دانلود پایان نامه راهکارهایی برای تعیین تلفات و راندمان موتورهای القایی


امروزه با افزايش هزينه انرژي الكتريكي و از طرفي كمبود ذخاير و منابع تامين انرژي،‌ سعي بر اين است كه حتي الامكان سيستمهاي مصرف كننده انرژي را به نوعي طراحي نمود كه هزينه آنها بهينه گردد. يكي از روش هايي كه مي تواند منجر به صرفه جويي و بهينه سازي انرژي گردد،‌ انتخاب مناسب تجهيزات و وسايل مصرف كننده ميباشد. در اغلب كشورها،‌ صنايع قسمت عمده برق توليدي را مصرف مي كنند و مصرف برق‌ آن ها نيز عمدتا توسط الكتروموتورهاي قفس سنجابي صورت مي پذيرد . بررسي هايي كه در بسياري از كشورها انجام گرفته نشان مي دهد.

 كه در اغلب كاربردهاي صنعتي ،‌ قدرت نامي موتورها بسيار بيشتر از اندازه بار مكانيكي گردنده با آنها  مي باشد اين در حالي است كه در تقريبا كمتر از 40  الي 50 درصد بار نامي موتور،‌ راندمان افت قابل ملاحظه اي پيدا مي كند ؛‌ بنابر اين انتخاب اندازه صحيح موتور مي تواند باعث صرفه جويي انرژي گردد. در اين پروژه تعداد 22  الكتروموتور القايي سه فاز رتور قفس سنجابي با قدرت هاي نامي 1.1 kw (6 دستگاه)‌‌ ،‌ 5.5 kw (10 دستگاه)‌ ، 7.5 kw (2 دستگاه)‌ و 15kw (4 دستگاه)‌ در يك مجموعه صنعتي (كارخانه شالي كوبي)‌ مورد آزمايش و بررسي قرار گرفته اند . هدف انتخاب مجدد و صحيح الكتروموتورها جهت به حد اقل رسانذن تلفات بوده است.

موتور

نحوه كار به اين صورت بوده كه ابتدا راندمان حالت بهره برداري موتورهاي موجود در كارخانه به روشي مشابه روش استاندارد IEE-112 Method F تعيين گرديد؛ همچنين اندازه بارهاي مكانيكي گردنده با موتورها به روش خاصي اندازه گيري شد. سپس به ازاي هر بار مكانيكي معلوم ،‌ امكان به كارگيري چند موتور جديد بررسي گرديد . در اين بررسي ،‌ ديدگاههاي (تطابق بار) و (بار گذاري موتور جهت حداقل شدن تلفات) مدنظر قرار گرفته اند كه نهايتاً‌در طرح پيشنهادي ،‌ موتورهاي جديدي براي هر با ر مكانيكي معلوم انتخاب گرديده اند .

نتايج طرح پيشنهادي به صورت كاهش مجموع تلفات توان از 24.332 kw به 12.788kw ،‌ افزايش راندمان های خط های توليد از 67.3درصد به 79.1درصد صرفه جويي انرژي
35574 kwh/yr ،‌ صرفه جويي مالي 2135520 Rials/yr با دوره بازگشت سرمايه 18.8 سال مي باشد كه با توجه به  طولاني شدن دوره بازگشت سرمايه ، ‌عليرغم صرفه جويي هاي قابل توجه انرژي اجراي طرح پيشنهادي در اين كارخانه غير ممكن به نظر مي رسد. اما به كارگيري طرح پيشنهادي براي كارخانجات شاليكوبي اي كه در آينده احداث مي شوند،‌ علاوه بر صرفه جويي هاي انرژي ،‌ از هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه نيز به ميزان قابل توجهي خواهد كاست. همچنين روش به كار گرفته شده در اين پروژه ،‌ قابل استفاده براي مهندسان و طراحان سيستمهاي موتوري صنعتي و تجاري خواهد بود.

مشاهده فهرست مطالب پایان نامه راهکارهایی برای تعیین تلفات و راندمان موتورهای القایی…

فصل 1-    مقدمه و ضرورت انجام پروژه

1-1-    مقدمه

1-2-    ضرورت انجام پروژه از ديدگاه منابع انرژي و محيط زيست

1-3-    اهميت موضوع پروژه در صنعت برق

1-4-    هدف اصلي اين پروژه و ديگر پروژه هاي بهينه سازي انرژي

فصل 2-   بهينه سازي انرژي

2-1-    تاريخچه

2-2-    تعريف بهينه سازي انرژي

2-3-    روشهاي بهينه سازي انرژي

2-4-    الكتروموتورها

2-5-    روش هاي انتخاب اندازه الكتروموتورها براي مصارف مختلف

2-5-1-     بزرگ گيري موتورها

2-5-2-     تطابق بار

2-5-3-     بار گذاري روي موتور براي كمترين تلفات

2-5-4-     نتيجه گيري

2-5-5-     انتخاب موتور پربازده

2-5-6-      به كار گيري محركهاي سرعت متغير

2-5-7-     استفاده نكردن از موتورهاي مجدداً‌ سيم پيچي شده

2-5-8-     نگهداري و مراقبت از موتور

فصل 3-   تعيين تلفات و راندمان موتورهای القایی

3-1-    تعريف تلفات موتور

3-2-    تعريف راندمان

3-3-    ضرورت تعيين راندمان

3-4-    ساختمان موتور القايي

3-5-    ماهيت تلفات در موتورهاي القايي

3-5-1-     تلفات ثابت

3-5-2-     تلفات متغير

3-6-    استانداردهاي تعيين راندمان موتورهاي الكتريكي

3-7-    ضرورت استفاده از يك روش بدون مزاحمت براي تعيين راندمان موتورهي القايي سه فاز در كارخانجات

3-8-    معرفي يك روش جديد براي محاسبه راندمان و بار موتورهاي صنعتي سه فاز

3-8-1-     رابطه اساسي ORMEL براي تخمين بار موتور

3-8-2-     محدوديت هاي ORMEL 96

فصل 4-   تعيين عملي راندمان و بار موتورهاي القايي و راندمان خط توليد در يك كارخانه شاليكوبي

4-1-    معرفي كار خانه

4-2-    آشنايي با فرآيند توليد

4-2-1-     خشك كن

4-2-2-     بالابر

4-2-3-     غربال

4-2-4-     پوست كن

4-2-5-     سفيد كن

4-3-    موتورهاي نصب شده در كارخانه

4-4-    مصرف انرژي موتورهاي نصب شده در كارخانه

4-5-    معرفي آزمايشات تعيين راندمان نامي موتورهاي القايي در كارخانه

4-5-1-     آزمايش بي باري

4-5-2-     آزمايش اتصال كوتاه

4-5-3-     آزمايش اندازه گيري مقاومت dc استاتور

4-6-    معرفي وسايل آزمايش

4-7-    نحوة‌ انجام آزمايشات در كارخانه

4-7-1-     نحوة‌ انجام آزمايش بي باري

4-7-2-     نحوة‌ انجام آزمايش اتصال كوتاه

4-7-3-     نحوة‌ انجام آزمايش اندازه گيري مقاومت dc استاتور

4-7-4-     نحوة‌انجام آزمايش تعيين تلفات ،‌ راندمان و بار موتور در حالت بهره برداري

4-8-    نتايج آزمايشات

4-8-1-     مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای الكتروموتور خشك كن (1)‌

4-8-2-     مشخصات نامي و نتايج آزمايشها ی الكتروموتور خشك كن (2)‌

4-8-3-     مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور خشك كن (3)‌

4-8-4-     مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور خشك كن (4)‌

4-8-5-     مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور خشك كن (5)‌

4-8-6-      مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور خشك كن (6)‌

4-8-7-     مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور خشك كن (7)‌

4-8-8-     مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای الكتروموتور خشك كن (8)‌

4-8-9-     مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور خشك كن (9)‌

4-8-10-   مشخصات نامي ونتايج آزمايشهای‌ الكتروموتورخشك كن(10)‌

4-8-11-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور بالابر  (1)‌

4-8-12-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور بالابر  (2)‌

4-8-13-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور بالابر  (3)‌

4-8-14-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای الكتروموتور بالابر  (4)‌

4-8-15-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای الكتروموتور بالابر  (5)‌

4-8-16-    مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور بالابر  (6)‌

4-8-17-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور پوستكن   (1)‌

4-8-18-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور پوستكن   (2)‌

4-8-19-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور سفيد كن  (1)‌

4-8-20-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور سفيد كن  (2)‌

4-8-21-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور سفيد كن  (3)‌

4-8-22-   مشخصات نامي و نتايج آزمايشهای‌ الكتروموتور سفيد كن  (4)‌

4-9-    يك مثال نمونه براي نشان دادن نحوه محاسبات تلفات ، راندمان و بار موتور

4-9-1-     محاسبات براي موتور دستگاه سفيد كن (1)‌

4-10-  تحليل نتايج آزمايشات

4-11-  تعيين راندمان خط توليد كارخانه

فصل 5-   بهينه سازي انرژي در كارخانه شاليكوبي

5-1-    مقدمه

5-2-    انتخاب موتور هاي جديد براي طرح پيشنهادي

5-3-    مقايسه موتورهاي انتخاب اوليه با يكديگر

5-4-    طرح پيشنهادي

5-5-    راندمان خط توليد كارخانه در صورت به كارگيري طرح پيشنهادي

5-6-    نتيجه گيري

5-7-    پيشنهادات

فصل 6-   پيوست ها

6-1-    پيوست 1

6-1-1-      مركز بررسي و نشر فن آوريهاي مستند انرژي

6-2-    پيوست 2

6-2-1-      استفاده از موتورهاي پر بازده براي دمنده ها و پمپ ها

6-3-    پيوست 3

6-3-1-      بار گذاري موتور با كمترين تلفات

6-3-2-      تعيين تلفات موتور در هر مقدار از بار گذاري

6-4-    پيوست 4

6-4-1-      محفظه هاي موتور (Motor Enclosures)

6-5-    پيوست 5

6-5-1-      طبقه بندي موتورهاي القايي قفس سنجابي

6-5-2-      موتورهاي كلاس A

6-5-3-      موتورهاي كلاس B

6-5-4-      موتورهاي كلاس C

6-5-5-      موتورهاي كلاس هاي D

6-6-    پيوست 6

6-7-    پيوست 7

6-7-1-      اندازه گيري توان در بار نامتقارن سه فازه سه سيمه (روش دو واتمتري)

—-w————i——-——-k———–i———
      دانلود مستقیم :  دانلود پایان نامه راهکارهایی برای تعیین تلفات و راندمان موتور های القایی
      دانلود کمکی  :   دانلود پایان نامه راهکارهایی برای تعیین تلفات و راندمان موتور های القایی

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  1.72   MB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 153

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه الکترو موتورهای القایی و عیب یابی آنه... در این پست یک پروژه راجع به الکترو موتورهای القایی و عیب یابی آنها برای دانلود شما عزیزان در سایت قرار داده شده است. فایل این پروژه به صورت پاور پوینت...
پایان نامه تکنولوژی و کاربرد ماشین های القایی (آسن... ماشین های آسنکرون (القایی) از دو قسمت استاتور و رتور تشکیل شده است. استاتور ماشین های آسنکرون از ورق های فولادی می سازند و سیم پیچ سه فاز ماشین آسنکرو...
دانلود کتاب پیشرفت در کنترل گشتاور موتور... موتور به طور گسترده ای در صنایع استفاده می شود برای تبدیل انرژی الکتریکی به صورت مکانیکی است. . تکنیک های کنترل طراحی شده اند به منظور بهبود عملکرد و ...
دانلود پروژه راهنمای بهره وری انرژی در محرکه ها و ... ميزان مصرف برق موتورهاي الكتريكي و سيستم هاي محركه 64% از مصرف برق صنايع را تشكيل مي دهد. بخش عمده اي از اين موارد شامل راه اندازي فن ها و پمپ ها و كم...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.