دانلود پایان نامه آثار برق گرفتگی بر بدن انسان و روش های حفاظت از آن


مهمترين خطر برق، بروز برق زدگي در موجودات زنده در نتيجه تماس با برق است. تا قبل از ورود IEC به ميدان تهيه مقررات ايمني در برابر برق گرفتگي، ملل مختلف درباره نحوه تاثير برق بر انسان مطالعات گسترده اي را انجام داده بودند كه به علت وجود اختلاف در سليقه ها و نگرشها، اين مطالعات هيچگاه همفكري لازم بين المللي را ايجاد نكرد. IEC ما تهيه استاندارد IEC 479 كه اولين چاپ آن در سال 1974 منتشر شد، به اين اختلافات پايان داد و اينك مذكور راهنماي تهيه مدارك ايمني در برق مي باشد. همانطور كه مي دانيم عبور جريان برق از بدن انسان سبب برق گرفتگي مي شود و ميزان خطر برق گرفتگي به سه عاملي زیر می باشد:

  • مسير جريان
  •  شدت جريان
  •  طول زمان برقراري جريان دارد

برق گرفتگي و حفاظت در برابر آن، موضوعي است كه تماما به تاسيسات و تجهيزات استفاده كننده از برق مربوط مي باشد. اما موضوع آتش سوزي تفاوت دارد. انرژي الكتريكي به خودي خود قابل استفاده نمي باشد. اگر بخواهيم كاربردهايي مانند الكترونيك و ذخيره برق در باطري را مصرف مستقيم بدانيم، نسبتشان به انرژي تبديل شده از برق مانند روشنايي، حرارت و مخصوصا انرژي مكانيكي، ناچيز است.

برق گرفتگی

حال اگر در نتيجه مصرف برق در تجهيزات الكتريكي يا در مدار هاي توزيع يا دستگاههاي كنترل كننده و مصرف كننده برق آتش سوزي رخ دهد، آن آتش سوزي مربوط به سيستم است كه جلوگيري از بروز و شيوع آن مورد نظر ماست. اما اگر آتش سوزي پس از تبديل برق به انرژي ديگري (مثلا حرارتي) و در اثر مصرف آن رخ دهد، ديگر نبايد آنرا به حساب سيستم برق گذاشت. تفكيك دو نوع آتش سوزي به ترتيبي كه گذشت، مخصوصا براي آنهايي كه در تاسيسات برق كار مي كنند بسيار مهم است.

مشاهده فهرست مطالب پایان نامه آثار برق گرفتگی بر بدن انسان  و روش های حفاظت از آن…

فصل 1-    سيستم هاي توزيع برق طبق IEC

1-1-    نامگذاري هاديهاي يك سيستم الكتريكي طبق IEC

1-1-1-     شناسايي هاديها در سيستم هاي جريان متناوب

1-1-2-     شناسايي هاديهاي در سيستم هاي جريان مستقيم

1-2-    نشانه هاي ترسيمي هاديها طبق IEC

1-3-    شناسايي نوع رابطه يك سيستم الكتريكي بازمين طبق IEC

1-4-    شناسايي نحوه اتصال به زمين بدنه هاي تجهيزات الكتريكي طبق IEC

1-5-    نامگذاري سيستم هاي الكتريكي طبق IEC

1-6-    سيستم TN

1-7-    سيستم TT

1-8-    سيستم IT

1-9-    زير سيستم هاي TN

1-9-1-     TN- S

1-9-2-     TN- C

1-9-3-     TN- C- S

1-10-  شكل هاي عمومي سيستمهاي الكتريكي تكفاز متداول طبق IEC

1-11-  شكل هاي عمومي سيستم هاي الكتريكي سه فاز متداول طبق IEC

1-12-  شكلهاي عمومي سيستمهاي الكتريكي جريان مستقيم طبق IEC

فصل 2-   اثرهاي عبور برق از بدن انسان

2-1-    امپدانس بدن انسان

2-1-1-     مشخصه هاي مقاومت بدن انسان و ساختار آن

2-1-2-     امپدانس پوست بدن انسان (zp) و ساختار آن

2-1-3-     امپدانس داخلي بدن انسان (Zi) وساختار آن

2-1-4-     امپدانس كل بدن انسان (ZT)

2-1-5-     مقاومت اوليه بدن انسان (Ri)

2-1-6-      مقادير آماري امپدانس كل بدن انسان (ZT)

2-2-    آثار عبور جريان متناوب 15 تا 100 هرتز از بدن انسان

2-2-1-     شدت جريان آستانه درك (Treshdd of Perception)

2-2-2-     شدت جريان آستانه رهايي (Treshold of let – go)

2-2-3-     شدت جريان آستانه فيبريلاسيون باطني (treshold of Ventricular fibrillation)

2-2-4-     آثار ديگر جريان

2-2-5-     شرح نواحي ايجاد شده بوسيله جريانهاي آستانه اي

2-2-6-      استفاده از ولتاژهايي كه از 50 ولت تجاوز نمي كند

2-2-7-     ضريب جريان قلب

2-3-    آثار عبور جريان مستقيم از بدن انسان

2-3-1-     شدت جريان (مستقيم) آستانه درك

2-3-2-     شدت جريان (مستقيم) آستانه رهايي

2-3-3-     جريان مستقيم آستانه فيبريلاسيون باطني

2-3-4-     آثار ديگر جريان مستقيم

2-4-    آثار عبور جريان متناوب با فركانس بيش از 100 هرتز از بدن انسان

2-5-    آثار عبور جريان متناوب با فركانس 100 هرتز تا 1000 هرتز از بدن انسان

2-6-    اثر عبورجريانهاي غير از جريان متناوب و جريان مستقيم از بدن انسان

فصل 3-   حفاظت در برابر برق گرفتگي

3-1-     مقدمه

3-2-    انواع برق گرفتگي

3-2-1-       تماس مستقيم

3-2-2-       تماس غير مستقيم

3-3-    حفاظت در برابر تماس مستقيم يا حفاظت در برابر بهره برداري عادي يا حفاظت اصلي

3-3-1-       تماس غير عمدي

3-3-2-       تماس عمدي

3-3-3-     حفاظت با استفاده از عايق بندي (حفاظت در برابر هر نوع تماس)

3-3-4-     حفاظت با استفاده از حصار كشيها يا استفاده از محفظه ها (حفاظت در برابر هر نوع تماس)

3-3-5-     حفاظت با استفاده از موانع (حفاظت در برابر تماس غير عمد)

3-3-6-      حفاظت با استقرار در خارج از دسترس (حفاظت در برابر تماس غير عمد)

3-3-7-     حفاظت اضافي با استفاده از وسايل جريان تفاضلي

3-3-8-     طبقه بندي تجهيزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مستيم و نحوه استفاده از آن

3-4-    حفاظت در برابر تماس غير مستقيم ياحفاظت در حالت بروز اتصالي

3-5-    طبقه بندي تجهيزات با توجه به مشخصه هاي اصلي آنها از نظر حفاظت در برابر تماس غير مستقيم

3-5-1-     كلاس صفر (Class 0)

3-5-2-     كلاس I – (Class I)

3-5-3-     كلاس II (Class II)

3-5-4-     كلاس III (III class)

3-6-    حفاظت در برابر تماس غير مستقيم با استفاده از قطع خودكار مدار

3-6-1-      قطع خودكار مدار (خواسته عمومي)

3-6-2-      اتصال زمين (خواسته عمومي)

3-6-3-      همبندي براي همولتاژ كردن (خواسته عمومي)

3-6-4-      همبندي كمكي براي همولتاژ كردن

3-7-    شرايط اختصاصي سيستمTN (همه موارد  TN – C – S, TN – S ,TN -C)

3-7-1-     وصل بدنه هاي هادي تجهيزات الكتريكي به زمين

3-7-2-     استفاده از يك هادي براي دو منظور حفاظتي (PE) و خنثا (N)

3-7-3-     مشخصه هاي تجهيزات حفاظتي در سيستم TN

3-7-4-     ايجاد همبندي كمكي براي همولتاژ كردن

3-7-5-     تعيين حداقل مقاومت اتصال زمين در سيستم TN

3-7-6-      استفاده از وسايل حفاظتي اضافه جريان وجريان تفاضلي در سيستم هاي TN

3-7-7-     استقرار الكترود مستقل براي وسايل جريان تفاضلي در برخي موارد در سيستم TN

3-7-8-     منع استفاده از الكترود زمين مستقل در سيستم هاي TN

3-7-9-     يك نتيجه گيري مهم براي سيستم TN

3-8-    شرايط اختصاصي سیستم  TT

3-8-1-     وصل بدنه هاي هادي به زمين در سيستم TT

3-8-2-     مشخصه هاي تجهيزات حفاظتي و مقاومت الكترود زمين در سيستم TT

3-8-3-     همبندي كمكي براي همولتاژ كردن درسيستم TT

3-8-4-     وسايل حفاظتي مجاز در سيستم TT

3-8-5-       روشهاي استفاده از وسايل حفاظتي جريان تفاضلي در سيستمهاي TN

3-8-6-      الكترود و هادي اتصال زمين در سيستم TT

3-9-    شرايط اختصاصي سیستم IT

3-9-1-     لزوم عايق بودن سيستم IT نسبت به زمين يا داشتن امپدانس بزرگ نسبت به آن

3-9-2-       در سيستم IT هيچ يك ازهاديهاي برقدار نبايدمستقيم به زمين وصل باشند

3-9-3-     نحوه زمين كردن بدنه هاي هادي در سيستم IT

3-9-4-     استفاده از دستگاه كنترل عايقبندي در سيستم IT

3-9-5-     بروز دومين اتصالي در سيستم IT

3-9-6-      شرايطي كه بايد در سيستم IT رعايت شوند

3-9-7-     توزيع هادي خنثا در سيستم IT توصيه نشده است

3-9-8-     شرايط قطع و وصل هادي خنثا (در سيستم IT)

3-9-9-     وسايل حفاظتي مجاز در سيستم IT

3-9-10-     درجه عايق بندي براي تجهيزات تكفاز در سيستم IT با خنثاي توزيع شده

3-9-11-   خصوصيات – مزايا – كاربردهاي سيستم IT

3-10-  همبندي كمكي براي همولتاژ كردن

3-10-1-   اجزاي همبندي شونده

3-10-2-   اطمينان نسبت به كارآيي همبندي كمكي براي همولتاژ كردن

3-11-  حفاظت در برابرتماس غير مستقيم بدون قطع خودكار مدار

3-11-1-   حفاظت در برابر تماس غير مستقيم با استفاده از تجهيزات كلاسII

3-11-2-   حفاظت در برابر تماس غير مستقيم اگر محيط غير هادي (عايق) باشد

3-12-  حفاظت دربرابر تماس غير مستقيم با استفاده از همبندي همولتاژ كننده بدون اتصال  به زمين

3-12-1-   حفاظت در برابر تماس غير مستقيم با ايجاد جدايي الكتريكي

3-12-2-   نتيجه گيري كلي درباره حفاظت بدون استفاده زا قطع خودكار مدار

3-13-  حفاظت دربرابر هردو نوع تماس مستقيم و غير مستقيم

3-13-1-   حفاظت با استفاده از SELV و PELV

3-13-2-   منابع SELV(بدون اتصال زمين)

3-13-3-   منابع (PELV با اتصال زمين)

3-13-4-   خواستهاي عمومي براي مدارهاي SELV و PELV

3-14-  خواسته هاي خصوصي براي مدارهاي SELV (بدون اتصال زمين)

3-14-1-   قسمتهاي برقدار

3-14-2-   بدنه هاي هادي

3-14-3-   حفاظت در برابر تماس مستقيم

3-15-  خواسته هاي خصوصي براي مدارهاي PELV (با اتصال زمين)

3-15-1-   حفاظت در برابر تماس مستقيم

3-15-2-     عدم لزوم حفاظت در برابر تماس مستقيم

3-16-  سيستم FELV

3-16-1-    حفاظت در برابر تماس مستقيم

3-16-2-    حفاظت در برابر تماس غير مستقيم

3-16-3-    پريز ها و دوشاخه هاي مدارهاي FELV

3-16-4-    نكات اضافي درمورد سيستمهاي FELV, PELV, SELV

—-w————i——-——-k———–i———
      دانلود مستقیم :  دانلود پایان نامه آثار برق گرفتگی بر بدن انسان  و روش های حفاظت از آن
      دانلود کمکی  :   دانلود پایان نامه آثار برق گرفتگی بر بدن انسان  و روش های حفاظت از آن

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  2.1   MB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 150

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه برق گرفتگی و مقاومت بدن انسان در براب... سيستم برق دارای خصوصيات فراوانی است كه تا جايی كه مربوط به سهم آن در برق گرفتگی مي شود بايد گفت كه نقش اصلي را بازی مي كند. اگر سيستم برق وجود نمي‌داش...

مطالب مرتبط با دانلود پایان نامه آثار برق گرفتگی بر بدن انسان و روش های حفاظت از آن

یک دیدگاه در “دانلود پایان نامه آثار برق گرفتگی بر بدن انسان و روش های حفاظت از آن”

  1. حمزه زاده گفت:

    با سلام وخسته نباشید وممنون از سایت خوبتون

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.