پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک


همانطور که می دانید به دلایل متعددی انرژی های تجدید پذیردر چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است و استفاده از این انرژی ها در بیشتر کشورهای جهان به صورت تولید پراکنده DG یا همان تولید در کنار مصرف مد نظر است.ذخیره سازی انرژی آن هم در مقیاس های بزرگ کاری بس دشوار است ، از این رو از انرژی های نو مانند انرژی خورشید ، باد ، و .. به صورت تولید پراکنده برای تولید انرژی برق استفاده می شود.

سيستم هاي توليد پراكنده تكنولوژي پيچيده اي هستند كه نقش بسيار مهم و منحصر به فردي در تغذيه انرژي الكتريكي مصرف كنندگان نيازمند به تغذيه ايمن، قابل اطمينان و اقتصادي دارند. در بعضي از وارد سيستم هاي توليد پراكنده از نقطه نظر قابليت اطمينان و پارامترهاي اقتصادي از سيستم هاي متداول پيشي ميگيرند، اما مزاياي اين سيستم ها در عالم واقع و كاربردي داراي محدوديت بوده و در بعضي موارد اين مزايا به معايب تبديل ميشوند و اين سوال را بوجود مي آورند كه آيا به صرفه و منطقي است كه سيستم هاي توليد پراكنده را به طور كلي جايگزين سيستم هاي انتقال انرژي الكتريكي متداول كنيم يا نه.

شهری را در نظر بگیرید که خطوط انتقال زیبایی آن را برهم نزده ، البته این یکی از مزایا استفاده از شبکه های تولید پراکنده است.اگر از تولید پراکنده استفاده شود هیچ گاه قطعی برق آن هم در یک منطقه یا حتی یک شهر و گاهی اوقات کل کشور را نخواهیم داشت.

از مزایای دیگر تولید پراکنده :

1-تلفات شبکه های قدرت ازبین میرود

2-حذف هزینه های تهیزات انتقال انرژی برق (کابل ها ، ترانس های قدرت بالا ، کلید ها  و ..)

3-حذف هزینه های مربوط به منابع انسانی

4- حذف آلودگی های صوتی ناشی از نیروگاه های بزرگ

و …

پایان نامه ای که برای شما عزیزان آماد شده است به مکان یابی منابع تولید پراکنده به صورت بهینه پرداخته است.

سرفصل های پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک:

فصل ۱-    مروری برانرژی‌های تجدیدپذیر

۱-۱-   مقدمه

۱-۲-   اهمیت موضوع

۱-۳-   تقسیم بندی انواع انرژی

۱-۴-   اهمیت توجه به انرژی‌های پاک

۱-۵-   انواع انرژی‌های تجدید شونده

۱-۵-۱-     انرژی برق آبی

۱-۵-۲-     انرژی خورشیدی

۱-۵-۳-     انرژی باد

۱-۵-۴-     انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال)

۱-۵-۵-     انرژی زیست توده

۱-۵-۶-     انرژی های دریایی

۱-۵-۷-     هیدروژن و پیل سوختی

۱-۶-   خلاصه مشخصه های مهم منابع نوین انرژیهای تجدیدپذیر

فصل ۲-   تاریخچه تولید پراکنده در جهان

۲-۱-   مقدمه

۲-۲-   تعریف منابع تولید پراکنده در کشورهای مختلف جهان

۲-۳-   کاربردهای منابع تولید پراکنده

۲-۴-   فواید منابع تولید پراکنده

۲-۵-   انواع تکنولوژی منابع تولید پراکنده

۲-۵-۱       موتورهای رفت و برگشتی

۲-۵-۲       میکرو توربینها

۲-۵-۳       توربین های احتراق صنعتی

۲-۵-۴       پیلهای سوختی

۲-۵-۵       سیستمهای فتوولتائیک

۲-۵-۶       سیستمهای توربین بادی

۲-۶-   دلایل رویکرد به منابع تولید پراکنده در دنیا

۲-۷-   موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا

۲-۷-۱       راهکارهائی جهت کاهش موانع

۲-۸-   منابع تولید پراکنده در ایران

۲-۸-۱       دلایل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران

۲-۸-۲       پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران

۲-۹     بررسی برخی تجربیات جهانی

۲-۹-۱       تجربه کشور آلمان در خصوص توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

۲-۹-۲       تجربه کشور چین در رابطه با انرژیهای تجدیدپذیر

فصل ۳-   تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع انرژی ومقایسه آن با تولیدات متمرکز

۳-۱-   مقدمه

۳-۲-   نحوه اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

۳-۲-۱-     مستقل از شبکه سراسری برق

۳-۲-۲-     متصل به شبکه سراسری برق

۳-۳-   مزایای اساسی تولید پراکنده

۳-۳-۱-     تامین توان

۳-۳-۲-     توان اضطراری

۳-۳-۳-     توزیع متعادل بار

۳-۳-۴-     بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان

۳-۳-۵-     بهبود پروفیل ولتاژ

۳-۳-۶-     افزایش طول عمر تجهیزات

۳-۳-۷-     کاهش تلفات

۳-۳-۸-     تولید پراکنده و مسائل زیست محیطی

۳-۴-   مشکلات اتصال DG به شبکه توزیع

۳-۴-۱-     مشکلات قابلیت اطمینان و کیفیت توان

۳-۴-۲-     مسئله کنترل

۳-۴-۳-     مسئله امنیت

۳-۴-۴-     مسائل محیط زیستی

۳-۴-۵-     ابعاد اقتصادی

۳-۵-   وظایف و مسئولیتها در زمان بهره برداری (نرمال و غیر نرمال)

۳-۶-   بهره برداری واحدهای تولیدی

۳-۷-   دستور العمل شرایط اتصال تولیدات پراکنده به شبکه توزیع

۳-۷-۱-     کلید قطع

۳-۷-۲-     رله های چند منظوره شامل

۳-۷-۳-     تله متری

۳-۸-   شرایط فنی اتصال تولیدات پراکنده به شبکه توزیع

۳-۸-۱-     تنظیم ولتاژ

۳-۸-۲-     هماهنگی با سیستم زمین شبکه توزیع

۳-۹-   آزمایشات

۳-۹-۱-     آزمایشات قبل از اتصال

۳-۹-۲-     آزمایشات دوره ای

فصل ۴-   بررسی اقتصادی تولیدات پراکنده

۴-۱-   مقدمه

۴-۲-   منابع انرژی های تجدید پذیر و ویژگیهای اقتصادی آنها

۴-۳-   بررسی اقتصادی تولید پراکنده در سیستم توزیع

۴-۳-۱-     آیا DGبرای شرکتهای توزیع توجیه اقتصادی دارد ؟

۴-۳-۲-     آیا  DGاز لحاظ اقتصادی برای مشترکین مقرون بصرفه است ؟

۴-۳-۳-     مزایای اقتصادی  DG از دید مشترکان

۴-۳-۴-     مزایای اقتصادی DG ازدید شرکت توزیع

۴-۴-   ارزیابی اقتصادی فن آوری های تولید پراکنده

۴-۵-   نمونه ای از بررسی های صورت گرفته در جهت گزینش بهینه اقتصادی منابع تولید پراکنده

فصل 5-   اساس الگوريتم ژنتيك

5-1-   مقدمه

5-2-   مفاهيم الگوريتم ژنتيك

5-2-1-     ژن و كروموزوم

5-2-2-     تابع هدف

5-2-3-     جمعيت و نسل

5-2-4-     والدين  و فرزندان

5-2-5-     بلوك ديا گرام الگوريتم ژنتيك

5-2-6-     عملگرهاي انتخاب ، برش  و جهش

5-2-7-     چند تابع هدف نمونه براي تحليل به كمك الگوريتم ژنتيك

5-3-   مفاهيم تكميلي

5-3-1-     همگرايي الگوريتم ژنتيك (Convergence  )

5-3-2-     قضيه الگو  ( Goldberg – 1989 )

5-3-3-     شرط توقف الگوريتم

5-3-4-     بهينه سازي چند مرحله اي

5-3-5-     برخي از مفاهيم تكميلي و پيشرفته در GA

5-3-6-     بهينه سازي چند وجهي ( Multi modal – optimization )

5-3-7-     بهينه سازي چند تابعي ( Multi – Objective Optimization )

5-4-   شباهت ها و تفاوت هاي GA با روش هاي قديمي بهينه سازي

5-5-   نكات مهم در هنگام كار با GA

5-6-   مزاياي GA

5-7-   كاربردهاي GA

فصل 6-   جايابي بهينه  DGبر اساس الگوريتم ژنتيك

6-1-   مقدمه

6-2-   ضرورت جايابي نيروگاههاي توليد پراكنده در شبكه

6-2-1       جايابي نيروگاههاي نامتمركز (توليد پراكنده ) – يك مثال

6-3-   روشهاي بهينه سازي در حل مسائل جايابي توليدات پراكنده

6-3-1-     روش آناليز حساسيت

6-3-2-     روش برنامه ريزي پويا

6-4-   دلايل بكارگيري روش الگوريتم ژنتيك

6-5-   روش الگوريتم ژنتيك در جايابي بهينه نيروگاه هاي پراکنده

6-5-1-     اعمال روش الگوريتم ژنتيك به مساله جايابي بهينه نيروگاههاي پراكنده

6-5-2-     تهيه فلوچارت روش الگوريتم ژنتيك جهت جايابي بهينه

6-6-   نتايج شبيه سازي روش الگوريتم ژنتيك براي شبكه 45 شين IEEE

6-6-1-     نتايج اجراي برنامه پخش بار بدون حضور DG

6-6-2-     نتايج اجراي برنامه درحضور DG

6-6-3-     نتايج اجراي برنامه درحضور DG

6-6-4-     نتايج اجراي برنامه در حضور DG

6-7-   تحلیل نتایج

فصل 7-   نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مأخذ

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :      پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

دانلود کمکی  :      پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 2,6 MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 73

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود مقاله بررسی حالت جزيره شدگی منابع DG و حفظ ... جزيره شدگي زماني اتفاق مي افتد كه قسمتي از شبكه توزيع از ساير شبكه جدا مي شود بطوريكه هنوز در حال تغذيه شدن توسط منابع توليد پراكنده (DG) است. بطور كل...
پایان نامه سیستمهای تولید پراکنده DG... تولید پراکنده (DG) برق به معنی تولید برق در مقیاس کوچک و درمحل مصرف ( عمدتا شبکه توزیع ) می باشد . سیستمهای تولید پراکنده (DG) منبع انرژي الكتريكي كه ...
پروژه تولیدات پراکنده و معرفی تجدید ساختار برق ایر... به‌ طور کلی‌ منابع‌ تولید پراکنده‌ را می‌توان‌ به‌ عنوان‌ منابع‌ تولید توان‌ الکتریکی‌ با ظرفیت های‌ نامی‌ محدود (کوچکتر ۳۰ مگاوات‌) بدون در نظر گرفتن...
دانلود پایان نامه معرفی و بررسی کامل تکنولوژی تولی... روشی نو که توجه شرکتهای برق ، واحدهای نظارتی و سهامداران را بیشتر به خود جلب می کند استفاده از تولید پراکنده (تولید غیر همزمان) در تاخیر انداختن پروژه...

۵ دیدگاه در “پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک”

 1. وحید پیشگاه زاده گفت:

  با سلام.
  ایا با خرید فایل word شبیه سازی هم ارسال میشود.

 2. احمد رضا احمدی گفت:

  سلام.
  این پایان نامه در چه سالی انجام شده؟؟؟

 3. مبین گفت:

  سلام تشکر از سایت خوبتون. شبیه سازی مکان یابی تولیدات پراکنده رو میخواستم با یه فایلی که در مورد شبیه سازیش توضیح مختصری داده باشه خیییلی فوریه ۲ هفته دیگه باید تحویل بدم. ممنون میشم خبر بدید
  koroshli.dc@gmail.com

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.