پایان نامه جایابی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن معیار امنیت ولتاژ و کاهش تلفات شبکه


تولید پراکنده Distributed Generation (یا به اختصار DG) تولید انرژی الکتریکی در نزدیک ترین نقطه به مصرف کنندگان انرژی برق می باشد.

 در این پروژه جایابی منابع تولید پراکنده(DG) با در نظر گرفتن معیار امنیت ولتاژ شبکه و کاهش تلفات و با در استفاده از الگوریتم ژنتیک ، ارائه شد. الگوریتم ارائه شده به شبکه ی نمونه 30 باسه اعمال و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. جواب بهینه تزریق توان 1000 kw و به محل باس شماره 6 که بهترین پروفیل ولتاژ و کمترین تلفات را به ما می دهد.

نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی بهترین محل نصب منابع تولید پراکنده را برای کاهش تلفات شبکه در مقایسه با روش مرسوم ضرایب حساسیت معین می کند و برای اصلاح پروفیل ولتاژ و قرار دادن ولتاژ شبکه در یک رنج خاص که از قابلیت‌های روش الگوریتم ژنتیک است از محدودیت‌های ولتاژ در الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است که ولتاژ شبکه را در یک رنج خاص قرار می دهد.

در اكثر مواقع، وابسته به موقعيت مكاني و زماني بارهاي الكتريكي، استفاده از ژنراتور هاي الكتريكي بزرگ متداول در شبكه سراسري و تامين انرژي توسط اين ژنراتورها (از طريق احداث خطوط انتقال انرژي)، از نظر اقتصادي ارجعيت دارد. در واقع در اين مورد، برتري از آن ژنراتورهاي بزرگ است و نشانه اي از تغيير در اين وضعيت در آينده نزديك ديده نميشود. توليد پراكنده و به عبارت ديگر توليد در محل مصرف از اين جهت نسبت به ژنراتورهاي بزرگ مزيت دارد كه ميتوان بسته به بار مورد نياز يك منطقه خاص، از ژنراتورهاي با ابعاد كوچكتر براي توليد انرژي الكتريكي استفاده كرد كه در نتيجه آن از ميزان هزينه هاي لازم براي توسعه شبكه انتقال و توزيع كاسته ميشود. اما در حالت كلي بايد اين نكته را در نظر داشت كه بازده ژنراتورهاي موجود در نيروگاه هاي شبكه سراسری در مجموع از ژنراتورهاي سيستم توليد پراكنده (DG) بيشتر است.

اما اين نكته نيز قابل ذكر است كه اگر هدف، بهره برداري انرژي الكتريكي با كمترين هزينه ممكن و بيشترين صرفه جويي اقتصادي باشد، برگ برنده در اين حالات با واحدهاي توليد پراكنده خواهد بود.

تولید پراکنده DG [wikipower.ir]

 

سرفصل های این پایان نامه:

فصل 1-    مروری برانرژی‌های تجدیدپذیر

1-1-   مقدمه

1-2-   اهمیت موضوع

1-3-   تقسیم بندی انواع انرژی

1-4-   اهمیت توجه به انرژی‌های پاک

1-5-   انواع انرژی‌های تجدید شونده

1-5-1-     انرژی برق آبی

1-5-2-     انرژی خورشیدی

1-5-3-     انرژی باد

1-5-4-     انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال)

1-5-5-     انرژی زیست توده

1-5-6-     انرژی های دریایی

1-5-7-     هیدروژن و پیل سوختی

1-6-   خلاصه مشخصه های مهم منابع نوین انرژیهای تجدیدپذیر

فصل 2-   تاريخچه توليد پراكنده در جهان

2-1-   مقدمه

2-2-   تعريف منابع توليد پراكنده در كشورهاي مختلف جهان

2-3-   كاربردهاي منابع توليد پراكنده

2-4-   فوايد منابع توليد پراكنده

2-5-   انواع تكنولوژي منابع توليد پراكنده

2-5-1       موتورهاي رفت و برگشتي

2-5-2       ميكرو توربينها

2-5-3       توربين هاي احتراق صنعتي

2-5-4       پيلهاي سوختي

2-5-5       سيستمهاي فتوولتائيك

2-5-6       سيستمهاي توربين بادي

2-6-   دلايل رويكرد به منابع توليد پراكنده در دنيا

2-7-   موانع و مشكلات توسعه منابع توليد پراكنده در دنيا

2-7-1       راهكارهائي جهت كاهش موانع

2-8-   منابع توليد پراكنده در ايران

2-8-1       دلايل رويكرد به منابع توليد پراكنده در ايران

2-8-2       پتانسيل منابع توليد پراكنده در ايران

2-9     بررسي برخي تجربيات جهاني

2-9-1       تجربه كشور آلمان در خصوص توسعه انرژيهاي تجديدپذير

2-9-2       تجربه كشور چين در رابطه با انرژيهاي تجديدپذير

فصل 3-   توليد پراكنده در سيستم‌هاي توزيع انرژی ومقایسه آن با تولیدات متمرکز

3-1-   مقدمه

3-2-   نحوه اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه

3-2-1-     مستقل از شبكه سراسري برق

3-2-2-     متصل به شبكه سراسري برق

3-3-   مزاياي اساسي توليد پراكنده

3-3-1-     تامين توان

3-3-2-     توان اضطراري

3-3-3-     توزيع متعادل بار

3-3-4-     بهبود كيفيت توان و قابليت اطمينان

3-3-5-     بهبود پروفيل ولتاژ

3-3-6-     افزايش طول عمر تجهيزات

3-3-7-     كاهش تلفات

3-3-8-     توليد پراكنده و مسائل زيست محيطي

3-4-   مشكلات اتصال DG به شبكه توزيع

3-4-1-     مشكلات قابليت اطمينان و كيفيت توان

3-4-2-     مسئله كنترل

3-4-3-     مسئله امنيت

3-4-4-     مسائل محيط زيستي

3-4-5-     ابعاد اقتصادي

3-5-   وظايف و مسئوليتها در زمان بهره برداري (نرمال و غير نرمال)

3-6-   بهره برداري واحدهاي توليدي

3-7-   دستور العمل شرايط اتصال توليدات پراكنده به شبكه توزيع

3-7-1-     كليد قطع

3-7-2-     رله هاي چند منظوره شامل

3-7-3-     تله متري

3-8-   شرايط فني اتصال توليدات پراكنده به شبكه توزيع

3-8-1-     تنظيم ولتاژ

3-8-2-     هماهنگي با سيستم زمين شبكه توزيع

3-9-   آزمايشات

3-9-1-     آزمايشات قبل از اتصال

3-9-2-     آزمايشات دوره اي

فصل 4-   بررسي اقتصادي توليدات پراكنده

4-1-   مقدمه

4-2-   منابع انرژي هاي تجديد پذير و ويژگيهاي اقتصادي آنها

4-3-   بررسي اقتصادي توليد پراكنده در سيستم توزيع

4-3-1-     آيا DGبراي شركتهاي توزيع توجيه اقتصادي دارد ؟

4-3-2-     آيا  DGاز لحاظ اقتصادي براي مشتركين مقرون بصرفه است ؟

4-3-3-     مزاياي اقتصادي  DG از ديد مشتركان

4-3-4-     مزاياي اقتصادي DG ازديد شركت توزيع

4-4-   ارزيابي اقتصادي فن آوري هاي توليد پراكنده

4-5-   نمونه ای از بررسي هاي صورت گرفته در جهت گزينش بهينه اقتصادي منابع توليد پراكنده

فصل 5-   ارزيابي قابلیت اعتماد بودن شبکه DG

5-1-   معرفي روش هايي براي قابلیت اعتماد بودن

5-2-    Hazard rate distribution model

5-3-   معرفي

5-4-   آناليز قابليت اطمينان براي احتمال خروج ساده

5-5-   احتمالات و پيش آمدهاي وابسته و مستقل

5-6-   آناليز قابليت دسترسي در برابر تغيير تقاضا

5-7-   آناليز منحني تداوم بار

5-7-1-     دوره پیک

5-7-2-     دوره میانی

5-7-3-     دوره مينيم

5-8-   تشخيص تعمير از خروج اجباري

5-8-1-     خروجي هاي برنامه ريزي شده در برابر برنامه ريزي نشده

5-8-2-     مدل كردن خروج براي تعمير بعنوان خروج برنامه ريزي شده

5-9-   برنامه هاي تعميري ما

5-9-1-     برنامه ريزي تعمير در طي ساعات كم باري

5-10- آيا احتمالات مجموعاً مستقل اند

5-11- عدم كفايت آناليز احتمالاتي ساده در بسياري از موارد

فصل 6-   پيشنهادات و راهكارهايي براي طراحان DG

6-1-   مقدمه

6-2-   چه زمان و در كجا استفاده از DG نسبت به سيستم هاي متداول برتري و مزيت دارد؟

6-3-   در حالت كلي سيستم توليد پراكنده مزاياي مذكور را در يكي از شرايط زير نشان ميدهد

6-3-1-   DGبه عنوان جايگزيني در برابر توسعه شبكه انتقال و توزيع

6-3-2-     واحد هاي DG در مناطق روستايي و دور افتاده از شبكه سراسري

6-3-3-     كاربرد customized واحدهاي توليد پراكنده

6-4-   چه زماني هزينه هاي استفاده از واحد هاي توليد پراكنده نسبت به سيستم هاي متداول كمتر است؟

6-5-   كاربردهاي غالبا تجاري و صنعتي واحدهاي توليد پراكنده

6-6-   احتمالا در آينده تغيير چنداني در وضعيت موجود نخواهيم ديد

6-7-   دوازده راه كار براي ارزيابي و طراحي موثر سيستم هاي توليد پراكنده

6-8-   اشتباه معمول در ارزيابي و طراحي DG

6-8-1-     فقدان واقع گرايي

6-8-2-     تمركز بر روي روش، نه بر روي نتايج

6-8-3-     استفاده از روشهايي كه بر يك موضوع خاص تمركز دارند، يا روشهاي جعبه سياه

6-8-4-     عدم توجه به رفتار غير تطبيقي بار در مطالعات واحدهاي توليد پراكنده در ابعاد كوچك

6-8-5-     استفاده از اطلاعات هزينه ناقص يا غير دقيق در مطالعات سيستم هاي توليد پراكنده

6-8-6-     فرض ثابت ماندن پارامترهاي طراحي

6-8-7-     عدم توجه به آناليز پارامترهاي قابليت اطمينان

6-9-   نتيجه گيري

فصل 7-   مختصری بر الگوریتم ژنتیک (GA)

7-1-   پیشگفتار

7-2-   خصوصیات جستجوی ابتکاری

7-3-   ویژگی های الگوریتم ژنتیک

7-4-   عملگر انتخاب

7-5-   ساختار کلی الگوریتم ژنتیک

7-6-   نتیجه گیری

فصل 8-   روش الگوریتم ژنتیک در جایابی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن معیار امنیت ولتاژ و کاهش تلفات شبکه

8-1-   پیشگفتار

8-2-   طرح مسئله

8-3-   حل مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک

8-4-   نتایج برنامه

8-5-   وضعیت همگرای الگوریتم

8-6-   نتیجه گیری

8-7-   پیوست الف

 ———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   روش الگوریتم ژنتیک در جایابی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن معیار امنیت ولتاژ و کاهش تلفات شبکه

       دانلود کمکی   :     روش الگوریتم ژنتیک در جایابی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن معیار امنیت ولتاژ و کاهش تلفات شبکه

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      3,6  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 72

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه مکان یابی نیروگاه های DG با سیست... در دهه های اخیر به سبب گسترش تکنولوژی های کامپیوتری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده...
دانلود مقاله تاثیر تولیدات پراکنده بر شبکه های شعا... در این مقاله کارایی تولید پراکنده (DG) از نظر افزایش ولتاژ در باس هاي شبکه هاي شعاعی برق انجام می شود. در اکثر بررسی هایی که روي DGs صورت گرفته فرض بر...
دانلود پروژه تولید پراکنده (DG)... تعاريف مختلفي براي توليدات پراكنده بكار رفته است، ولي تعريف جامع و بدون محدوديت آن، عبارت است از "منبع انرژي الكتريكي كه مستقيماً به شبكه توزيع و يا س...
پایان نامه سیستمهای تولید پراکنده DG... تولید پراکنده (DG) برق به معنی تولید برق در مقیاس کوچک و درمحل مصرف ( عمدتا شبکه توزیع ) می باشد . سیستمهای تولید پراکنده (DG) منبع انرژي الكتريكي كه ...

۷ دیدگاه در “پایان نامه جایابی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن معیار امنیت ولتاژ و کاهش تلفات شبکه”

 1. وحید پیشگاه زاده گفت:

  با سلام.
  ایا با خرید فایل word شبیه سازی هم فرستاده میشود.

 2. navid گفت:

  با سلام.پسوردی که برای فایل پی دی اف که گذاشتین خرابه وفایل دانلود شده رو از زیپ خارج نمیکنه.ممنون میشم به ایمیل بفرستین که در صورت مفید بودن فایل وردشو بخرم

 3. ماهان گفت:

  با اهدای سلام و احترام

  فایل پی دی اف رو دانلود کردم، پسورد هم درست بود ولی بعد از اکسترکت کردن فایل پی دی اف باز نشد و ارور داد.

  آیا فایل وورد این مقاله قابل ویرایش هست؟ و میتوان آن را ویرایش کرد؟

 4. ماهان گفت:

  با سلام
  ایا با خرید فایل word امکان ویرایش وجود دارد؟
  تشکر

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.