دانلود پایان نامه طراحی فیلترهای اکتیو قدرت با UPQC


این پایان نامه گذری مختصر بر فیلترهای اکتیو قدرت است که در آن به اجمال در مورد ساختار اولیه ، طراحی وانواع این فیلترها مورد بحث قرار می گیرند.

هدف اصلی این رساله اینست که روش های مختلف طراحی فیلتر های اکتیو قدرت را با به کار گیری سیستم Unified Power Qualit Conditioner یا به طور خلاصه UPQCرا مورد ارزیابی و کنکاش قرار دهد و با مقایسه آنها در نهایت بتواند روشهای بهینه و کاربردی را معرفی نماید.

  یک تفسیر مختصر اینست که يكي از عناصر شناخته شده در بهبود كيفيت توان UPQC است که شامل يك فيلتر اكتيو موازي، يك فيلتر اكتيو سري و لينك DC مشترك بين اين دو فيلترمی باشد. اين تركيب كه در سال 1998 ارائه شد، مي تواند اعوجاجهاي جريان ناشي از بارهاي غيرخطي و ولتاژ منبع را جبران كرده و قابليت اطمينان  شبكه را براي حفاظت بارهاي حساس افزايش دهد .

به طور خلاصه می توان چکیده فصول موجود را بدین صورت ارائه نمود :

فصل دوم :

  كيفيت بد توان بدليل تبعات نامطلوب اقتصادي آن، امروزه مورد توجه جدي قرار گرفته است.

UPQC در واقع تركيبي از دو فيلتر فعال سري و موازي است كه طرف dc آنها توسط يك خازن يا سلف به عنوان عناصر ذخيره كننده انرژي، به يكديگر متصل شده است. اين سيستم به طور همزمان قابليت بهسازي و كنترل چند پارامتر شبكه را دارا است و مي تواند در سيست مهاي توزيع براي جبران بار هايي كه جريان هامونيكي دارند، به كار رود.براي كنترل UPQC ابتدا سيگنال هاي مبناي جبرانسازي از روي سيگنال هاي اندازه گيري شده و با توجه به اهداف جبرانسازي استخراج مي شود. در اين فصل روش هاي استخراج سيگنال هاي مبناي جبران سازي در سه حوزه زمان، فركانس و زمان- فركانس مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين ضمن اشاره به رو شهاي مورد استفاده براي كنترل مبدل هاي قدرت، روش كنترل ردياب باند كليد زني معرفي شده است. از تلفيق اين روش با روش توان راكتيو لحظه اي مي توان براي كنترل  UPQC استفاده كرد. شبيه سازي انجام شده با Simulink صحت عملكرد روش كنترل در حذف هارمونيك هاي موجود را نشان مي دهد.

فصل سوم :

در این فصل به قابلیت های یکی از ادوات کنترل پذیر پیوسته سیستم های  ,Custom Power یعنی UPQC پرداخته می شود. در ابتدا پس از بیان ضرورت کاربرد ادوات  Custom Power , در شبکه های توزیع، ساختمان و اصول عملکرد UPQC بیان می شود. سپس استراتژی کنترلی جدید و اصلاح یافته ای با استفاده ازتئوری قاب مرجع همزمان برای UPQC ارایه می شود. با استفاده از این روش، نیازی به بکارگیری فیلت رهای بالا و پایین گذر که عموماً موجب ایجاد شیفت فاز و کاهش دامنه هارمونیک های عبوری از فیلتر ها می شوند نیست. از طرفی امکان تنظیم ولتاژ باس  dc با  استفاده از مدار کنترلی حلقه بسته ایجاد می شود و بطور همزمان آلودگی های موجود در بار (ازجمله عدم تعادلی) و منبع بهسازی (جبران) می گردد.

نکته برجسته روش پیشنهادی ایجاد توانایی متعادل سازی بار برای UPQC است.نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC بر روی یک شبکه توزیع نمونه تأیید کننده ایده و روش کنترلی ارائه شده دراین فصل بوده است.

فصل چهارم :

در UPQC فيلتر اكتيو موازي علاوه بر جبرانسازي توان راكتيو و هارمونيكهاي جريان بار، موظف به تامين و ك نترل سطح ولتاژ DC است كه اين موضوع علاوه بر پيچيده كردن مدار كنترل فيلتر اكتيو موازي، محدوده توان عناصر آن را نيز افزايش مي دهد .

براي حل اين مشكل استفاده از يك يكسو كننده كنترل شده با كنترلر مستقل براي حفظ ولتاژ DC علاوه بر فيلتر اكتيو موازي در UPQC پيشنها د شد و به عنصر جدید UPQS که اول لغات (Universal Power Quality conditioning system) گفته مي شود . از اين عنصر به منظور تامين ولتاژ و جريان كاملأ سينوسي براي تغذيه بارهاي حساس به كيفيت ت و ان استفاده مي شو د . در اين فصل ، کنترل UPQS با استفاده از تئوري توان راكتيو لحظه اي (pq) تحقيق و نتايج شبيه سازي با نرم افزار PSCAD/EMTDC ارائه شده است.

فصل پنجم :

اخیراً برای حذف هارمونیک ها در شبکه های قدرت، فیلترهای اکتیو مورد توجه و پیشرفت فراوان قرار گرفته اند. از مزایای این گونه فیلترها، حجم کمتر و مشخصات جبران کنندگی بهتر آنها نسبت به فیلترهای پسیو و مقابله خوب آنها با تغییرات اعوجاج خط است. در این فصل ایده های جدید برای ساختار فیلتر اکتیو قدرت بر اساس نظریه فیلترهای وقفی برای حذف اعوجاج های هارمونیکی در شبکه های قدرت تک فاز مطرح شده است. پایداری این تکنیک های جدید فیلتر اکتیو اثبات شده و شبیه سازی های لازم برای آنها انجام گرفته است. سپس مدارهای عملی آنها طراحی و ساخته شده و نتایج عملی مدارات ساخته شده نماینگر توانایی ها و مزایای این فیلتر اکتیو وقفی است. از مزایای مهم این تکنیک وقفی تخمین دقیق دامنه، فرکانس و فاز مؤلفه اصلی سیگنال ورودی است. به علاوه این ایده برای حذف اعوجاج از هر گونه شکل موج است و می تواند به راحتی به سیستم های دیگر و شبکه های سه فاز تعمیم داده شود. به علت وقفی بودن، این تکنیک قادر است خود را با تغییرات پارامتر های سیستم و محیط تطبیق داده و برای رفتار بهینه تنظیم شود.

سر فصل های پایان نامه :

فصل 1-    مقدمه

فصل 2-   مقايسه روش هاي كنترل سيستم UPQC و معرفي يك روش كنترل بهينه

2-1-    مقدمه

2-2-    تئوري توان لحظه ای

2-3-    پيكربندي UPQC

2-4-    روش هاي كنترل

2-4-1-     توليد سيگنال مبنا

2-4-2-     كنترل مبدل های قدرت

2-4-3-     كنترل بهينه سيستم UPQC

2-5-    شبيه سازی

2-6-    نتيجه گيری

فصل 3-   روش کنترلی  مناسب برایUPQC به منظور بهسازی جامع اغتشاشات مخلّ در کیفیت توان

3-1-    مقدمه

3-2-    UPQC ساختار و وظایف پایه ای

3-3-     کنترلUPQC

3-3-1-     استراتژی کنترلی قسمت موازی

3-3-2-     استراتژی کنترلی قسمت سری

3-4-    شبکه نمونه و مدل سازی اغتشاشات

3-4-1-     بهسازی جریان

3-4-2-     بهسازی ولتاژ بار در باس PCC

3-5-    نتیجه گیری

فصل 4-   بهبود كيفيت توان با استفاده از UPQS در شبكه هاي توزيع

4-1-    مقدمه

4-2-    اشكال فيلترهاي اكتيو

4-3-    ساختار UPQS

4-4-    استخراج سيگنالهاي مرجع

4-5-    كنترل مبدلها

4-6-    نتايج شبيه سازي

4-7-    نتيجه گيری

فصل 5-   طراحی و ساخت فیلتر اکتیو وقفی برای تخمین دقیق و حذف اغتشاشات شبکه های  AC

5-1-    مقدمه

5-2-    مدل ریاضی فیلتر اکتیو برای حذف اعوجاج از هر گونه شکل موج

5-2-1-     یافتن  به صورت وقفی

5-3-    طراحی و ساخت فیلتر اکتیو وقفی برای حذف اعوجاج در شبکه ac تکفاز

5-4-    تخمین دامنه و فاز با فرض ثابت بودن فرکانس

5-4-1-     اثبات پایداری سیستم

5-5-    تخمین دامنه، فاز و فرکانس در الگوریتم وقفی

5-6-    طراحی و ساخت مدار عملی

5-7-    نتیجه گیری

5-8-    پیشنهادات

مراجع

——-w————i——-——-k———–i———
      دانلود مستقیم :   دانلود پایان نامه طراحی فیلترهای اکتیو قدرت با UPQC
      دانلود کمکی  :     دانلود پایان نامه طراحی فیلترهای اکتیو قدرت با UPQC

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  ۲,63   MB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 148

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه ارزيابی قابليت اطمينان شبكه‌ توز... پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ،با عنوان ارزيابي قابليت اطمينان شبكه‌هاي توزيع و روشهای محاسبه آن می باشد.همانطور که می دانید ...
دانلود پروژه بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر ... پروژه ای که امروز آماده شده است، مربوط به بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلترهای اکتیو می باشد. فایل این پروژه به صورت ورد (word) می باشد. با توجه به...
دانلود پایان نامه بررسی کیفیت برق و توان در سیستم ... کیفیت برق و توان یکی از مهمترین پارامترهای یک شبکه توزیع می باشد.کیفیت برق هم برای شرکت های توزیع و هم مصرف کننده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.شبکه...
ارزیابی کیفیت توان در شبکه های برق و قدرت... تعريف عمومي : كلمه كيفيت براي اثبات وجود و نيز كافي بودن امنيت در عرصه برق، گاهي اوقات مترادف با «قابليت اطمينان در عرضه » بكار مي رود. يك تعريف جامع...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.