارمونیكهای مرتبه سه

6-2- منابع تولید هارمونیك

6-2-1-منابع تعذیه تك فاز

6-2-2- مبدلهای قدرت سه فاز

6-2-3- تجهیزات قوس زننده

6-2-4- عناصر اشباع شونده

6-3- اثر اعوجاج هارمونیكی برروی عملكرد تجهیزات و سیستم قدرت

6-3-1- اثر روی خازنها

6-3-2- اثر روی ترانسفورماتورها

6-3-3- اثر برروی موتورها

6-3-4- تداخلات مخابراتی

6-4- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیكی

6-4-1- امپدانس سیستم

6-4-2- امپدانس خازن

6-4-3- تشدید موازی

6-4-4- اثر مقاومت و بار مقاومتی

6-5- شناسایی محل منابع هارمونیكی

6-6- مبانی كنترل هارمونیكها

6-6-1-كاهش جریانهای هارمونیكی ناشی از بارها

6-6-2-فیلترگذاری

6-6-3- اصلاح پاسخ فركانسی سیستم

6-6-4-تجهیزات موردنیاز فیلتركردن اعوجاج هارمونیكی

6-7-مقررات برخی از كشورها در رابطه با پذیرش مشتركینی كه تولید هارمونیك می‌نمایند

6-7-1-كشور آلمان

6-7-2- كشور استرالیا

6-7-3- كشور انگلستان

6-8- استاندارد مجاز هارمونیكها در شبكه برق ایران

6-8-1- حدود مجاز اعوجاج جریان برای هر مشترك

6-10- هارمونیكهای میانی

فصل هفتم: قابلیت اطمینان در شبکه توزیع

7-1- مقدمه

7-2 انواع ساختار شبكه‌های توزیع

7-2-1- سیستم شعاعی ساده

7-2-2- شبكه توزیع حلقوی باز با كلید اتوماتیك یا سكسیونر بین فیدرهای اولیه

7-2-3- سیستم توزیع بدون انشعاب مستقیم

7-2-4- شبكه توزیع با تغذیه فیدرهای اولیه در قبل از ترانسفورماتور

7-2-5- شبكه توزیع با انتخاب تغذیه پس از ترانسفورماتور

7-2-6- سیستم توزیع مشبك

7-2-7- مقایسه بین انواع شبكه‌های توزیع از دید قابلیت اطمینان

7-3- انواع شبكه‌های توزیع از نظر ساختمان

7-3-1- شبكه هوایی

7-3-2- شبكه زمینی

7-4- قابلیت اطمینان در شبكه‌های توزیع

7-4-1-  شاخصهای قابلیت اطمینان

فصل هشتم: نكاتی در خصوص اندازه‌گیری كیفیت برق، بازرسی و اطمینان از كیفیت آن

8-1- مقدمه

8-2- نیاز به مونیتورینگ در مسئله كیفیت برق

8-2-1- شناسایی ابتدایی قبل از مونیتورینگ

8-2-2- انجام مونیتورینگ

8-3- مشخصات تجهیزات مشتركین و تأثیر كیفیت نامناسب برق روی آنها

8-3-1- نیاز به گروه بندی تجهیزات

8-3-2- تأثیر روی عملكرد تجهیزات با توجه به نوع پدیده

8-3-2-1- حالات گذرا

8-3-2-2- تغییرات كوتاه مدت

8-3-2-3- تغییرات بلندمدت

8-3-2-4- عدم تعادل ولتاژ

8-3-2-5- هارمونیكها

8-3-2-6-  نوسانات ولتاژ (فلیكر)

8-3-2-7- تغییرات فركانس

8-4- تجهیزات مونیتورینگ كیفیت برق

8-5- چگونگی انتخاب ترانسدیوسرها

8-5-1- سطوح سیگنال

8-5-1-1- ترانسدیوسر ولتاژ

8-5-1-2- ترانسدیوسر جریان

8-5-2- پاسخ فركانسی

8-5-2-1- پاسخ فركانسی ترانسفورماتور ولتاژ

8-5-2-2- پاسخ فركانسی ترانسدیوسرهای جریان

8-5-3- موارد ضروری در نصب ترانسدیوسرها

8-5-4- محل نصب ترانسدیوسرها

8-5-4-1- در پستها

8-5-4-2- محل نصب در سیستم‌های توزیع

8-5-4-3- در محل مشتركین

8-5-5- توصیه‌های كلی مربوط به انتخاب ترانسدیوسر

8-6- تغذیه وسایل اندازه‌گیری

8-6-1- منبع تغذیه و سازگاری آن

8-6-2- تغذیه DC

8-7- روشهای كاربرد دستگاههای مونیتورینگ

8-7-1- ایمنی

8-7-2- كیفیت هادیها و اتصالات

8-7-3- جایابی مونیتور

8-8- محل اندازه‌گیری و دریافت اطلاعات

8-8-1- انتخاب محل

8-8-2- چگونگی پیدانمودن منبع ایجادكننده كیفیت نامناسب برق (منبع اعوجاج)

8-9- نحوه اتصال مونیتور كیفیت برق

8-10- آستانه‌های اندازه‌گیری و جمع آوری اطلاعات

8-10-1- تنظیم آستانه دستگاه مونیتور

8-10-2- روش آماده سازی دستگاه مونیتورینگ

8-10-3- ملاحظاتی در خصوص حساسیت تجهیزات

8-11- طول دوره مونیتورینگ

8-11-1- مونیتورینگ مقدماتی

8-11-2- مونیتورینگ برای حل مشكلات

8-11-3- مونیتورینگ برای مطالعه جامع كیفیت برق

8-12- تفسیر نتایج مونیتورینگ

8-12-1- كلیات

8-12-2- بررسی داده‌ها و اطلاعات خلاصه شده

8-12-2-1- تهیه اطلاعات خلاصه شده

8-12-2-2- بازبینی اطلاعات خلاصه شده

8-12-2-3- تفسیر اطلاعات خلاصه شده

8-12-3- جداسازی اطلاعات مهم

8-12-3-1- تعیین وقایع كلیدی از روی چندین اعوجاج

8-12-3-2- بازبینی واقعیت حوادث

8-12-4- تفسیر حوادث كلیدی عامل كیفیت نامناسب برق

8-12-4-1- تحلیل شكل موج حالت ماندگار

8-12-4-2- شكل موج‌های اعوجاجی

8-12-4-3- فلش / برآمدگی

8-12-4-4- اعوجاج‌های با فركانس بالا

8-12-4-5- هارمونیكها

8-12-4-6- تحلیل شناسه ها

8-12-4-7- ناپیوستگی‌ها

8-12-5- تحقیق در خصوص تفسیر اطلاعات

8-12-5-1- مونیتورینگ مجدد برای تحقیق

8-12-5-2- مونیتورینگ مجدد برای تعیین عكس العمل سیستم

فصل نهم: بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع خراسان

9-1- 132kv جمع بندی آماری پدیده‌های کیفیت توان درسطح ولتاژ

9-2- 132KVهارمونیک‌های ولتاژدرسطح

9-3- هارمونیک‌های جریان درسطح kv 132

9-4- عدم تعادل ولتاژدرسطح kv 132

9-5- خلاصه وضعیت کیفیت توان درسطح ولتاژ kv 132

9-6- مشترکین آلوده ازنظر کیفیت توان

9-7- پست 400 اسفراین – خط ریخته گری

9-8- سیمان مشهد

فهرست منابع

برای دیدن مطلبی با عنوان ارزیابی کیفیت توان در شبکه های برق و قدرت کلیک کنید.

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع

دانلود کمکی  :   پایان نامه بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 5.4 MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 55

قيمت فايل ورد : 15000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه استفاده از DVR به عنوان جبرانساز برای... از DVR  در شبکه توزیع  low voltage  و  medium voltage  برای حفاظت بارهای حساس از افت ولتاژ ناگهانی sag  استفاده می شود. نگهداشتن ولتاژ تقریبا سینوسی ...
دانلود پروژه بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر ... پروژه ای که امروز آماده شده است، مربوط به بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلترهای اکتیو می باشد. فایل این پروژه به صورت ورد (word) می باشد. با توجه به...
دانلود پایان نامه ارزيابی قابليت اطمينان شبكه‌ توز... پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ،با عنوان ارزيابي قابليت اطمينان شبكه‌هاي توزيع و روشهای محاسبه آن می باشد.همانطور که می دانید ...
دانلود پایان نامه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع... قابلیت اطمینان یکی از مهم ترین مسایل در شبکه های برق رسانی و علی الخصوص در شبکه های توزیع میباشد. همانطور که میدانید وظيفه اصلی يک شبکه توزيع، انتقال ...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.