پایان نامه رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع


این پایان نامه به بررسی رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع پرداخته است در پایان نامه رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع سعي شده است رله هاي حفاظتي پيلوتي اساس كار آنها و همچنين طريقه ارسال اطلاعات در اين رله ها مورد بررسي قرار گيرد. وظيفه رله‌گذاري حفاظتي در شبکه های فوق توزیع اين است كه بي‌درنگ هر جز از سيستم برق‌رساني را كه دچار اتصال شود يا آغاز به عمل غيرعادي كند به طوري كه احتمال خطر برود يا موجب مزاحمت براي عملكرد درست بقيه سيستم شود از مدار خارج سازد. وسايل رله‌گذاري در اجراي اين وظيفه از كليدهايي كمك مي‌گيرند كه قادرند جز معيوب را با دريافت فرمان از وسايل رله‌گذاري جدا كنند. وظيفه دوم رله‌گذاري حفاظتي در شبکه های فوق توزیع اين است كه نشانه‌هايي از محل و نوع عيب به دست دهد. اين‌گونه اطلاعات نه تنها به انجام شدن تعميرات، سرعت مي‌بخشد بلكه از راه مقايسه با نتيجه بازديد و نوسان نگارهاي خودكار مي‌تواند اين امكان را فراهم آورد كه كارآيي خود رله‌ها هم در جلوگيري از بروز عيب و كاستن دامنه خسارات ارزيابي شود.

 

رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع

در تاسيسات الكتريكي مانند شبكه انتقال انرژي مولدها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات ديگر برقي در اثر نقصان عايق بندي و يا ضعف استقامت الكتريكي ٍ ديناميكي و مكانيكي در مقابل فشارهاي ضربه اي پيش بيني نشده و همچنين در اثر ازدياد بيش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهايي پديد مي آيد كه اغلب موجب قطع انرژي الكتريكي مي گردد.

اين خطاها ممكن است بصورت اتصال كوتاه ٍ اتصال زمين ٍ پارگي و قطع شدگي هادي ها و خورده شدن و شكستن عايق ها و غيره ظاهر شود.

پایان نامه دیگر در مورد رله و حفاظت درشبکه های توزیع در سایت موجود میباشد که بر روی کلمه رله و حفاظت کلیک کنید

  در ادامه فهرست مطالب پایان نامه…..

فصل 1-   فلسفه رله‌گذاري حفاظتي

1-1-     رله‌گذاري حفاظتي چيست؟

1-2-     وظيفه رله‌گذاري حفاظتي

فصل 2-   اصول اساسي در رله‌گذاري حفاظتي

2-1-   رله‌گذاري مقدم

2-2-   رله‌گذاري پشتيبان

2-3-   حفاظت در مقابل ديگر حالتهاي غيرعادي

فصل 3-   انواع رله 

3-1-   انواع رله برحسب مورد استعمال

3-1-1-    رله سنجشي (Messrelais)

3-1-2-    رله زماني (Zeitrelais)

3-1-3-    رله جهت ياب (Richtungsrelais)

3-1-4-    رله خبردهنده (Melderelais)

3-1-5-    رله كمكي (Hilfs relais)

3-2-   انواع رله بر مبناي كميت اندازه‌گيري

3-2-1-    رله‌هاي جرياني

3-2-2-    رله‌هاي ولتاژي

3-2-3-    رله‌هاي توان

3-2-4-    رله‌هاي جهت‌دار

3-2-5-    رله‌هاي فركانسي

3-2-6-    رله‌هاي حرارتي

3-2-7-    رله‌هاي ديستانس

3-2-8-    رله‌هاي تفاضلي

فصل 4-   حفاظت تفاضلي

4-1-   مقدمه

4-2-   انواع سيستمهاي حفاظت تفاضلي

4-3-   سيستمهاي حفاظت جريان گردشي

4-4-   حفاظت تفاضلي با موازنه ولتاژ

4-4-1-    سيستم‌هاي حفاظتي موازنه ولتاژ با توجه به اثر سيم پيلوت

4-5-   عوامل موثر در طراحي حفاظت

4-5-1-    نوع عنصر رله

4-5-2-    تجهيزات ورودي جريان

4-5-3-    مشخصه‌هاي پيلوت

4-5-4-    نيازهاي عايقي

4-5-5-    حساسيت

4-5-6-    نيازهاي پايداري

4-5-7-    رله‌هاي چك‌كننده يا راه‌اندازي

4-5-8-    تجهيزات نظارت پيلوت

4-6-   روشهاي انتقال اطلاعات در حفاظت تفاضلي

4-7-   منحني مشخصه ايده‌آل طرحهاي حفاظت تفاضلي توسط سيم پايلوت

فصل 5-   رله‌هاي پيلوتي سيمي

5-1-   مقدمه

5-2-   مزيت پيلوت

5-3-   پيلوتهاي قطع‌كننده و سدكننده

5-4-   رله‌‌گذاري پيلوتي سيمي با جريان مستقيم

5-5-   رله‌گذاري پيلوتي سيمي با جريان متناوب

5-5-1-    نوع جريان گردشي

5-5-2-    نوع ولتاژ متقابل

5-6-   برتري دستگاههاي پيلوتي سيمي از نوع جريان متناوب بر نوع جريان مستقيم

5-7-   محدوديتهاي دستگاههاي پيلوتي سيمي با جريان متناوب

5-8-   مراقبت از مدارهاي پيلوتي سيمي

5-9-   قطع از راه دور با سيمهاي پيلوت

5-10-   مشخصات مورد نياز براي سيم پيلوت

5-11-   سيمهاي پيلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ

فصل 6-   رله‌هاي پيلوتي با جريان كارير و ميكروموج

6-1-   مقدمه

6-2-   پيلوت با جريان كارير

6-3-   پيلوت ميكروموج

6-4-   رله‌گذاري مقايسه فاز

6-5-   رله‌گذاري مقايسه سو

فصل 7-   حفاظت خط با رله‌هاي پيلوتي

7-1-   مقدمه

7-2-   رله‌گذاري با پيلوت سيمي

7-2-1-    بدست آوردن حساسيت مناسب

7-2-2-    حفاظت پشتيبان

7-3-   رله‌گذاري با پيلوت جريان كارير

7-3-1-    ديده‌باني خودكار كانال جريان كارير

7-3-2-    تضعيف جريان كارير

7-3-3-    بكارگيري جريان كارير براي كشف تجمع برف و يخ

7-3-4-    مقايسه فاز

7-3-5-    مقايسهء سو

7-3-6-    تركيب مقايسه فاز وسو

7-4-   ميكروموج

7-5-   كانال ميكروموج

7-5-1-    قطع از راه دور

فصل 8-   رله‌هاي حفاظتي در پستهاي فشار قوي

8-1-   مقدمه

8-2-   ضرورت اتصال به زمين ـ نوتر

8-3-   ضرورت براي برقراري حفاظت

8-4-   انواع سيستمهاي اوركارنتي

8-4-1-    سيستم حفاظت اوركارنتي فاز به زمين

8-4-2-    حفاظت باقيمانده پارزيجوال

8-4-3-    هماهنگ كردن رله‌هاي جرياني زمان ثابت

8-4-4-    رله‌هاي اوركارنت زمان معكوس (inverse-time)

8-5-   كاربرد رله‌هاي جرياني

8-6-   رله‌هاي ولتاژي

8-7-   حفاظت فيدر كوپلاژ 20 كيلو ولت

8-8-   حفاظت فيدر ترانس 20 كيلو ولت

8-9-   حفاظت REF

8-10-   رله ديفرانسيل

8-10-1-     چند نكته در مورد رله ديفرانسيل

8-10-2-  رله ديفرانسيل يا بالانس ولتاژي

8-11-   حفاظت جرياني براي ترانسفورماتور

8-12-   حفاظت باسبار

8-12-1-  نوع اتصالي باسبار

8-12-2-  انواع حفاظت باسبار

8-13-   حفاظت خط

8-14-   نكاتي درخصوص رله‌هاي ديستانس

8-15-   رله دوباره وصل كن

8-15-1-  كاربرد رله دوباره وصل كن

8-16-   رله synchron-check

8-17-   سيستم inter lock وinter trip

فصل 9-   حفاظت پيلوتي پستهاي اختصاصي متروي تهران

9-1-   مقدمه

9-2-   مشخصات فني پستهاي 63kv-GIS

9-3-   مشخصات رله حفاظتي سيم پيلوت MBCI

9-4-   حفاظت ديفرانس فيدر

9-5-   رله ناظر MRTP

9-6-   رله نشان‌دهنده جريان آني ترانسفورماتور MCTH

9-7-   رله جريان زياد لحظه‌اي و استارت MCRI

9-8-   رله تشخيص بي‌ثباتي و قطع داخلي (متقابل) MVTW

9-9-   رله MVTW 01

9-9-1-    رله MVTW 03

9-10-   ترانسفورماتورهاي جداكننده

9-11-   ولتاژ جريان پيلوت

9-12-   ستينگهاي خطا براي فيدرهاي معمولي

9-13-   عملكرد مي‌نيمم براي خطاهاي زمين با بار سرتاسري

9-14-   تركيبات سوئيچ‌گيرهاي نوع شبكه‌اي (زنجيره‌اي، مثلث)

9-15-   ولتاژ تحريك‌شده ماكزيمم مسير بسته پيلوت

9-16-   اطلاعات فني رله MBCI

فصل 10-  منابع     

 

 

 ———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع

       دانلود کمکی   :    رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      2.68  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 66

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه رله و حفاظت در شبکه های توزیع و ... در این پایان نامه سعی شده است رله های حفاظتی  در شبکه های توزیع و فوق توزیع و علی الخصوص رله های پیلوتی ، اساس کار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات د...
دانلود مقاله شناسایی و عملکرد رله ها در شبکه برق و... رله ها یکی از کاربردی ترین و مهمترین وسیله در شبکه برق می باشد. مقاله که امروز آماده شده است مربوط به شناسایی بیشتر رله ها و همچنین عملکرد و کارکرد رل...
پایان نامه بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله ... پایان نامه ای که در این پست برای دانلود آماده شده است به بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله و سيستم های حفاظتی که در شبکه های برق (از حفاظت تجهیزا...
دانلود پایان نامه رله محافظت از لغزش قطب ژنراتورها... در این پایان نامه رله محافظت از لغزش قطب ژنراتورهای سنکرون بررسی شده است.اصولاً روشهای محافظت از لغزش قطب از طریق توان و امپدانس ماشین که با توجه به ن...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.