دانلود پایان نامه پایداری دینامیکی سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های مقاوم


در این مطلب  پایان نامه ای با عنوان پایداری دینامیکی سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های مقاوم در سیتم های قدرت برای شما دوستان عزیز آماده شده است .هدف از اين پايان نامه طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت می باشد، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. از این رو در این پایان نامه ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترهاي بر پايداري  سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته شده است. سپس 2 روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم شرح داده شده است ، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي پایدار کننده های مقاوم در سیتم های قدرت(PSS) ارائه مي شود.

افزايش روز افزون مصرف انرژي الكتريكي، توسعه سيستم هاي قدرت را بدنبال داشته است بطوريكه امروزه برخي از سيستم هاي قدرت در جغرافيايي به وسعت يك قاره گسترده شده اند. به موازات اين توسعه كه با مزاياي متعددي همراه است، در شاخه ديناميك سيستم هاي قدرت نيز مانند ساير شاخه ها مسائل جديدي مطرح شده است. از جمله اين مسائل مي توان به پديده نوسانات با فركانس كم، تشديد زير سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد.

پديده نوسانات با فركانس كم در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است و در بحث پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت مورد توجه قرار مي گيرد. بروز اغتشاش هاي مختلف در شبكه، انحراف سيستم از نقطه تعادل پايدار را به دنبال دارد، در چنين وضعيتي به شرط اينكه سنكرونيزم شبكه از دست نرود، سيستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جديد نزديك مي شود. هنگامي كه يك ژنراتور به تنهايي كار مي كند، نوسانات با فركانس كم به دليل ميرايي ذاتي به شكل نسبتاً قابل قبولي ميرا مي شوند. اما كاربرد برخي از المان ها مانند تحريك كننده هاي سريع، با اثر ديناميك قسمت هاي مختلف شبكه ممكن است باعث تزريق ميرايي منفي به شبكه شود، به طوريكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبي ميرا نشده و يا حتي از ميرايي منفي برخوردار شوند.

بديهي است افزايش ميرايي مودهاي الكترومكانيكي سيستم در چنين وضعيتي مي تواند به عنوان يك راه حل مورد استفاده قرار گيرد. بر اين اساس پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايت طراحي شده و در محدوده وسيعي به كار گرفته مي شوند. از ديد تئوري كنترل، پايدار كننده هاي فوق در واقع يك كنترل كننده كلاسيك با تقديم فاز مي باشد كه بر اساس مدل خطي سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند.

پایداری سیتم قدرت[wikipower.ir]

سرفصل های پایان نامه پایداری سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های مقاوم :

چكيده

فصل 1- مقدمه ای درباره پایداری دینامیکی سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

1-1-    پيشگفتار پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

1-2-    رئوس مطالب پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

1-3-    تاريخچه پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

فصل 2- پايداري ديناميكي در سيستم هاي قدرت

2-1-    پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت

2-2-    نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت

2-3-    مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه

2-4-    مدل ماشين سنكرون

2-4-1-     معادله مكانيكي (نوسان)

2-5-    طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS)

2-5-1-     مراحل طراحي PSS

2-6-    مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه

فصل 3- كنترل مقاوم

3-1-    كنترل مقاوم

3-2-    مسئله كنترل مقاوم

3-2-1-     مدل سيستم

3-2-2-     عدم قطعيت در مدلسازي

3-3-    تاريخچه كنترل مقاوم

3-3-1-     سير پيشرفت تئوري

3-3-2-     معرفي شاخه هاي كنترل مقاوم

3-4-    طراحي كنترل كننده هاي مقاوم براي خانواده اي از توابع انتقال

3-4-1-     بيان صورت مسئله

3-4-2-     تعاريف و مقدمات

3-4-3-     تئوري Nevanlinna – Pick

3-4-4-     ‌‌‌تبديل مسئله پايدارپذيري مقاوم به‌يك مسئله Nevanlinna–Pick

3-4-5-     طراحي كنترل كننده

3-5-    پايدار سازي مقاوم سيستم هاي بازه اي

3-5-1-     مقدمه و تعاريف لازم

3-5-2-     پايداري مقاوم سيستم هاي بازه اي

3-5-3-     طراحي پايدار كننده هاي مقاوم مرتبه بالا

فصل 4- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

4-1-    طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

4-2-    طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

4-2-1-     مدل سیستم

4-2-2-     طرح یک مثال

4-2-3-     طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

4-2-4-     بررسی نتایج

4-2-5-     نقدی بر مقاله

4-3-    بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه

4-3-1-     مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه

4-3-2-     مشخصات یک سیستم چند ماشینه

4-3-3-     طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت

4-3-4-     پاسخ سیستم به ورودی پله

4-4-    طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه

4-4-1-     اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی

4-4-2-     مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای

4-4-3-     پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی

4-4-4-     استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم

4-4-5-     استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم

4-5-    طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه

4-5-1-     جمع بندی مطالب

4-5-2-     طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار

4-5-3-     مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید

4-5-4-     نتیجه گیری

فصل 5-   استفاده از روش طراحي جديد در حل چند مسئله

5-1-    استفاده از روش طراحي جديد در حل چند مسئله

5-2-    طراحي PSS‌هاي مقاوم به منظور هماهنگ سازي PSS  ها

5-2-1-     تداخل PSS‌ها

5-2-2-     بررسي مسئله تداخل PSS‌ها در يك سيستم قدرت سه ماشينه

5-2-3-     استفاده از روش طراحي بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ سازي  PSS ‌ها

5-3-    طراحي كنترل كننده هاي بهينه (  فيدبك حالت ) قابل اطمينان براي سيستم قدرت

5-3-1-     طراحي كننده فيدبك حالت بهينه

5-3-2-     كاربرد كنترل بهينه در پايدار سازي سيستم هاي قدرت چند ماشينه

5-3-3-     طراحي كنترل بهينه بر اساس مجموعه‌اي از مدلهاي سيستم

5-3-4-     پاسخ سيستم به ورودي پله

فصل 6-نتیجه گیری

6-1-    بيان نتايج

نتایج حاصل از این پایان نامه :

نتايج حاصل‌از مطالعات انجام گرفته در اين پايان نامه را مي‌توان به شرح زير بيان كرد.

1- ناتواني روش Nevalinna – Pick در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم‌هاي قدرت تك ماشينه تحقيق شد . بعبارت ديگر استفاده از اين روش به منظور طراحي پايدار كننده هاي مقاوم در برابر تغيير پارامترهاي و شرايط نقطه كار مناسب نمي‌باشد .مطالعات انجام شده در اين پايان نامه نشان داد كه حتي در صورت برقراري شرايط لازم براي وجود كنترل كننده هاي مقاوم ، اين كنترل كننده ها از عملكرد ضعيفي در پايدار سازي سيستم برخوردارند .

2- پايدراي ديناميكي سيستم هاي قدرت چند ماشينه مورد مطالعه قرار گرفت . در اين مطالعه براي يك سيستم قدرت سه ماشينه  ، پايدار كننده هاي كلاسيك (‌PSS) بر اساس مدل تك ماشين – شين بي نهايت در يك نقطه كار مشخص طراحي شده ، و سپس كارايي اين كنترل كننده ها در پايدار سازي و بهبود پايداري سيستم در نقطه كار فوق به كمك شبيه سازي كامپيوتري تاييد شد .

3- اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت چند ماشين مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه حتي در حضور PSS هاي كلاسيك ممكن است پايداري سيستم تهديد شود . بنابراين طراحي  پايدار كننده هاي مقاوم در چنين مواردي الزامي است .

4- عدم كارايي روش Kharitonov  در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم ، به دليل محافظه كاري آن در مدلسازي عدم قطعيت هاي ناشي از تغيير پارامترها ، تحقيق شد .

5- يك روش جديد جهت طراحي PSS (‌با الهام از روش Kharitonov) ارائه شد در اين روش كه پايدار كننده بر اساس مجموعه‌اي از مدلهاي سيستم در نقاط كار مختلف طراحي مي شود ، مسئله طراحي پايدار كننده مقاوم به يك مسئله همزمان پايدار كردن مجموعه‌آي از توابع انتقال تبديل مي شود . سپس مسئله اخير در قالب يك مسئله استاندارد بهينه سازي ، با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي شود .

 6-عملكرد كنترل كننده هاي طراحي شده به كمك روش جديد ، با پايدار كننده هاي كلاسيك ( PSS) در يك سيستم قدرت سه ماشينه مورد مقايسه قرار گرفت و برتري كنترل كننده هاي طراحي شده براساس مجموعه اي از نقاط كار به كمك شبيه سازي كامپيوتري به اثبات رسيد . مهمترين مزيت اين كنترل كننده ها بهبود پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها مي باشد .

7- با انتخاب مناسب مجموعه مدلهاي طراحي ، نشان داده شد كه روش طراحي جديد مي تواند به منظور هماهنگ سازي PSS‌ ها به كار گرفته شود . در اين راستا ابتدا مشكل تداخل PSS‌ها در يك سيستم چند ماشينه مورد تحليل قرار گرفت . سپس نحوه كاربرد روش جديد به منظور رفع اين مشكل تشريح شد .

 بنابراين بطور خلاصه مي توان روش طراحي بر اساس مجموعه‌اي از مدل هاي سيستم را به عنوان يك روش تعميم يافته طراحي PSS‌ تلقي كرد . در اين روش طراح مي تواند با گنجاندن مدل هاي مختلف سيستم در مجموعه مدلهاي طراحي به اهدافي مانند: استحكام پايداري در برابر تغيير پارامترها و هماهنگي پايدار كننده ها دست يابد.

بعبارت ديگر  روش طراحي فوق از انعطاف پذيري بالايي برخوردار است ، بطوريكه طراح با تغيير تابع هدف مي تواند محدوديت هاي بيشتري را روي پارامترهاي كنترل كننده به منظور دستيابي به بهترين جواب در نظر بگيرد .

از ديگر مزاياي PSS‌هاي جديد مي توان به موارد زير اشاره كرد:

الف ) PSS‌هاي جديد داراي ساختاري مشابه با PSS‌هاي كلاسيك مي باشند .

ب ) در طراحي PSS هاي جديد ديناميك ساير ماشين هاي سيستم نيز در نظر گرفه مي شود .

همچنين جهت كاهش زمان طراحي مي توان از پارامترهاي PSS كلاسيك به عنوان يك نقطه شروع براي برنامه بهينه سازي استفاده كرد .

8- روش طراحي كنترل فيدبك حالت بهينه براي سيستم هاي قدرت چند ماشينه توضيح داده شد. سپس ضمن تحقيق اين مطلب كه با قطع يكي از سيگنالهاي كنترل ورودي به ماشينهاي سنكرون ممكن است پايداري سيستم تهديد شود، روش طراحي براساس مجموعه‌اي از مدلهاي سيستم جهت رفع اين مشكل به كار گرفته شد.

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه پایداری دینامیکی و طراحی پایدار کننده های مقاوم در سیستم های قدرت

دانلود کمکی  :   پایان نامه پایداری دینامیکی و طراحی پایدار کننده های مقاوم در سیستم های قدرت

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    3,24   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 86

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه جایابی بهینه خازن های شبکه توزیع توسط ا... امروز پایان نامه ای با عنوان خازن گذاری در شبکه های توزیع در این پست قرار میدم. کاهش تلفات در سیستم قدرت از جمله مباحثی است که همواره مورد توجه بود...
دانلود مقاله كنترل پايداري سيستمهاي قدرت در حالت گ... مقاله ای که امروز برای دانلود آماده شده است مربوط به کنترل پایداری سیستمهای قدرت در حالت گذرا می باشد، که به روش تولید زدایی بهینه کنترل می شود. فایل ...
دانلود مقاله پایداری سیستمهای قدرت با استفاده از ش... مقاله ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است به ارزیابی پایداری سیستمهای قدرت  با استفاده از روش تخمین زاویه و سرعت روتور ژنراتور سنکرون و همچنین...
پایان نامه استفاده از انرژی بیوماس(زیست توده)... زيست توده ترجمه کلمه بيوماس (Biomass) مي باشد.بكارگيري منابع زيست توده در جهت به وجود آوردن انرژي ، امروزه نه تنها يك روش توليد انرژي، بلكه يك ضرورت ...

۴ دیدگاه در “دانلود پایان نامه پایداری دینامیکی سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های مقاوم”

 1. ali گفت:

  سلام.بنده مبلغ رو واریز کردم لطف کنید برام بفرستین.راستی ترجمه هستش یا اینکه پابان نامه ی خودتونه؟

  • Admin گفت:

   سلام.لطفا ایمیلی صحیح رو به همراه شماره تراکنش خرید ، به شماره 09354634650 یا 09355405986 پیامک کنید.ایمیل واردی شما(alimehdie1370) برای خرید این پروژه وجود ندارد.از این رو پروژه برایتان ایمیل نشده است.موفق باشید

 2. محمدجواد گفت:

  باسلام خدمت شما

  من بایک مشکل بزرگی توی یکی ازپروژه ها مواجه شدم باید باهاتون صحبت کنم به خدا گیر گیرم توروخدا یه تماسی بامن بگیرید به جان خودم بعد از خدا امیدم به شماست09308719569

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.