دانلود پایان نامه احداث و بهره برداری از پست فوق توزیع برق


امروز در این پست پایان نامه ای با عنوان احداث و بهره برداری از پست فوق توزیع برق، برای دانلود شما عزیزان در سایت قرار داده ایم.  روش اجرائي انتقال انرژي الكتريكي و به منظور بيان نحوه كنترلهاي لازم در كل عمليات انتقال انرژي الكتريكي ميباشد. كه با توجه به اينكه انتقال انرژي در پستهاي انتقال انرژي و فوق توزيع انجام ميگيرد لذا همكاران اپراتور نقش زيادي در كنترل انرژي الكتريكي دارند با همكاري كليثه واحدهاي بهره برداري، ديسپاچينگ و تعميرات انرژي مطمئن و مناسب به مشتركين كه اينجا شركت توزيع و مشتركين توزيع و مشتركين خاص داراي فيدرهاي kv20 kv ,63 ميباشند ميرسد. خلاصه از پستهاي فشار قوي و ولتاژهاي استفاده شده در ايران و انواع پستهاي فشار قوي از نظر محل نصب و تجهيزات بيان شده و آنچه را كه بايد يك اپراتور بداند و شرح وظايف اپراتوري مي باشد.

مقررات مربوط به نحوه ثبت در دفتر گزارش و ضمانت نامه هاي صادره و كارت هاي حفاظتي و همچنين شرح دستگاه ها و ساختمان ترانسفورماتورهاي سه فازه از نظر اتصال دسته بندي و نامگذاري ترانسفورماتورها، انواع تپ چنجر و طرز كار آن ها و انواع راكتورها و ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ، خازن ها و تعاريف انواع مقره ها و به طور كلي كليدهاي فشار قوي و عملكرد صحيح و به موقع كليدهاكه بسيار حائز اهميت مي باشد. شرح انواع كليدهاي فشار قوي و تعريف باطريها و شارژرها و تزريق آب در سلول باطريها و تعريف انواع رله ها و مقررات ايمني ذكر شده است.

در ادامه فهرست مطالب پایان نامه احداث و بهره برداری از پست فوق توزیع برق…

فصل 1-    پستهاي فشار قوي

1-1-   پستهاي فشار قوي (ايستگاههاي فشار قوي)

1-1-1-     پست تبديل فشار قوي

1-1-2-     پستهاي فشار قوي نيروگاهها

1-1-3-     پست كليد زني

1-2-   ولتاژهاي استفاده شده در ايران

1-3-   تعريف  I. E. C

1-4-   ولتاژ نامي

1-5-   مراحل طراحي پست هاي فشار قوي

1-5-1-     تعيين لزوم پست

1-5-2-     تعيين محل پست

1-5-3-     تعيين ظرفيت ترانسها

1-5-4-     تهيه نقشه هاي اوليه پست

1-5-5-     تعيين حفاظت ها

1-5-6-     محاسبات و تعيين مشخصات فني تجهيزات پست

1-6-   انواع پستهاي فشار قوي از نظر محل نصب تجهيزات

1-6-1-     پستهاي نصب شده در محل سر پوشيده

1-6-2-     پستهاي نصب شده در فضاي آزاد

1-7-   انواع پستهاي فشار قوي از نظر نوع عايق

1-7-1-     پستهاي فشار قوي نوع Conventional Type

1-7-2-     پستهاي فشار قوي    G. I. S

فصل 2-   تجهيزات پستهاي فشار قوي

2-1-   باس بار

2-1-1-     سيستم با باس بار

2-1-2-     سيستم بدون باس بار

2-1-3-     انتخاب سطح مقطع باس بار

2-1-4-     اتصال باس بار به تجهيزات

2-2-   سيستم تك شينه

2-2-1-     تك شينه ساده

2-2-2-     تك شينه به فرم U

2-2-3-     سيستمهاي با شين از حالت 1 و 2

2-3-   سيستمهاي با شين دوبل

2-3-1-     شين دوبل اصلي و يدكي

2-3-2-     سيستم دو شين اصلي

2-3-3-     تركيبي از دو سيستم دو شين اصلي و يدكی

2-4-   سيستم يك و نيم كليدی

2-5-   سيستم دو كليدی

2-6-   انواع كلمپ ها

2-6-1-     انواع كلمپ هاي پيچ و مهره اي

2-6-2-     طرح كلمپ هاي پيچ ومهره اي

2-6-3-     روغن كلمپ

2-7-   مقره ها

2-7-1-     تعريف مقره

2-7-2-     مواد  تشكيل دهنده مقره ها

2-7-3-     انتخاب نوع مقره

2-8-   برقگير

2-8-1-     مشخصات برقگير

2-8-2-     انواع برقگير

2-8-3-     برقگير ميله اي

2-8-4-     برقگير سوپاپي

2-8-5-     برقگير نوع اكسيد روي

2-8-6-     برقگير لوله اي

2-8-7-     انتخاب برقگير

2-8-8-     محل نصب برقگير در پست

2-8-9-     دستگاه ثبات با تعداد عملكرد برقگير

2-8-10-  كنتور برقگير

2-9-   موج گير يا تله موج (LINE TRAP)

2-9-1-     محل استقرار موج گيرها در پستهاي فشار قوي

2-10- سيستم  P. L. C در پستهاي فشار قوي

2-10-1-  قسمتهاي مختلف سيستم P. L. C

2-10-2-  سيستمهاي مخابراتي P. L. C در پستهاي فشار قوي

فصل 3-   ترانسفورماتور

3-1-   ساختمان ترانسفورماتور

3-1-1-     تانك يا محفظه

3-1-2-     هواكش

3-1-3-     كنسرواتور (مخزن)

3-1-4-     دريچه انفجار

3-1-5-     حرارت سنج

3-1-6-     شيرهاي تخليه و نمونه گيري روغن

3-1-7-     ترانسفور ماتور سه فازه

3-1-8-     انواع سيم پيچ ترانسفورماتور

3-2-   انواع اتصال ترانسفورماتور

3-2-1-     اتصال ستاره –  ستاره YY

3-2-2-     اتصال ستاره- مثلث

3-2-3-     اتصال مثلث ستاره

3-2-4-     اتصال ستاره – زيكزاك   YZ

3-2-5-     اتصال ستاره – ستاره با سيم پيچي مثلث بسته

3-3-   دسته بندي و نام گذاري ترانسفورماتورهاي سه فازه

3-4-   زمين كردن نقطه صفر ترانسفورماتور

3-5-   تپ چنجر (Tapchanger)

3-5-1-     تپ چنجر غير قابل كار در زير بار

3-5-2-     تپ چنجر قابل عمل در زير بار

3-5-3-     انواع تپ چنجر زير بار

3-6-   ترانسفورماتور جريان يا (C.T)

3-6-1-     اصول كار ترانسها جریان

3-7-   ترانسفورماتور ولتاژ (P . T ، V . T)

3-7-1-     ترانسفورماتور ولتاژ از نوع القائي يا مغناطيسي

3-7-2-     ترانسفورماتور ولتاژ نوع خازني يا   C.V.T

فصل 4-   راكتورها

4-1-   راكتورهاي سري

4-2-   راكتورهاي موازي

4-2-1-     محل نصب راكتورهاي موازي

4-3-   اتصال راكتورها به سيم پيچ سوم ترانسفورماتور ها

4-4-   خازنها

4-4-1-     ساختمان خازنها

4-4-2-     خازنها ي موازي

4-4-3-     خازنهاي سري

4-5-   نحوه اتصال خازنهاي موازي به شبكه قدرت

4-6-   مزاياي استفاده از خازنهاي اصلاح ضريب قدرت

فصل 5-   كليدهاي قدرت

5-1-   انواع كليدهاي قدرت (ديژنگتور)

5-1-1-     كليدهاي روغني

5-1-2-     كليد كم روغن

5-1-3-     كليد گازي SF6 (سولفور هگزا فلوريد)

5-1-4-     كليد خلا‌ء

5-1-5-     كليدهاي هوائي

5-2-   سنکرون کردن

5-3-   سكسيونر

5-4-   انواع سكسيونر

5-4-1-       سيكسيونرتيغه اي

5-4-2-       سيكسيونركشوئي

5-4-3-       سيكسيونر نوع دوراني يا افقي

5-4-4-       سيكسيونر پانتو گراف يا قيچي اي

5-5-   نحوه عملکرد سكسيونر

5-5-1-     سيكسيونر قابل قطع زير بار

5-5-2-     سكسيونر يا كليد بدون بار (غيرقابل قطع زيربار)

5-5-3-     سكسيونرزمين

5-6-   اینترالاك

5-6-1-     اينترلاك مكانيكي

5-6-2-       اينترلاك الكتريكي

فصل 6-   ساختمان باطريها

6-1-   ظرفيت باطري آمپر (ساعت)

6-1-1-     عوامل ظرفیت باطری

6-2-   تعريف چگالي سنج يا هيدرومتريك

6-3-   اصول كار يك باطري اسيدي

6-4-   باطري تر نوع بازي

6-5-   عناصر تشكيل دهنده باطريهاي اسيدي و بازی

6-6-   بررسي وضعيت كابلهاي رابط و اتصالات

6-7-   نحوه تزريق الكتروليت در سلول باطريها

6-8-   تنظيم سطح اسيد پس از شارژ اوليه

6-9-   نحوه اندازه گيري ولتاژ سلول بوسيله ولت متر باري

6-10- نحوه بازديد از هواكشهاي اطاق باطري

6-10-1-  بازرسي روزانه هر شيفت

6-10-2-  بازرسي هفتگي

6-10-3-  بازرسي هر دو ماه يكبار

6-11- انواع باطري شارژرها

فصل 7-   رله 

7-1-     رله الكترومغناطيسي

7-2-   رله با آهن رباي دائم

7-3-   رله كمكي تأخيری

7-4-   رله حفاظت روغني (رله با اثر غير الكتريكي)

7-5-   رله حرارتی

7-5-1-       خطاي داخلي

7-5-2-       خطاي خارجي

7-5-3-       خطاي غير الكتريكي

7-6-   دستگاههايي كه جهت مراقبت روغن استفاده ميشود

7-7-   رله بوخهلتس

7-8-   رله پريمر

7-9-   رله ولت متري

7-10- رله ديفرانسيل

7-11- رله ديستانس

7-12- رله حفاظت باسبار (BusBar reley)

7-13- رله حفاظت تانك ترانسفورماتور قدرت مدلPT131

فصل 8-   مقررات ايمني

8-1-   مفهوم ايمني

8-2-   چه عواملي باعث آتش سوزي ميشود

8-2-1-     گروه بندي آتش سوزيها

8-3-   مشخصات خاموش كننده آب و گاز

8-4-   مشخصات خاموش كننده هاي پودری

8-5-   شناسائي خاموش كننده هاي آب و گاز

8-6-   كارت حفاظت شخصي

8-7-   وظايف در خواست كننده كارت حفاظت شخصي

8-8-   مقررات ابطال كارت حفاظت شخصي

8-9-   شناسايي خاموش كننده گاز CO2

8-10- چند دستور عمل ايمني و آتش نشانی

فصل 9-   شرح وظايف اپراتوری

9-1-   مقدمه

9-2-   مقررات مربوط به تعويض شيفت و نحوه انتقال اطلاعات

9-3-   مقررات مربوط به نحوه ثبت وقايع در دفتر گزارش روزانه

9-4-   ضمانت نامه هاي صادره

9-5-   كارتهاي حفاظتي شخصي صادره

9-6-     کارتهاي حفاظت دستگاه صادر شده

9-7-   ثبت وقايع پست

9-8-   وظايف اپراتور

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :  دانلود پایان نامه احداث و بهره برداری از پست فوق توزیع برق

دانلود کمکی :     دانلود پایان نامه احداث و بهره برداری از پست فوق توزیع برق

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :   1.88  MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 120

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه آشنایی کامل با پست برق... در یک مجموعه یا سیستم صنعتی یا اقتصادی و یا هر سیستم دیگر که در دستیابی به اهداف معینی فعالیت دارند جهت نیل به اهداف سازمان به عوامل گوناگون نیاز دارد...
دانلود پایان نامه بررسی پست ها و طراحی و محاسبات آ... نرم افزاری كه در اين پروژه برای طراحی و محاسبات پست های برق استفاده شده ، نرم افزار كاربردی طراحي و محاسبات پست هاست.اين نرم افزارDocwin نام دارد که م...

مطالب مرتبط با دانلود پایان نامه احداث و بهره برداری از پست فوق توزیع برق

۶ دیدگاه در “دانلود پایان نامه احداث و بهره برداری از پست فوق توزیع برق”

 1. i گفت:

  با سلام
  تاريخ تهيه اين پروژه چه زماني بوده است؟
  با تشكر

 2. خیلی ممنون از سایت خوبتون و مطالب جالب و فوق العاده ای که میگذارید.من از مخاطبین پر وپا قرص سایت شما هستم.

 3. سایت فوق العاده ای دارید. جا داره به دستندرکاران آن خسته نباشید عرض کنم.

 4. سلام. سایت ما در حوزه ترجمه متون تخصصی از جمله برق و کامپیوتر فعالیت داره. اگر کاربران گرامی سایت شما نیاز به ترجمه متون تخصصی خود دارند خوشحال میشیم بتونیم بهشون کمک کنیم.
  با تشکر

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.