دانلود پایان نامه انواع حفاظت های شبکه های توزیع و تجهیزات آن


در پروژه ای که پیش رو دارید ابتدا تعاریف کلی از حفاظت و اهداف حفاظت ها مطرح گردیده، همچنین مواردی که در حفاظت سیستم های توزیع بایستی مد نظر باشد از جمله قطع گزینش توسط تجهیز حفاظتی، پایداری سیستم، سرعت حفاظت و نیز بحث حساسیت، توضیح داده شده است، سپس به معرفی وسایل و تجهیزات حفاظتی و نحوه عملکرد هرکدام به تفصیل پرداخته شده است.

همچنین فصل پایانی به بررسی نقش رکلوزرها در شبکه های توزیع در جهت کاهش خاموشی ها و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان شبکه را شامل می شود که ارزیابی قابلیت اطمینان با مطرح کردن یک فیدر نمونه و معرفی و محاسبه شاخصی از سیستم برای کاهش خاموشی ها و افزایش قابلیت اطمینان سیستم، انجام شده است. در ضمن محاسبات فوق توسط نرم افزار (Matlab) انجام گرفته است.

در یک سیستم قدرت هنگامی­ اتصال کوتاه رخ میدهد که عایق­ بندی تجهیزات آن آسیب ببیند، این موضوع ناشی از اضافه ­ولتاژ های به وجود آمده در سیستم حاصل از صاعقه یا امواج کلید زنی یا کثیفی عایق­ها و یا علل مکانیکی و طبیعی دیگر است. طراحی، بهره­ برداری و نگهداری دقیق می تواند رخداد اتصال کوتاه را به حداقل برساند، اما قادر به حذف آنها نمی باشد. جریان­ های اتصال کوتاه چندین مرتبه از جریان ­های بهره برداری شرایط عادی بزرگترند و اگر حذف نگردند، ممکن است باعث آسیب دیدگی عایق، ذوب­ شدن هادی، آتش­سوزی و انفجار شوند.

انواع حفاظت شبکه های توزیع

سیم ­پیچها و باس ­بارها نیز ممکن است متحمل آسیب ­دیدگی مکانیکی ناشی از نیروهای مغناطیسی هنگام وجود عیب شوند. بدیهی است که عیوب باید به سرعت از سیستم قدرت حذف گردند. بلک ­برن حفاظت را به ­عنوان علم، مهارت، هنر اعمال و تنظیم رله­ ها و یا فیوز ها برای به­ وجود آوردن حداکثر حساسیت نسبت به عیوب و شرایط نامطلوب و نیز جلوگیری از عمل نمودن آنها در شرایط قابل قبول و یا قابل تحمل تعریف می کند.

فیوزها و کلیدهای باز و بست سریع (کلیدها با ترانسفورماتورهای اندازه­گیری) و رله ­ها استفاده وسیعی در سیستم ­های مهم توزیع در جهت حفاظت دارند. IEEE یک رله را به عنوان وسیله ­ای که وظیفه­ آن اعمال عملکرد کنترلی مناسب در قبال تشخیص خطوط و دستگاه ­های معیوب یا شرایط غیرعادی و خطر ساز در سیستم قدرت است، تعریف می کند.

فهرست مطالب پایان نامه انواع حفاظت های شبکه های توزیع و تجهیزات آن…

فصل ۱-    حفاظت

۱-۱-     مقدمه

۱-۲-   سلکتیویته

۱-۳-   سلکتیویته جزئی

۱-۴-     قابلیت اطمینان

۱-۴-۱-     طراحی

۱-۴-۲-     نصب

۱-۴-۳-     کارایی حفاظت

۱-۵-     قطع گزینشی

۱-۶-   پایداری

۱-۷-     سرعت

۱-۸-     حساسیت

۱-۹-   حفاظت پشتیبان و مقدم

۱-۱۰- توافق های متعارف در حفاظت پشتیبان

۱-۱۱-   تجهیزات حفاظت فشار ضعیف

۱-۱۱-۱-  فیوزهای فشار ضعیف با ظرفیت شکست بالا

۱-۱۱-۲-  کلید خودکار فشار ضعیف

۱-۱۱-۳-     آزادکننده ها

۱-۱۲- وسایل حفاظت

فصل ۲-   رله ها 

۲-۱-   مقدمه

۲-۲-   تعریف رله

۲-۳-   انواع رله

۲-۳-۱-      رلۀ سنجشی

۲-۳-۲-     رلۀ زمانی

۲-۳-۳-     رلۀ جهت یاب

۲-۳-۴-      رلۀ خبردهنده

۲-۳-۵-     رلۀ کمکی

۲-۴-     ویژگی های رله

۲-۵-     کاربرد رله های حفاظتی در شبکه های توزیع

۲-۶-   رله گذاری حفاظتی در شبکه توزیع

۲-۷-   اهداف رله گذاری حفاظتی

۲-۸-   نیازها و مشکلات رله گذاری

۲-۸-۱-     طرف فشار ضعیف

۲-۸-۲-     طرف فشار متوسط

۲-۸-۳-      معایب رله های پرایمری

۲-۸-۴-     مزایای رله های ثانویه

۲-۹-   انواع رله های حفاظتی

۲-۱۰- رلۀ حرارتی

۲-۱۱- رلۀ بوخ هلتس

۲-۱۲-   رلۀ توی بر

۲-۱۳- رلۀ ولتاژی

۲-۱۴-   رله ولتاژ کم

۲-۱۴-۱-    رله با تأخیر زمانی

۲-۱۴-۲-  رله آنی

۲-۱۵- رله ولتاژ زیاد

۲-۱۵-۱-     حفاظت سیستم در مقابل اضافه ولتاژ

۲-۱۵-۲-     عدم تقارن ولتاژ فازها

۲-۱۶- رله اضافه شار یا اضافه تحریک

۲-۱۷- رله دیفرانسیل

۲-۱۸- رلۀ دیفرانسیل جریان زیاد

۲-۱۸-۱-    رله های دیفرانسیل زمان ثابت

۲-۱۸-۲-  رله های دیفرانسیل جریان زیاد با منحنی مشخصۀ کاهشی

۲-۱۹-   رله دیفرانسیل درصدی

۲-۲۰- رله دیفرانسیل امپدانس زیاد

۲-۲۱- رله دیفرانسیل پایلوت

۲-۲۲-   رله دیفرانسیل دیجیتالی

۲-۲۳-   رله فرکانسی

۲-۲۴-   رله سنکرونیزم

۲-۲۵- رله زمانی

فصل ۳-   برخی ادوات حفاظت

۳-۱-   مقدمه

۳-۲-     کلیدهای گازی (SF6)

۳-۲-۱-       مزایای کلیدهای گازی (SF6)

۳-۲-۲-       معایب کلیدهای گازی (SF6)

۳-۳-     دژنکتورهای خلأ

۳-۴-     سکسیونر یا کلید بدون بار

۳-۴-۱-       سکسیونر تیغه ای

۳-۴-۲-       سکسیونر نوع کشویی

۳-۴-۳-       سکسیونر نوع دورانی افقی

۳-۴-۴-       سکسیونر نوع دورانی عمودی

۳-۴-۵-       سکسیونر نوع قیچی ای یا پانتوگراف

۳-۵-     مشخصات کلی سکسیونرها

۳-۶-     سکسیونر قابل قطع زیر بار

۳-۶-۱-       سکسیونر زمین

۳-۶-۲-       روش های قطع و وصل سکسیونر زمین

۳-۷-     اینترلاک

۳-۷-۱-       اینترلاک مکانیکی

۳-۷-۲-       اینترلاک الکتریکی

۳-۸-     ریکلوزرها (بازبست ها یا کلید های وصل مجدد)

۳-۹-     فیوزها

۳-۱۰-   انواع فیوزها

۳-۱۰-۱-     فیوز مینیاتوری

۳-۱۱-   کات آوت فیوز

۳-۱۲-   سکشنالایزر الکترونیکی

۳-۱۲-۱-     نحوه عملکرد سکشنالایزر

۳-۱۲-۲-     ساختمان سکشنالایزر

فصل ۴-   حفاظت تجهیزات شبکه های توزیع در برابر اضافه ولتاژ های مخرب

۴-۱-   مقدمه

۴-۲-     انواع برقگیرها

۴-۳-   برقگیر جرقهای

۴-۴-     برقگیر آرماتور (میله ای)

۴-۵-   برقگیر لوله ای

۴-۵-۱-       معایب و مزایای برقگیرهای لوله ای

۴-۶-   برقگیر کاربید سیلیکات

۴-۷-     برقگیر GTA

۴-۷-۱-      مزایای استفاده از برقگیرهای (GTA)

۴-۸-     برقگیر (Zno)

۴-۸-۱-      ساختمان مقاومت های غیر خطی

۴-۹-     علل ایجاد اختلال در برقگیرهای (ZnO)

۴-۹-۱-      تأثیر نفوذ رطوبت در کاهش عمر برقگیر

۴-۹-۲-      تأثیر آلودگی محیط

۴-۹-۳-       تأثیر سیستم اتصال زمین برقگیر بر تجهیزات جانبی

۴-۹-۴-     تأثیر اضافه ولتاژ های موقت

۴-۹-۵-     تأثیر استفادۀ نامناسب از برقگیر

۴-۹-۶-     تأثیر عدم انطباق شرایط بهره برداری و مشخصۀ برقگیر

۴-۹-۷-     عوامل داخلی موثر بر آسیب دیدگی و اختلال در کار برقگیرها

۴-۱۰- مشخصات برقگیر (ZnO)

۴-۱۰-۱-  ماکزیمم ولتاژ کار دائم

۴-۱۰-۲-  ولتاژ نامی

۴-۱۰-۳-  اضافه ولتاژ موقت

۴-۱۰-۴-    فرکانس نامی برقگیر

۴-۱۰-۵-  کلاس تخلیۀ برقگیر با زمان تخلیۀ طولانی

۴-۱۰-۶-    کلاس دریچۀ اطمینان برقگیر

۴-۱۰-۷-  ولتاژ جرقۀ برقگیر برای ولتاژ های با فرکانس صنعتی

۴-۱۰-۸-  ولتاژ جرقه با موج ضربه ای

۴-۱۰-۹-  ولتاژ تخلیه

۴-۱۰-۱۰-  ولتاژ باقی مانده

۴-۱۰-۱۱-  جریان نشتی

۴-۱۱- انتخاب برقگیر

فصل ۵-   اتصال زمین

۵-۱-     مقدمه

۵-۲-   زمین کردن الکتریکی

۵-۳-     زمین کردن حفاظتی

۵-۴-   مواردی برای ایمن کردن شبکه های توزیع

۵-۵-   مشخصات فنی، عمومی و اجرایی سیستم زمین

۵-۵-۱-     نیازهای عمومی

۵-۵-۲-     طراحی و ساخت

۵-۵-۳-     شبکه زمین

۵-۵-۴-     اتصال زمین تجهیزات و سازه های فلزی

۵-۵-۵-     اتصال زمین حصار پست

۵-۵-۶-     اتصال زمین های دیگر

۵-۵-۷-     هادیهای شبکه زمین

۵-۵-۸-     هادیهای اتصال زمین

۵-۵-۹-     میله های شبکه زمین

۵-۵-۱۰-  اتصالات

۵-۵-۱۱-  وسایل زمین کردن موقت

۵-۵-۱۲-  آزمونها

فصل ۶-   نقش ریکلوزرها در کاهش خاموشی ها و افزایش اطمینان شبکه

۶-۱-   مطالعه موردی یک فیدر نمونه

۶-۲-   نتیجه گیری

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه انواع حفاظت های شبکه های توزیع و تجهیزات آن

دانلود کمکی :     پایان نامه انواع حفاظت های شبکه های توزیع و تجهیزات آن

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : ۳٫۷۱ MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خرید فایل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پایان نامه : ۱۹۰

قیمت فایل ورد : ۱۰۰۰۰ تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید. برای دریافت فایل word پروژه، روی تصویر زیر کلیک نمایید. لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال می شود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه آشنایی با سیستم توزیع و تخمین حا... در سیستم مدیریت انرژی مدرن (EMS)، برنامه تخمین حالت (SE) یک سری از مقادیر خام اندازه گیری شده را پروسس و یک حل پخش بار بلادرنگ را بدست می آورد که پاید...
نحوه تولید و ساخت تابلوهای شبکه توزیع... برق یکی از صنایعی است اگر نتوان گفت بیشترین بازار را در جهان به خود اختصاص داده است ولی با اطمینان کامل می توان گفت یکی از صنایع مهم در جهان می باشد. ...
توضیحات و تعاریف کلیدی در رشته برق قدرت... 1- منظور از خط گرم چیست ؟ خطی که تحت ولتاژ و به عبارتی ولتاژ داشته باشد . 2- بی را تعریف کنید ؟ هر پست معمولا از تعدادی واحدهای مداری نسبتا مشابه به ...
استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع... هدف از تدوین این استاندارد یکنواخت سازی درخواست های فنی، طراحی و ساخت تابلوهای فشار متوسط می باشد. این استاندارد درباره تابلوهای فشار ضعیف تا حداکثر ی...

۲ دیدگاه در “دانلود پایان نامه انواع حفاظت های شبکه های توزیع و تجهیزات آن”

  1. حسین گفت:

    سلام.من این پروژه را خریدم.اما متن ان به هم چسبیده است .با ورد ۲۰۰۷ کار میکنم.لطفا راهنمایی کنید .سخته بخواهم دستی جدا کنم کلمات را.

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.