دانلود پایان نامه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی


در این پایان نامه اهمین زمین کردن حفاظتی در ساختمان ها، انواع سیستم های زمین، نقش زمین در کاهش خطر برق گرفتگی و روش های زمین کردن در رابطه با سیم کشی ساختمان ارائه می شود. بدلیل اهمیت ایمنی و سلامت انسان در مقابل برق گرفتگی و آمار بالای حوادث و خسارات ناشی از برق گرفتگی، تدوین استاندارد و اجرای معیارها و قوانین ایمنی برای ساختمان های مسکونی و تجاری و عمومی ضروری است که مهمترین روش ایمنی زمین کردن تجهیزات الکتریکی در ساختمان های مسکونی و تجاری و عمومی می باشد که جزء موارد الزامی نبوده است. سیستم زمین در ساختمان های مسکونی و تجاری از قسمت های مختلفی به شرح زیر تشکیل شده است:

1)    معیارهای طراحی و محاسبه سیستم زمین

2)    مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین

3)    روش های اجرا و اندازه گیری مقاومت زمین

هدف از سیستم زمین ساختمان های مسکونی و تجاری بررسی روش های عملی ایجاد زمین حفاظتی برای ساختمان های موجود و ساختمان های در دست اجرا برای جلوگیری از حوادث ناشی از برق گرفتگی و آتش سوزیهای ناشی از جریان های نشتی و خطرات ناشی از صاعقه می باشد. تجهیزات سیستم زمین ساختمان های مسکونی و تجاری شامل الکترود، هادی های ارتباطی، بست ها و سایر تجهیزات اضافی دیگر براساس استانداردهای بین المللی آورده شده در بخش مراجع الزامی ارائه شده است. انتخاب تجهیزات سیستم زمین با توجه به شرایط خاک در محل مورد نظر باید براساس دستورالعمل های ارائه شده در این قسمت باشد.

سیستم ارتینگ

در این پایان نامه به معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین درباره ی تعداد الکترودها، الکترولیت و نحوه ایجاد چاه زمین، مقررات سیم کشی ساختمان ها در ارتباط با سیستم زمین، ایجاد ایمنی در حمام، محیط های خاص و نحوه زمین کردن آنها در ساختمان ها با توجه به شرایط جغرافیایی محل ساختمان توضیح داده می شود. همچنین به بررسی مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین درباره ی مشخصات تجهیزات شامل سیستم سیم کشی، زمین، تابلوها، پریزها، کلیدها برای ساختمان بررسی خواهد شد. روش های اجراء و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین دستورالعمل هایی برای اجرا و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین در ساختمان های مسکونی و تجاری با توجه به شرایط مختلف نظیر وسعت ساختمان، سطح ولتاژ، شرایط آب و هوایی توضیح داده می شود.

در ادامه فهرست مطالب پایان نامه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی را مشاهده می کنید.

فصل 1-   تعاریف و شناخت سیستم زمین

1-1-   هدف

1-2-   تجهیزات الکتریکی

1-3-   تأسیسات الکتریکی

1-4-   هادی حفاظتی

1-5-   الکترود زمین

1-6-   مقاومت اتصال زمین یا مقاومت زمین

1-7-   حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم یا حفاظت تکمیلی

1-8-   جریان مجاز یا ظرفیت حرارتی یک هادی

1-9-   اضافه جریان

1-10- جریان اتصال کوتاه

1-11- جریان اتصالی

1-12- جریان اتصال به زمین

1-13- جریان برق گرفتگی و جریان خطرناک از نظر پاتوقیزیولوژی

1-14- جریات نشتی به زمین

1-15- جریان نشتی

1-16- جریان نشتی عملکرد

1-17- ولتاژ تماس

1-18- قطعات در دسترس

1-19- دسترس

1-20- جعبه تقسیم

فصل 2-   تعاریف اتصال به زمین

2-1-   اتصال به زمین اصلی

2-2-   هادی اتصال به زمین اصلی

2-3-   هادی محافظ و اتصال به زمین اصلی

2-4-   هادی شین زمین

2-5-   ولتاژ الکترود زمین UE

2-6-   ولتاژ تماس UB

2-7-   ولتاژ گام US

2-8-   سطح پتانسیل

2-9-   خطای زمین

2-10- زمین حفاظتی

2-11- زمین اصلی یا کارآمد

2-12- الکترود اصلی زمین

2-13- انواع زمین کردن

2-13-1-  زمین کردن حفاظتی

2-13-2-  شرط زمین کردن حفاظتی

2-13-3-  زمین کردن الکتریکی

فصل 3-   تعاریف و اصطلاحات زمین کردن

3-1-   مدار زمین

3-2-   مبدا زمین

3-3-   الکترود زمین

3-4-   اصول کلی محافظت در تجهیزات الکتریکی

3-5-   اصول کلی حفاظت

3-6-   طبقه بندی حفاظت

3-6-1-     طبقه حفاظتی I

3-6-2-     طبقه حفاظتی II

3-6-3-     طبقه حفاظتی III

3-7-   حفاظت در مقابل تماس مستقیم

3-7-1-     حفاظت از طریق جداکردن

3-7-2-     عایق کاری

3-7-3-     حفاظت از طریق سیستم ایمنی با ولتاژ کم

3-8-   حفاظت شبکه های کمتر یا مساوی 1000 ولت (تماس غیرمستقیم)

3-9-   حفاظت از طریق زمین کردن

3-10- سیستم های زمین

3-11- شبکه توزیع نیروی TN

3-12- شبکه های توزیع نیروی TT

3-13- شبکه توزیع نیروی IT

فصل 4-   معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین

4-1-   نکات مهم در طراحی سیستم زمین

4-2-   چگونگی تصحیح خاک برای کاهش مقاومت در اطراف الکترود

4-2-1-     مخلوط نمک / ذغال / خاک

4-2-2-     لایه بندی نمک / ذغال

4-2-3-     استفاده از خاک بنتونیت برای تصحیح خاک

4-2-4-     مقایسه اندازه گیری مقاومت زمین در شرایط استفاده از خاک بنتونیت و بدون استفاده از این خاک

4-2-5-     ایجاد طوقه در اطراف الکترود

4-2-6-     چاه اتصال زمین برای الکترود

4-3-   انتخاب و نصب تجهیزات سیستم زمین حفاظتی

4-4-   نصب وسایل حفاظت از نوسانات سریع ولتاژ در تاسیسات ساختمان ها

4-4-1-     محل نصب وسایل حفاظت

4-5-   مقررات سیم کشی ساختمان های مسکونی در ارتباط با سیستم زمین

4-5-1-     تابلوها

4-5-2-     پریزهای دارای اتصال زمین

4-5-3-     سیستم های لوله کشی برق

4-5-4-     کلیدها در ارتباط با سیستم زمین

4-5-5-     رابطهای زمین

4-5-6-     گردش سیم زمین در ساختمان

4-6-   لوله ها و اسکلت فلزی ساختمان

4-7-   دستورالعمل مربوط به اماکن خاص در ساختمانها

4-8-   دستور العمل مربوط به حمام ها

4-8-1-     شرایط مجاز در بکارگیری پریزهای خروجی در منطقه 3

4-8-2-     تجهیزات ثابت

4-9-   دستورالعمل مربوط به آشپزخانه های مسکونی

4-9-1-     هادی های زمین

4-9-2-     ترمینال یا اتصال اصلی زمین

4-9-3-     هادیهای حفاظتی

4-9-4-     انواع هادی های حفاظتی

فصل 5-   مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین

5-1-   کلیات

5-2-   ولتاژ

5-3-   جریان

5-4-   فرکانس

5-5-   توان

5-6-   سازگاری

5-7-   سهولت دسترسی

5-8-   شناسائی و تعیین کاربرد تجهیزات

5-9-   سیستم سیم کشی

5-10- شناسایی هادی های خنثی و حفاظتی

5-11- محل وسایل حفاظتی

5-12- نمودارها

5-13- جلوگیری از تاثیرات زیان آور

5-14- الکترود زمین

5-14-1-  انواع الکترود زمین

5-15- لوله

5-16- میله ها یا سیم های محصور در بتن

5-17- الکترود شبکه ای

5-18- سیم یا تسمه یا ورق دفن شده

5-19- الکترود زمین سیمی

5-20- الکترود زمین تسمه ای

5-21- الکترود زمین از ورق یا صفحه فلزی

5-22- کابل های دفن شده ، با هادی خنثی هم مرکز

5-23- الکترود میله ای

5-24- شیب ولتاژ در اطراف الکترودهای زمین

5-25- انتخاب جنس فلز برای الکترودهای زمین با توجه به اثرات خوردگی

5-26- استاندارد اتصالات و شینه های زمین در تابلوهای برق

5-26-1-  علامت گذاری

5-27- انواع بستها برای اتصال سیستم زمین

فصل 6-   روش های اجرا و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین

6-1-   مراحل کلی طراحی سیستم زمین

6-2-   مقررات عمومی سیم کشی سیستم زمین برای ساختمانهای مسکونی و تجاری

6-3-   سیستم های اتصال زمین در تاسیسات الکتریکی ساختمان ها

6-3-1-     اتصال زمین در شبکه داخلی ساختمان های جدید

6-4-   اتصال زمین در شبکه داخلی ساختمان های موجود

6-4-1-     استفاده از سیستم های حفاظتی مشابه سیستم سه سیمه

6-5-   دستورالعمل اتنخاب سطح مقطع هادی حفاظتی زمین

6-6-   روابط و جداول مهم مورد نیاز برای محاسبه مقاومت زمین

6-7-   روش های اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین

6-7-1-     اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین

6-7-2-     روش های اندازه گیری

6-7-3-     اندازه گیری دوره ای

6-7-4-     اندازه گیری های مقاومت زمین

6-8-   روش های عملی اندازه گیری مقاومت زمین

6-8-1-     اندازه گیری مقاومت زمین به روش سه نقطه

6-8-2-     اندازه گیری مقاومت زمین به روش افت پتانسیل

6-9-   روش نصب الکترودهای زمین

6-9-1-     روش نصب زمین با الکترود صفحه ای از جنس مس

6-9-2-     روش نصب اتصال زمین با الکترود میله ای کوبیده شده از جنس مس با مغز فولادی

6-9-3-     روش نصب اتصال زمی با الکترود لوله ای کوبیده شده

6-9-4-     روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای توسط حفر چاه زمین

———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   دانلود پایان نامه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

       دانلود کمکی   :    دانلود پایان نامه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

       رمز عبور فایل :    www.wikipower.ir

       حجم :      3.36  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 166

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه بررسی سیستم های زمین و محاسبات م... هدف از گردآوري این پایان نامه بررسی سیستم های زمین (سیستم ارت) و محاسبات مربوط به اتصالات زمین میباشد.همچنین درك عمیق تر مفاهیم مربوط به سیستم هاي زمی...
دانلود استانداردهای برق (سری ششم) زمین کردن... هدف از این استاندارد ، بررسی اثر سیستم  زمین و نحوه زمین کردن بر کیفیت برق می باشد. این استاندارد کلیه موضوعات مربوط به اثرات سیستم زمین و انواع روش ه...
دانلود پروژه چاه ارت چاه ارت و زمین کردن الکتریکی یکی از مهمترین مسایل مهندسی و ساختمانی برای هر مکانی که با انرژی برق سر و کار دارند می باشد.همانطور که میدانیم حفر چاه ار...
دانلود پایان نامه زمین کردن و تجهیزات مربوطه... همانطور که میدانید در تمام تاسیسات الکتریکی به خصوص تاسیسات فشار قوی، زمین کردن یا ارتینگ یکی از مهمترین و اساسی ترین اقداماتی است که برای رفاه و سلام...

یک دیدگاه در “دانلود پایان نامه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی”

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.