پایان نامه بررسی روشهای تصحیح ضریب توان و اثرات آن در سیستمهای قدرت


خازنهاي صنعتي كه به منظور كاهش توان راكتيو و اصلاح ضريب قدرت در مدارهاي الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرند، اغلب همفاز كننده ساكن و يا جبرانساز ساكن نيز ناميده مي شوند. امروزه، استفاده از اين گونه خازنها در شبكه ها و تاسيسات برقي جايگزين جبرانسازهاي دوار شده است زيرا علاوه بر اينكه فاقد مشكلات راه اندازي است، داراي تلفات بسيار ناچيزي نيز مي باشد. توان واحدهاي خازني فشار ضعيف، با توجه به ميزان خازن مورد نياز، و تعداد پله هاي خازني براي كليدزني اتوماتيك تعيين شده و آنگاه، با توجه به اندازه واحدهاي خازني كه به وسيله سازندگان توليد مي شود، خازن مورد نياز مناسب انتخاب مي گردد.

امروزه استفاده از خازنهاي موازي در شبكه توزيع يكي از رايج ترين روشها براي بالا بردن مشخصات فني سيستم از نظر كمي و كيفي مي باشد. مفهوم استفاده از خازنهاي موازي را مي توان چنين بيان كرد كه اين خازنها بر حسب ظرفيت خود در حقيقت توليد كننده توان راكتيو يا VAR مورد نياز از محل نصب آنها به سمت مصرف كننده ها بوده و به اين ترتيب از نياز به توليد و انتقال توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع جلوگيري مي شود.

بارها در سيستم قدرت شامل دو مولفه هستند:

  • قدرت اكتيو
  • قدرت راكتيو

قدرت اكتيو را فقط در نيروگاهها مي توان توليد نمود، اما قدرت راكتيو را هم به وسيله نيروگاهها و هم توسط ابزارهاي ديگر مثل خازن يا كمپونزاتور يا ژنراتور مي توان تامين كرد. مسلم است كه خازن هاي قدرت اقتصادي ترين منبع براي تامين توان راكتيو مورد نياز سيستم است. وقتي قدرت راكتيو توسط نيروگاه ها تامين مي شود تمام تجهيزات سيستم از قبيل ژنراتورها، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال و توزيع، سوئيچها و تجهيزات حفاظتي از نظر قدرت و به عبارتي قيمت بايد رشد كنند. خازنها مي توانند با كاهش انتقال توان راكتيو از خطوط بعد از ژنراتور تا محل نصب خازن اين وضعيت را بهبود بخشند. بدين ترتيب در خطوط ما بين نيروگاه تا محل نصب خازن جريان كاهش مي يابد و در نتيجه، تلفات خط و بار آن در خطوط انتقال و توزيع و پستهاي ترانسفورماتوري كاهش مي يابد.

مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه…

فصل 1-   خازنهاي صنعتی

1-1-   كليات

1-2-   تعاريف

1-2-1-     عنصر خازني

1-2-2-     واحد خازن

1-2-3-     بانك خازن

1-2-4-     خازن و تجهيزات خازن

1-2-5-     وسيله تخليه خازن

1-2-6-     ترمينالهاي خط

1-2-7-       ولتاژ نامي Un

1-2-8-     ميزان عايق بندي يا سطح عايقي

1-2-9-     توان اسمي

1-2-10-  جريان نامي

1-2-11-  تلفات خازن و دماي محيط

1-2-12-  دماي هواي خنك كننده

1-3-   استاندارد و مشخصات فني خازنهاي صنعتي

1-3-1-     پلاك مشخصات

1-3-2-     اضافه بار مجاز

1-3-3-     تابلو اتصال كابل

1-3-4-     دستگاه رگولاتور

1-3-5-     تابلوي فرمان

1-3-6-     وسيله تخليه خازن

1-4-   آزمونهاي خازن

1-4-1-     آزمونهاي عادي

1-4-2-     آزمونهاي نوعي

1-5-   توان واحدهاي خازني فشار ضعيف و روش محاسبه خازن مورد نياز

1-5-1-     روش محاسبه خازن مورد لزوم براي حذف توان راكتيو

1-6-   وسايل قطع و وصل و حفاظت خازنهاي فشار ضعيف

1-7-   روشهاي كنترل خودكار توان راكتيو

1-8-   اصول و روشهاي نصب

1-8-1-     دماي كار

1-8-2-     شرايط محل نصب

1-8-3-     نصب مجموعه سيستم اصلاح ضريب قدرت

فصل 2-   منافع اقتصادي نصب خازن در شبكه هاي توزيع

2-1-     مقدمه

2-2-   مزاياي ناشي از آزاد شدن ظرفيت توليد

2-3-   مزاياي ناشي از آزاد شدن ظرفيت خطوط انتقال

2-4-   مزاياي ناشي از آزاد شدن ظرفيت پستهاي توزيع

2-5-   مزاياي ناشي از كاهش تلفات انرژي

2-6-   مزاياي ناشي از كاهش افت ولتاژ

2-7-   مزاياي ناشي از آزاد شدن ظرفيت فيدرها

2-8-   سود مالي ناشي از بهبود ولتاژ

2-9-   جمع سود مالي ناشي از نصب خازن

فصل 3-   انتخاب بهينه خازنهاي موازي در شبكه توزيع

3-1-   كاربرد خازنهاي موازي

3-1-1-     مزاياي كاربرد خازنهاي موازي

3-2-   مباني و معيارهاي انتخاب

3-3-   انتخاب محل در سيستم

3-4-   انتخاب ظرفيت هر واحد

3-5-   انتخاب ظرفيت بانكهاي خازني

3-5-1-     نکات انتخاب ظرفيت بانكهاي خازني

3-6-   انتخاب تعداد و نوع فيدرها

فصل 4-   بهينه كردن تلفات در سيستمهاي توزيع با استفاده از خازن

4-1-   مقدمه

4-2-   بررسي استفاده از خازن

4-3-   بار مجتمع در نقاط خاصي از خط

4-4-   نتيجه گيري

فصل 5-   تاثير كليدزني خازنهاي فشار قوي بر روي شبكه هاي توزيع و صنعتي

5-1-   مقدمه

5-2-   اضافه ولتاژهاي كليد زني

5-3-   تاثير بر روي سيستم كنترل موجي(Ripple Control)

5-4-   مساله هارمونيك هاي ولتاژ

5-5-   نتيجه گيري

فصل 6-   كنترل بهينه قدرت راكتيو

6-1-   مقدمه

6-2-   طرح مساله

6-3-   مدل كوپل شده قدرت راكتيو

6-4-   كنترل خطي قدرت راكتيو

6-5-   مدل خطي معادله هدف

6-5-1-     حساسيت تلفات نسبت به ولتاژ ژنراتور

6-5-2-     حساسيت تلفات نسبت به نسبت تبديل ترانسفورماتورها

6-5-3-     حساسيت تلفات نسبت به سوسيپتانس موازي

6-6-   مثال عددي

6-7-   نتيجه گيري

فصل 7-   ارزيابي حفاظت خازنهاي قدرت و بررسي علل انفجار بانكهاي خازني

7-1-   مقدمه

7-2-   تحول در ساختار خازنها

7-3-   طريقه و عوامل موثر در از كار انداختن سيستمهاي عايق

7-3-1-     طريقه از كار افتادن عايق Paper-Film

7-3-2-     طريقه از كار افتادن عايق All-Film

7-4-   ارزيابي حفاظت خازن

7-5-   نتيجه گيري

فصل 8-   كاربرد SVC براي كنترل بهينه قدرت راكتيو

8-1-     چكيده

8-2-     مقدمه

8-3-   تعيين تابع هدف براي كنترل  SVC

8-4-   كنترل زمان واقعي SVC

8-5-   فلوچارت مربوط به كنترل SVC

8-6-   تخمين بهينه ولتاژ، جريان و فاز بين آن دو

8-7-   الگوريتم فيلتر كالمن

8-8-   استفاده از فيلتر كالمن براي تخمين دامنه و فاز يك موج سينوسي آلوده به اغتشاش

8-9-   مدلسازي كامپيوتري و نتايج آن

8-10- نتيجه گيري

فصل 9-   تقليل بار راكتيو كارخانجات توسط ژنراتورهاي موجود در آنها

9-1-   مقدمه

9-2-   بررسي كار ژنراتور در بارهاي مختلف

9-3-   مدار معادل

9-4-   دياگرام زاويه اي

9-5-   دياگرام قدرت

9-6-   نتايج حاصل از دياگرام قدرت

9-7-   نحوه بكارگيري ژنراتور(به عنوان مثال در چوكا)

9-8-   مزاياي اين روش

9-9-   نتيجه گيري

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه بررسی روشهای تصحیح ضریب توان و اثرات آن در سیستمهای قدرت

دانلود کمکی :   پایان نامه بررسی روشهای تصحیح ضریب توان و اثرات آن در سیستمهای قدرت

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    2.89   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 111

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه کسینوس فی متر (ضریب توان سنج)... پروژه ای که امروز برای دانلود قرار داده شده است، مربوط به کسینوس فی متر یا ضریب توان سنج می باشد. فایل این پروژه به صورت پاور پوینت (ppt) می باشد. ضری...
دانلود مقاله چگونگی تصحيح ضريب توان (PFC)... مقاله ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است به نحوه چگونگی تصحيح ضريب توان (PFC) و مبدل تصحیح ضریب توان DC-DC بوست با کنترل تاخیری پرداخته است. ...
پایان نامه كنترل توان راكتيو جهت پايداری شبكه توسط... پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، با عنوان كنترل توان راكتيو جهت پايداری شبكه توسط ادوات FACTS می باشد.این پایان نامه در 106 صف...
پایان نامه خازن گذاری و شبیه سازی آن توسط نرم افزا... پروژه حاضر تحت عنوان خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن توسط نرم افزار digsilent آماده گردیده است.در این پروژه طراحی بانک خازنی بهینه از دیدگ...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.