پایان نامه رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع


این پایان نامه به بررسی رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع پرداخته است در پایان نامه رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع سعی شده است رله های حفاظتی پیلوتی اساس کار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات در این رله ها مورد بررسی قرار گیرد. وظیفه رله‌گذاری حفاظتی در شبکه های فوق توزیع این است که بی‌درنگ هر جز از سیستم برق‌رسانی را که دچار اتصال شود یا آغاز به عمل غیرعادی کند به طوری که احتمال خطر برود یا موجب مزاحمت برای عملکرد درست بقیه سیستم شود از مدار خارج سازد. وسایل رله‌گذاری در اجرای این وظیفه از کلیدهایی کمک می‌گیرند که قادرند جز معیوب را با دریافت فرمان از وسایل رله‌گذاری جدا کنند. وظیفه دوم رله‌گذاری حفاظتی در شبکه های فوق توزیع این است که نشانه‌هایی از محل و نوع عیب به دست دهد. این‌گونه اطلاعات نه تنها به انجام شدن تعمیرات، سرعت می‌بخشد بلکه از راه مقایسه با نتیجه بازدید و نوسان نگارهای خودکار می‌تواند این امکان را فراهم آورد که کارآیی خود رله‌ها هم در جلوگیری از بروز عیب و کاستن دامنه خسارات ارزیابی شود.

 

رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی مولدها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی ٍ دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهایی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد.

این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه ٍ اتصال زمین ٍ پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود.

پایان نامه دیگر در مورد رله و حفاظت درشبکه های توزیع در سایت موجود میباشد که بر روی کلمه رله و حفاظت کلیک کنید

  در ادامه فهرست مطالب پایان نامه…..

فصل ۱-   فلسفه رله‌گذاری حفاظتی

۱-۱-     رله‌گذاری حفاظتی چیست؟

۱-۲-     وظیفه رله‌گذاری حفاظتی

فصل ۲-   اصول اساسی در رله‌گذاری حفاظتی

۲-۱-   رله‌گذاری مقدم

۲-۲-   رله‌گذاری پشتیبان

۲-۳-   حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی

فصل ۳-   انواع رله 

۳-۱-   انواع رله برحسب مورد استعمال

۳-۱-۱-    رله سنجشی (Messrelais)

۳-۱-۲-    رله زمانی (Zeitrelais)

۳-۱-۳-    رله جهت یاب (Richtungsrelais)

۳-۱-۴-    رله خبردهنده (Melderelais)

۳-۱-۵-    رله کمکی (Hilfs relais)

۳-۲-   انواع رله بر مبنای کمیت اندازه‌گیری

۳-۲-۱-    رله‌های جریانی

۳-۲-۲-    رله‌های ولتاژی

۳-۲-۳-    رله‌های توان

۳-۲-۴-    رله‌های جهت‌دار

۳-۲-۵-    رله‌های فرکانسی

۳-۲-۶-    رله‌های حرارتی

۳-۲-۷-    رله‌های دیستانس

۳-۲-۸-    رله‌های تفاضلی

فصل ۴-   حفاظت تفاضلی

۴-۱-   مقدمه

۴-۲-   انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی

۴-۳-   سیستمهای حفاظت جریان گردشی

۴-۴-   حفاظت تفاضلی با موازنه ولتاژ

۴-۴-۱-    سیستم‌های حفاظتی موازنه ولتاژ با توجه به اثر سیم پیلوت

۴-۵-   عوامل موثر در طراحی حفاظت

۴-۵-۱-    نوع عنصر رله

۴-۵-۲-    تجهیزات ورودی جریان

۴-۵-۳-    مشخصه‌های پیلوت

۴-۵-۴-    نیازهای عایقی

۴-۵-۵-    حساسیت

۴-۵-۶-    نیازهای پایداری

۴-۵-۷-    رله‌های چک‌کننده یا راه‌اندازی

۴-۵-۸-    تجهیزات نظارت پیلوت

۴-۶-   روشهای انتقال اطلاعات در حفاظت تفاضلی

۴-۷-   منحنی مشخصه ایده‌آل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پایلوت

فصل ۵-   رله‌های پیلوتی سیمی

۵-۱-   مقدمه

۵-۲-   مزیت پیلوت

۵-۳-   پیلوتهای قطع‌کننده و سدکننده

۵-۴-   رله‌‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم

۵-۵-   رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب

۵-۵-۱-    نوع جریان گردشی

۵-۵-۲-    نوع ولتاژ متقابل

۵-۶-   برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر نوع جریان مستقیم

۵-۷-   محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب

۵-۸-   مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی

۵-۹-   قطع از راه دور با سیمهای پیلوت

۵-۱۰-   مشخصات مورد نیاز برای سیم پیلوت

۵-۱۱-   سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ

فصل ۶-   رله‌های پیلوتی با جریان کاریر و میکروموج

۶-۱-   مقدمه

۶-۲-   پیلوت با جریان کاریر

۶-۳-   پیلوت میکروموج

۶-۴-   رله‌گذاری مقایسه فاز

۶-۵-   رله‌گذاری مقایسه سو

فصل ۷-   حفاظت خط با رله‌های پیلوتی

۷-۱-   مقدمه

۷-۲-   رله‌گذاری با پیلوت سیمی

۷-۲-۱-    بدست آوردن حساسیت مناسب

۷-۲-۲-    حفاظت پشتیبان

۷-۳-   رله‌گذاری با پیلوت جریان کاریر

۷-۳-۱-    دیده‌بانی خودکار کانال جریان کاریر

۷-۳-۲-    تضعیف جریان کاریر

۷-۳-۳-    بکارگیری جریان کاریر برای کشف تجمع برف و یخ

۷-۳-۴-    مقایسه فاز

۷-۳-۵-    مقایسهء سو

۷-۳-۶-    ترکیب مقایسه فاز وسو

۷-۴-   میکروموج

۷-۵-   کانال میکروموج

۷-۵-۱-    قطع از راه دور

فصل ۸-   رله‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی

۸-۱-   مقدمه

۸-۲-   ضرورت اتصال به زمین ـ نوتر

۸-۳-   ضرورت برای برقراری حفاظت

۸-۴-   انواع سیستمهای اورکارنتی

۸-۴-۱-    سیستم حفاظت اورکارنتی فاز به زمین

۸-۴-۲-    حفاظت باقیمانده پارزیجوال

۸-۴-۳-    هماهنگ کردن رله‌های جریانی زمان ثابت

۸-۴-۴-    رله‌های اورکارنت زمان معکوس (inverse-time)

۸-۵-   کاربرد رله‌های جریانی

۸-۶-   رله‌های ولتاژی

۸-۷-   حفاظت فیدر کوپلاژ ۲۰ کیلو ولت

۸-۸-   حفاظت فیدر ترانس ۲۰ کیلو ولت

۸-۹-   حفاظت REF

۸-۱۰-   رله دیفرانسیل

۸-۱۰-۱-     چند نکته در مورد رله دیفرانسیل

۸-۱۰-۲-  رله دیفرانسیل یا بالانس ولتاژی

۸-۱۱-   حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور

۸-۱۲-   حفاظت باسبار

۸-۱۲-۱-  نوع اتصالی باسبار

۸-۱۲-۲-  انواع حفاظت باسبار

۸-۱۳-   حفاظت خط

۸-۱۴-   نکاتی درخصوص رله‌های دیستانس

۸-۱۵-   رله دوباره وصل کن

۸-۱۵-۱-  کاربرد رله دوباره وصل کن

۸-۱۶-   رله synchron-check

۸-۱۷-   سیستم inter lock وinter trip

فصل ۹-   حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران

۹-۱-   مقدمه

۹-۲-   مشخصات فنی پستهای ۶۳kv-GIS

۹-۳-   مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI

۹-۴-   حفاظت دیفرانس فیدر

۹-۵-   رله ناظر MRTP

۹-۶-   رله نشان‌دهنده جریان آنی ترانسفورماتور MCTH

۹-۷-   رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت MCRI

۹-۸-   رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی (متقابل) MVTW

۹-۹-   رله MVTW 01

۹-۹-۱-    رله MVTW 03

۹-۱۰-   ترانسفورماتورهای جداکننده

۹-۱۱-   ولتاژ جریان پیلوت

۹-۱۲-   ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی

۹-۱۳-   عملکرد می‌نیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری

۹-۱۴-   ترکیبات سوئیچ‌گیرهای نوع شبکه‌ای (زنجیره‌ای، مثلث)

۹-۱۵-   ولتاژ تحریک‌شده ماکزیمم مسیر بسته پیلوت

۹-۱۶-   اطلاعات فنی رله MBCI

فصل ۱۰-  منابع     

 

 

 ———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع

       دانلود کمکی   :    رله و حفاظت در شبکه های فوق توزیع

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      ۲٫۶۸  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خرید فایل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پایان نامه : ۶۶

قیمت فایل ورد : ۱۲۰۰۰ تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

ارسال نظر برای این مطلب