پایان نامه شبیه سازی موتورهای پله ای (استپر) به روش شبکه های عصبی


موتورهای پله ای را می توان جزو گروه سیستم های محرکه بدون جاروبک به حساب آورد. این موتور ها به طور روزافزون در «سیستم های تثبیت یا تنظیم موقعیت حلقه باز» به کار گرفته می شوند. موتورهای کنترل یا سرو موتورها، موتورهایی هستند که، در سیستم کنترل به کار می روند و برای تثبیت موقعیت به فیدبک نیاز دارند، بدین معنی که، اگر قرار باشد یک سیستم کنترل وضعیت، یک محور را در یک زاویه خاص نگاه دارد، استفاده از یک حس کننده زاویه نیز اجتناب ناپذیر است. در چنین سیستمی یک «حس کننده موقعیت محور»، موقعیت زاویه ای محور را به طور مداوم حس می کند و به یک ولتاژ تابع مقدار زاویه محور تبدیل می کند. این ولتاژ با یک ولتاژ از پیش تعیین شده، که متناظر با موقعیت مورد نظر محور است، مقایسه می گردد و در صورت مغایرت، ولتاژ «ولتاژ خطا» حاصل می شود.

ولتاژ فوق پس از تقویت شدن، به طور مناسب به سیم پیچی کنترل یک سروموتور دوفاز، که با محور مورد کنترل به طور مکانیکی کوپل شده است، اعمال می شود و محور را در جهت اصلاح وضعیتش می چرخاند. بنابراین در این حالت لازم است وضیت خروجی سیستم، به طریقی در اختیار باشد، تا به محض رسیدن سیستم به وضعیت مطلوب، فرمان خاموش شدن داده شود. و این مستلزم فیدبک بازتاب از خروجی به ورودی است.

motor peleie

عدم نیاز به فیدبک، از مزایای موتورهای پله ای به حساب می آید. در این موتورها فرمان لازم، پس از اجرای فرمان متوقف می گردد. به عبارت دیگر، بر خلاف موتورهای سنتی، موتورهای پله ای، تعداد معینی (حداقل دو) وضعیت پایدار در هر دور چرخش خود دارند و به تبعیت از تحریک اعمال شده قادرند، در هر یک از آن ها توقف کنند و بار متصل به خود را در آن موقعیت نگه دارند. از مزایای دیگر موتورهای پله ای ف افزایشی نبودن خطا در آن و نیز سازگاری آن ها با اکثر دستگاه های دیجیتالی پیشرفته است.

وضعیت های پایدار در یک موتور پله ای، دارای فواصل مساوی از هم است و حرکت موتور از هر وضعیت پایدار به وضعیت پایدار بعدی یک پله نامیده می شود. این نوع کنترل موتور دارای تعدادی سیم پیچی مجزا از هم است، که جریان آنها توسط یک میکروپروسسور کنترل می شود.

در ادامه فهرست مطالب این پایان نامه…

فصل 1-   موتورهای پله ای

1-1-   مقدمه

1-2-     تعاریف و مفاهیم کلی در مورد موتورهای پله ای

1-3-   انواع موتورهای پله ای

1-3-1-       موتورهای پله ای با روتور آهنربای دائم یا نوع اکتیو (PMSM)

1-3-2-     محاسبه زاویه هر پله

1-4-   موتورهای پله ای با رلوکتانس متغیر (VRSM)

1-4-1-     موتورهاي پله اي با رلوكتانسي متغير چند طبقه

1-4-2-     مزيت موتور چند طبقه، نسبت به موتور يك طبقه چند فاز

1-5-   موتورهای پله ای مختلط (HSM)

1-5-1-       نتايج مقايسه يك موتور پله اي مختلط با موتور پله اي با آهنرباي دائم معمولي

1-6-   شرايط كار و مشخصه هاي موتورهاي پله اي

1-6-1-     شرايط كار استاتيكي موتور

1-6-2-     چند نمونه ويژه از موتورهاي پله اي اكتيو

1-6-3-     شرايط كار تك پله اي (single step)

1-6-4-     شرايط كار چند پله (Multi- step Operation)

1-6-5-     نكاتي در مورد مشخصه گشتاور- سرعت پله

1-7-   موتورهاي رلوكتانس متغير (VRM)

1-7-1-     مشخصات ساختماني موتورهاي رلوكتانس متغير (VRM)

1-7-2-     اصول كار موتورهاي رلوكتانس متغير (VRM)

1-7-3-     حا لت های کاری موتورهاي رلوكتانس متغير (VRM)

1-7-4-     کاربردهای موتورهاي رلوكتانس متغير (VRM)

فصل 2-   شبکه های عصبی

2-1-   مقدمه

2-2-   شبکه عصبی مصنوعی چیست ؟

2-3-   شبکه عصبی بیولوژیکی

2-3-1-       نرون

2-3-2-       آکسون

2-3-3-       دندریت ها

2-3-4-       انواع نورون ها

2-3-5-       انتهای زواید نرون

2-3-6-       سیناپس ها

2-4-   قابلیت های شبکه عصبی و کاربرد آن

2-4-1-       نگاشت پذیری (یادگیری)

2-4-2-       توانایی تشخیص محرک های مشابه (تعمیم)

2-4-3-       پردازش به صورت متن

2-4-4-       استفاده از توازی محاسباتی بین المان های محاسبه گر

2-4-5-       مقاوم بودن

2-5-   کاربردهای شبکه عصبی

2-6-   تفاوت های شبکه عصبی با روش های محاسباتی متداول و سیستم های خبره

2-7-   مقایسه شبکه عصبی مصنوعی با شبکه عصبی بیولوژیکی

2-8-   مقایسه شبکه عصبی مصنوعی با کامپیوتر های معمولی

2-9-   ساختار شبکه عصبی

2-9-1-       نرون با یک ورودی

2-9-2-       ساختار نرون چند ورودی

2-9-3-       توابع فعالسازی ( توابع محرک یا تبدیل )

2-9-4-       تابع محرک خطی

2-9-5-       آستانه ای خطی متقارن

2-9-6-       آستانه ای خطی

2-9-7-       آستانه ای دو مقداره حدی

2-9-8-       آستانه ای دو مقداره متقارن

2-9-9-       تابع محرک سیگموئید

2-9-10-     تانژانت هیپر بولیک

2-10- شبکه های تک لایه

2-11- شبکه های چند لایه

2-12-   شبکه های پسخور یا برگشتی

2-13-  مروری بر انواع مختلف شبکه های عصبی

2-13-1-   شبکه عصبی رقابتی

2-13-2-  شبکه عصبی همینگ

2-13-3-     شبکه  LVQ

2-13-4-  شبکه های حافظه انجمنی

2-13-5-     شبکه اینستار

2-13-6-  شبکه عصبی هاپفیلد

2-13-7-  شبکه های آدالاین

2-13-8-  شبکه های پرسپترون

2-13-9-  ساختار شبکه های عصبی پرسپترون

فصل 3-   سیستم های محرک و محوربندی موتورهای پله ای

3-1-   مقدمه

3-2-   سیستمهای محرک

3-3-   مدار ترتیب دهنده منطقی

3-3-1-     تحریک یک موتور دوفاز با تغذیه همزمان دو فاز

3-3-2-     استفاده از ریز پردازنده

3-4-   محرکه های موتور

3-4-1-     اتصال بین مدار ترتیب دهنده منطقی و محرکه

3-4-2-     مسائل مربوط به محرکه ها

3-4-3-     مدارهای گردش آزاد

3-4-4-     روش های بهبود صعود جریان

3-4-5-     محرکه پل برای یک موتور دو فاز

3-4-6-     موتورهای سه و پنج فاز مختلط

3-4-7-     محرکه با مدولاسیون پهنای پالس  (PWM)

فصل 4-   کنترل موقعیت یک موتور پله ای (stepper) PM  با استفاده از شبکه های عصبی

4-1-   مقدمه

4-2-   فرمول بندی مسئله

4-3-   یک شیوه کنترل جدید

4-4-   نتایج

فصل 5-    جستجوی تراژکتوری موتور پله ای به طریق شبکه های عصبی فرم بلوک دینامیکی

5-1-   مقدمه

5-2-   مدل موتور

5-3-   شبکه های عصبی دینامیک دارای نظم سطح بالا

5-3-1-     مدل عصبی

5-3-2-     مدل عصبی تغییر و تعدیل یافته

5-3-3-     شبکه عصبی قابل کنترل با بلوک دینامیکی

5-4-   تشخیص آنلاین

5-4-1-     قانون تجدید وزن آنلاین

5-5-   قانون کنترل

5-5-1-     تکنیک کنترل بلوکی

5-6-   کنترل موتور پله ای

5-7-   نتایج شبیه سازی

5-8-   قانون کنترل

5-9-   نتیجه گیری

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه شبیه سازی موتورهای پله ای (استپر) به روش شبکه های عصبی

دانلود کمکی :   پایان نامه شبیه سازی موتورهای پله ای (استپر) به روش شبکه های عصبی

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    5.32   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 113

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه بررسی انواع ماشین های الکتریکی مخصوص ... در این پروژه که به صورت فایل پاور پوینت و در 56 صفحه آماده شده است به بررسی ، عملکرد ، کاربرد و مقایسه انواع ماشین های الکتریکی مخصوص (به زبان انگلیسی...
دانلود پروژه آشنایی با موتورهای پله ای (stepper mo... همانطور که می دانید موتورهای پله ای یکی از مهم ترین و آشناترین ماشین های الکتریکی مخصوص میباشند.اولین موتور پله ای در اواخر قرن نوزدهم توسط فانکوخ و م...
دانلود پروژه طراحی کنترل کننده LQGبرای کنترل دور م... موتور الکتریکی، نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته ‌است، توسط ژنرات...

۲ دیدگاه در “پایان نامه شبیه سازی موتورهای پله ای (استپر) به روش شبکه های عصبی”

  1. رامین گفت:

    سلام خسته نباشید من پروژه شبیه سازی موتور های پله ای به روش شبکه های عصبی رو دراین ترم دارم که استاد قبل از تحویل پروژه گفته که منابع رو برام بیار اگه معتبر بود بگم برو دنبالش حال ازشما تقاضا دارم فقط منابع رو برام ارسال کنید اگه استاد قبول کرد کل مطالب را برام ارسال کنید باتشکر
    شماره تماس رفیعی 09355857127

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.