دانلود پایان نامه آشنایی با سیستم توزیع و تخمین حالت در شبکه های قدرت


در سیستم مدیریت انرژی مدرن (EMS)، برنامه تخمین حالت (SE) یک سری از مقادیر خام اندازه گیری شده را پروسس و یک حل پخش بار بلادرنگ را بدست می آورد که پایداری برای توابع پیشرفته، برای مشاهده و کنترل سیستم است. تخمین حالت براساس روابط ریاضی بین متغیرهای حالت سیستم و اندازه گیریها است، متغیرهای حالت می تواند ، مقادیر ولتاژ و زاویه ولتاژ درتمام شینهای سیستم باشند. عمل محاسبه متغیرهای حالت مجهول بر اساس روشهای آماری با حداکثر یا حداقل کردن معیار خاصی، صورت می گیرد. معیار مرسوم اینست که تفاوت بین مقادیر محاسبه شده (تخمین زده شده) و مقادیر اندازه گیری شده (مقادیر حقیقی) حداقل شود.

در یک سیستم توزیع تخمینگر حالت به این صورت طراحی می گردد که با توجه به اینکه در مقادیر اندازه گیری شده خطا وجود دارد و ممکن است برخی از اندازه گیریها اضافی باشند، بهترین تخمین را از مقادیر دامنه و زاویه ولتاژ شینها در اختیار قرار دهد. سپس اطلاعات خروجی از تخمین حالت در مرکز کنترل سیستم در پخش بلادرنگ و کنترل قابلیت اطمینان سیستم های توزیع مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً تعداد اندازه گیریها از مقدار مورد نیاز جهت تخمین حالت بیشتر است. بنابراین تخمینگر حالت مجموعه ای از اندازه گیریهای اضافی را به منظور تخمین حالت سیستمهای توزیع پردازش می نماید. سه نوع اندازه گیری بلادرنگ وجود دارد:

الف) اندازه گیریهای آنالوگ که شامل مقدار ولتاژ شینها، توانهای اکتیو و راکتیو جاری و تزریقی در خطوط

ب) اندازه گیریهای منطقی شامل حالت کلیدها و بریکرها (دژنکتورها)

پ) اندازه گیریهای مجازی که ممکن است شامل تخمین بار مصرفی (اطلاعات قبلی) و تزریقهای صفر در شین های پسیو باشد

ashnaie ba sistem tozie

حال اگر مجموعه اندازه گیریها به تعداد کافی باشند و نحوه توزیع آنها در سیستم مناسب باشد تخمینگر حالت، قادر خواهد بود حالت سیستم را محاسبه نماید. روشهای متعددی برای بدست آوردن راه حل تخمین حالت پیشنهاد شده است که این روشها در فصلهای مختلف بررسی شده است. در گذشته بیشتر سیستمهای توزیع، قابل مشاهده و کنترل نبود، بنابراین هیچ نیازی برای تخمین حالت وجود نداشت. تحت این شرایط برنامه پخش بار سیستم توزیع اغلب برای مقاصد برنامه ریزی همچون تلفات سیستم، محاسبه ساختارهای مختلف فیدرها برای کاهش تلفات سیستم بکار می رفت.

کار اصلی تخمین حالت به حداقل رساندن خطاها و نقص های موجود در اطلاعات می باشد. معمولا این خطاها کوچک هستند اما در برخی موارد ممکن است زیاد باشد، یک تخمینگر حالت می تواند خطاهای کوچک موجود در مقادیر اندازه گیری شده را برطرف کند و خطاهای بزرگ اندازه گیری شده را آشکار و مشخص نماید. برای انجام شبیه سازی سیستم توزیع با روش تخمین حالت به دو نوع اطلاعات نیاز می باشد، آنها اطلاعات شبکه و اطلاعات اندازه گیری شده می باشند. درضمن ما دو نوع تخمینگر حالت داریم: استاتیکی و دینامیکی، که ما نوع استاتیکی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

مشاهده فهرست مطالب پایان نامه آشنایی با سیستم توزیع و تخمین حالت در شبکه های قدرت…

فصل 1-    آشنایی با سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی

1-1-   مقدمه

1-2-   بخش های اساسی یک سیستم قدرت الکتریکی

1-2-1-     مراکز تولید یا نیروگاهها

1-2-2-     سیستمهای انتقال انرژی الکتریکی

1-2-3-     سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

1-3-   اهمیت سیستم های توزیع در صنعت برق

1-4-   اهم وظایف شرکت های توزیع برق

1-5-   تعریف شبکه

1-5-1-     شبکه توزیع

1-6-   شبکه های الکتریکی از نظر های مختلف

1-6-1-     شبکه ها ی الکتریکی از نظر طبیعت

1-6-2-     شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم

1-6-3-     شبکه های الکتریکی از نظر نوع اتصال

1-6-4-     شبکه های الکتریکی از نظر ساخت

فصل 2-    اتوماسیون سیستمهای توزیع

2-1-   مقدمه

2-2-   کاربرد و ساختمان کلی مراکز کنترل و نظارت مدرن کامپیوتری در سیستمهای قدرت

2-3-   مراکز کنترل از نظر سلسله مراتب

2-4-   نقش سیستمهای کنترل و نظارت مدرن در پستها

2-5-   هدف اصلی از سیستم کنترل و نظارت و جمع آوری اطلاعات خودکار کامپیوتری (اتوماسیون) در پست های توزیع

2-6-   مزایای استفاده از سیستمهای کنترل و نظارت و جمع آوری اطلاعات  خودکار(کامپیوتری)

2-6-1-     روش نصب متمرکز

2-6-2-     روش نصب غیر متمرکز

2-7-   اکتساب اطلاعات

2-7-1-     اطلاعات قابل دریافت از پست ها

2-7-2-     اطلاعات قابل دریافت از نیروگاهها

2-8-   تقسیم بندی اطلاعات

2-9-   ترمینالهای مخصوص کنترل از راه دور (RTU)

2-10- کاربرد تخمین حالت در اتوماسیون توزیع

فصل 3-   تخمین حالت در سیستمهای قدرت

3-1-   مقدمه

3-2-   تخمين حالت در سيستم قدرت

3-3-   تخمين به روش حداقل مربعات وزندار با حداكثر شباهت

3-4-   مفاهيم حداكثر شباهت

3-5-   رابطه ماتريسي

فصل 4-    تخمین حالت سیستمهای توزیع به روش معادله نرمال

4-1-   مقدمه

4-2-   مدل سيستم و اندازه گيرها

4-2-1-     مدل سيستم

4-3-   تخمين حالت در سيستمهاي توزيع

4-4-   روش معادله نرمال (NEM)

4-5-   فرمول بندي تخمین حالت با روش معادله نرمال بر اساس جريان

4-6-   بررسي رويت شوندگي سيستم

4-7-   مقايسه روش معادله نرمال بر اساس جريان با شكلهاي مختلف

فصل 5-    تخمین حالت سیستمهای توزیع برمبنای جریان شاخه و ولتاژ گره

5-1-   مقدمه

5-2-   تخمین حالت

5-2-1-     روش کمترین مربعات وزندار (WLS)

5-2-2-     مدل فیدر

5-2-3-     تخمین حالت سه فاز بر مبنای ولتاژ گره

5-3-   توابع اندازه گیری

5-3-1-     اندازه گیریهای مقدار جریان شاخه

5-3-2-     اندازه گیریهای ولتاژ

5-3-3-     اندازه گیریهای توان

5-3-4-     ولتاژ پست کمکی (توزیع)

5-3-5-     تبدیل فیزوری

5-3-6-     اندازه گیریهای مقدار جریان شاخه

5-4-   روش تخمین حالت بر مبنای جریان شاخه (Branch)

5-5-   الگوریتم تخمین حالت بر مبنای جریان شاخه

5-6-   تخمین حالت برای فیدرهای غربالی ضعیف

5-7-   شبکه کاهش یافته

5-7-1-     آرایش فیدر جانبی

5-7-2-     ساده سازی قسمتهای فیدر

5-8-   دلائل بکارگیری مدل فیدر کاهش یافته برای نمایش تخمین حالت

5-9-   مقایسه روش تخمین حالت بر مبنای جریان شاخه و ولتاژ گره

فصل 6-   تخمین حالت سیستمهای توزیع به روش مجزایی سریع

6-1-   مقدمه

6-2-   مدل تخمين حالت

6-2-1-     تخمين حالت با معيار WLS

6-2-2-     مجزائي

6-2-3-     روش رايج

6-2-4-     روش جديد

6-2-5-     الگوريتم مجزائي

6-3-   معادله نرمال با قيود يكسان (NE/C)

6-4-   مدل فيدر بر اساس جريان

6-5-   الگوريتم

6-5-1-     اندازه گيري از راه دور (اندازه گيري توان جاري خطوط)

6-5-2-     اندازه گيري مجازي

6-5-3-     اندازه گيريهاي تزريقي صفر

6-6-   رويت شوندگي سيستم

6-6-1-     رويت شوندگي توپولوژيكي سيستم

6-6-2-     رويت شوندگي عددي سيستم

6-7-   مقايسه تخمين حالت با روش مجزائي سريع با ساير روشها

فصل 7-    روشهای دیگری درتخمین حالت سیستمهای توزیع

7-1-   مقدمه

7-2-   روشهای عاملیت متعامد (اورتوگونال)

7-3-   روش ماتریس افزوده

7-4-   روش پیترز ویلکنسون

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم : دانلود پایان نامه آشنایی با سیستم توزیع و تخمین حالت در شبکه های قدرت
دانلود کمکی :  دانلود پایان نامه آشنایی با سیستم توزیع و تخمین حالت در شبکه های قدرت

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :   3.74  MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 137

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی... پروژه ای که امروز برای دانلود در سایت آماده شده است، به بررسی تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی برق می پردازد. فایل این پروژه به صورت ورد (word) می با...
پایان نامه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت... روند كلي اتوماسيون در سطح جهاني براي سيستم‌هاي توزيع از اواسط دهه‌ي 70 ميلادي آغاز شد و تاكنون ادامه دارد.سيستم مانيتورينگ توزيع اولين نسل از سيستم‌ها...
دانلود پروژه بررسی انواع خطوط انتقال و توزیع شبکه ... اگرچه سابقاً هزینه های هنگفتی برای خطوط انتقال فشار قوی دارای ولتاژ بالاتر از 35kv صرف می شد، خطوط با ولتاژ کمتر از یا مساوی با 35kv قیمتی حدود 1 تا 2...
دانلود پایان نامه طراحی بهینه سازی و پیش بینی بار ... بار الكتريكي مورد نياز يك منطقه به مساحت، جمعيت و استانداردهاي زندگي آنها و طرحهاي توسعه فعلي و آتي آن منطقه بستگي دارد. متأسفانه در ايران تحقيقات كاف...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.