پایان نامه بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله و سيستم های حفاظتی


پایان نامه ای که در این پست برای دانلود آماده شده است به بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله و سيستم های حفاظتی که در شبکه های برق (از حفاظت تجهیزات در پست های فشار قوی گرفته تا حفاظت شبکه های توزیع برق) استفاده میشوند پرداخته است.

همانطور که می دانید وظيفه رله های حفظتی و سيستم حفاظت آن است كه هر جزء از شبكه الكتريكي كه دچار خطای مختلف الکتریکی يا اتصالي شده را دركمترين زمان ممكن از مدار خارج سازد، به شكلي كه احتمال خطر از بين رفته و كوچكترين بخش از شبكه الكتريكي مجزا گردد. همين امر در شرايط بهره‌‌ برداري غيرعادي نيز صادق است.

سيستم‌های حفاظتي نقش اساسي در ايمني، پايداري و قابليت اطمينان سيستم برق‌رساني را عهده‌دار بوده و از شروع يا گسترش دامنه خسارت ناشي از خطاهاي مختلف جلوگيري مي‌نمايند. همچنين عملكرد مناسب و انتخابي سيستم حفاظتي باعث كاهش سطح خاموشي مي‌شود چرا كه حداقل ناحيه‌ اي را كه براي رفع عيب كافي است از شبكه جدا نموده و باعث تداوم برقرساني به قسمتهاي ديگر شبكه مي‌شود.

رله حفاظت_[www.wikipower.ir]

اجزاء اصلي يك سيستم حفاظتي شامل رله‌ها، ترانسهای جريان و ولتاژ و كليدها هستند كه اختلال يا عدم كاركرد صحيح هر يك از اين اجزاء باعث عملكرد نادرست سيستم حفاظتي مي‌گردد. در اين ميان رله‌ها وظيفه شناسايي خطا را برعهده داشته و مهمترين جزء سيستم حفاظتي مي‌باشند كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

در ادامه سرفصل های پروژه بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله و سيستم های حفاظتی در شبکه های برق را مشاهده می فرمایید :

فصل 1-    اهداف، كليات و تعاريف

1-1-    كليات

1-2-    ساختار عملكرد رله

1-3-    انواع رله‌ ها

1-3-1-     رله اضافه جريان

1-3-2-     رله ديستانس

1-3-3-     رله ديفرانسيل

1-3-4-     رله ولتاژی

1-3-5-     رله اضافه شار يا اضافه تحريك

1-3-6-      رله فركانسي

1-3-7-     رله سنكرونيزم

1-3-8-     رله زماني

1-3-9-     ساير رله‌ها

1-4-    تعاريف

1-4-1-     زمان پاك شدن خطا

1-4-2-     زمان عملكرد رله

1-4-3-     زمان عملكرد رله‌هاي تريپ و كمكي

1-4-4-     زمان بازشدن كليد قدرت

1-4-5-     حفاظت اصلي

1-4-6-      حفاظت پشتيبان

1-4-7-     محدوده حفاظتي

1-4-8-     قابليت اطمينان

1-4-9-     حساسيت

1-4-10-   تشخيص‌گذاری

فصل 2-   مشخصات فنی سيستم و تجهيزات حفاظت

2-1-    كليات

2-2-    حفاظت خطوط انتقال

2-2-1-     حفاظت ديستانس

2-2-2-     حفاظت اتصال زمين خطوط

2-2-3-     حفاظت اضافه جريان خطوط

2-2-4-     حفاظت اضافه / كاهش ولتاژ

2-2-5-     حفاظت پايلوت خطوط انتقال

2-3-    حفاظت شينه

2-3-1-     حفاظت ديفرانسيل امپدانس بالا

2-3-2-     حفاظت ديفرانسيل امپدانس پايين

2-4-    حفاظت كليد قدرت

2-4-1-     حفاظت اشكال كليد

2-4-2-     نظارت بر مدار تريپ

2-4-3-     حفاظت عدم هماهنگي كنتاكتهاي كليد

2-5-    حفاظت ترانسفورماتور قدرت

2-5-1-     حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت

2-5-2-     حفاظت خطاي زمين محدودشده

2-5-3-     حفاظت افزايش شار/ولتاژ

2-5-4-     حفاظت كاهش ولتاژ

2-5-5-     حفاظت اضافه جريان فاز و نوترال

2-5-6-      حفاظت تپ چنجر

2-5-7-     ساير حفاظتها

2-6-    حفاظت راكتور

2-7-    حفاظت بانك خازني

2-7-1-     حفاظت جريان زياد يك واحد مجزا

2-7-2-     حفاظت جريان زياد بانك خازني

2-7-3-     حفاظت قوس الكتريكي در ميان خازن

2-7-4-     حفاظت ولتاژ زياد بانك خازني

2-7-5-     حفاظت عدم تقارن جريان

2-8-    طرحهاي حفاظتي پيشنهادي

2-8-1-     حفاظت خطوط 230 و 400 كيلوولت

2-8-2-     حفاظت خطوط 132 و 63 كيلوولت

2-8-3-     حفاظت ترانسفورماتورهاي با ولتاژ اوليه 230 و 400 كيلوولت

2-8-4-     حفاظت ترانسفورماتورهاي با ولتاژ اوليه 132 و 63 كيلوولت

2-8-5-     حفاظت كليد قدرت (تنها در سطوح ولتاژي 230 و 400 كيلوولت)

2-8-6-      حفاظت شينه (تنها در سطوح ولتاژي 230 و 400 كيلوولت)

2-8-7-     حفاظت راكتور

2-8-8-     حفاظت بانك خازني

2-8-9-     حفاظت فيدر (33) 20 كيلوولت در پستهاي 63 و 132 كيلوولت

2-9-    نيازمنديهاي ترانسفورماتورهاي جريان

2-10-  نمونه‌هايي از انتخاب طرحهاي حفاظتي پستهاي فوق توزيع و انتقال

2-10-1-   رله‌گذاري يك پست 20/63 كيلوولت نمونه

2-10-2-   رله‌گذاري يك پست 63/230 كيلوولت نمونه

2-10-3-   حفاظت ترانسفورماتور قدرت

2-10-4-   حفاظت شينه و باس كوپلر

2-10-5-   حفاظت كليد قدرت

فصل 3-   دستورالعمل نصب، راه‌اندازي و نگهداري سيستم حفاظت

3-1-    نصب

3-2-    آزمونهاي راه‌اندازي

3-2-1-     آزمونهاي عايقي

3-2-2-     آزمون ترانسفورماتورهاي جريان

3-2-3-     آزمون ترانسفورماتور ولتاژ

3-2-4-     بررسي صحت تنظيمات بر روي رله

3-2-5-     آزمون رله به كمك تزريق جريان در ثانويه

3-2-6-      آزمون سيستم حفاظتي به كمك تزريق جريان در اوليه

3-2-7-     ساير موارد

3-3-    آزمونهاي دوره‌اي تجهيزات حفاظتي

3-3-1-     آزمايش دوره‌اي رله ديستانس (21,21N)

3-3-2-     آزمايش دوره‌اي فاصله‌ياب خطا(96)

3-3-3-     آزمايش دوره‌اي رله وصل مجدد (79)

3-3-4-     آزمايش دوره‌اي رله سنكرون چك (25)

3-3-5-     آزمايش دوره‌اي رله ولتاژ كم يا ولتاژ صفر (27)

3-3-6-      آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان مولفه منفي (46)

3-3-7-     آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان آني (50,50N)

3-3-8-     آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان با زمان معين (51,51N)

3-3-9-     آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان با زمان معكوس (51, 51N)

3-3-10-   آزمايش دوره‌اي رله تشخيص اشكال كليد (50 BF)

3-3-11-   آزمايش دوره‌اي رله اضافه ولتاژ

3-3-12-   آزمايش دوره‌اي رله حفاظت اتصال زمين با ولتاژ باقي‌مانده

3-3-13-   آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان جهت‌دار با زمان معين

3-3-14-   آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان جهت‌دار با زمان معكوس (67,67N)

3-3-15-   آزمايش دوره‌اي رله ديفرانسيل ترانسفورماتور نوع درصدي (87NT,87T)

3-3-16-    آزمايش دوره‌اي رله اتصال زمين محدودشده نوع امپدانس بالا (87N)

3-3-17-   آزمايش دوره‌اي رله ديفرانسيل باسبار (87B)

3-3-18-   آزمايش دوره‌اي ترانسفورماتور جريان (CT)

3-3-19-   آزمايش دوره‌اي ترانسفورماتور ولتاژ

3-3-20-   آزمايش دوره‌اي رله اضافه شار(98)

3-3-21-   آزمايش دوره‌اي مدارات قطع و وصل و اينترلاك كليد و سكسيونرهاي 400 و 230 كيلوولت

فهرست منابع و مراجع

——-w————i——-——-k———–i———
      دانلود مستقیم :  دانلود پایان نامه بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله و سيستم های حفاظتی در شبکه های برق
      دانلود کمکی  :   دانلود پایان نامه بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله و سيستم های حفاظتی در شبکه های برق

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  10,6   MB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 136

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

۲ دیدگاه در “پایان نامه بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله و سيستم های حفاظتی”

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.