دانلود پایان نامه شبیه سازی اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال


پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است اثرات برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال را مورد بررسی قرار داده و همچنین به شبیه سازی آن پرداخته است.

به واسطه القاء ولتاژهاي بسيار بالا توسط صاعقه روی خطوط انتقال ، مشكلات عديده‌ای براي اين خطوط ، پستهاي انتقال و مناطق مسكوني  نزديك به اين تجهيزات به وجود مي آيد و از آنجايي كه مرتفع ترين نقاط خطوط انتقال انرژي ، برجهاي انتقال مي‌باشند، برخورد صاعقه به آنها از همة نقاط خط متحمل‌تر مي‌باشد. براي جلوگيري از بروز آثار مخرب امواج گذرای  ناشي از برخورد صاعقه راههاي گوناگونی وجود دارد كه عبارتنداز :

1- زمين كردن پايه دكلها و تقويت اتصالات آنها با زمين جهت هدايت امواج گذرا به زمين

2- نصب برقگير در ورودي پستها

3- نصب سيمهاي محافظ هوايي بر فراز سيمهاي فاز اصلي  جهت جذب ضربات صاعقه و هدايت آنها به نقاط رأس برج

4- نصب شاخكهاي برقگير در طول زنجير مقره در برجهاي انتهايي خط انتقال

5- رعايت حريم خطوط انتقال در مناطق مسكوني و يا ايجاد زمينهاي حفاظتي مناسب براي مناطق مسكوني‌اي كه در نزديكي اين خطوط قرار دارند.

وظيفه عمده زمين كردن برجهاي خط انتقال نيرو براي هدايت جريان رعد و برق به زمين با كاهش امپدانس مسير جريان و تأمين ايمني كافي در برابر آن است.


برخورد صاعقه خطوط انتقال

در اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال يا نزديكي آنها (اطراف خطوط انتقال)، ولتاژهای موجي  با دامنه‌های مختلف در نقاط مختلف برج‌ها ، سيم های فاز ، سيمهاي زمين و… به وجود مي آيد كه محاسبه آنها حائز اهميت مي باشد. يكي از كاربردهاي مهم اين محاسبات به دست آوردن ولتاژ دو سر زنجير مقره و مقايسه آن با BIL خط مي‌باشد. بنابر اين در پروژه موجود ولتاژهای القا شده بر روی خطوط انتقال در اثر برخورد مستقيم و غيرمستقيم صاعقه مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به قابليت بالای نرم‌افزار ATP ، جهت شبيه‌ سازی حالات گذرا برخورد صاعقه به خطوط انتقال از اين نرم‌ افزار استفاده شده است. در ابتدا المانهايي از ATP  كه جهت شبيه‌ سازي به كار رفته‌اند تشريح شده است. در ادامه حادثه سال 72  خط منتظر قائم ـ قزوين شبيه‌سازی شده و تأثير مقاومتهای پای برج مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت تأثير موج صاعقه بر روی سيم محافظ با وجود برقگير و بدون وجود برقگير همچنين تأثير مقاومتهای مختلف پاي برج بررسي شده است.

 

شبیه سازی برخورد صاعقه به خطوط برق

با توجه به اینکه امواج گذرای صاعقه باعث پدید آمدن مشکلات عدیده‌ ای در خطوط انتقال و پست‌های فشار قوی شده‌ اند، لذا می‌بایست حفاظت مناسبی از خطوط و پستهای فشارقوی در برابر این پدیدة طبیعی صورت گیرد. لزوم حفاظت صحیح از سیستمهای قدرت، مستلزم شناخت کافی از مکانیزم ، ماهیت و عملکرد صاعقه بر روی خطوط انتقال انرژی می‌باشد. به همین منظور فصل دوم این پایان نامه به بررسی مکانیزم صاعقه، شکل موج ، رابطة ریاضی و انرژی موجود در صاعقه پرداخته شده است ، به طوری که در فصل های بعدی از این شکل موجها و معادلات نیز استفاده شده است.

خطوط انتقال انرژی الكتريكی ، متشكل از برجهای فولادی ، سيمهای زمين ، هاديهای فاز واقع در دشتها ، مناطق كوهستاني ، بيابانها ، مزارع كشاورزی و غيره مناسب‌ترين و كوتاهترين وسيله را جهت تخلية جوی بارهای الكتريكي به زمين تشكيل مي‌دهند. به طوري كه تخليه جوی در مناطق كوهستاني و دشتها به سمت اين خطوط منحرف گشته ، از طريق آنها به زمين تخليه مي‌گردد. تخليه دركليه قسمتها و اجزای خطوط انتقال انرژي امكان پذير بوده ، در هر قسمت با پديده‌ها و عكس‌العملهای متفاوت همراه مي‌باشد. در اين پایان نامه نحوه تخليه جوی الكتريكي بر اجزای خطوط انتقال انرژی نیز مورد مطالعه قرار مي گيرد.

در ادامه سرفصل های این پایان نامه را مشاهده میکنید :

فصل 1-     مقدمه

1-1-    كليات

1-2-    اهداف

1-2-1-     فصل دوم

1-2-2-     فصل سوم

1-2-3-     فصل چهارم

1-2-4-     فصل پنجم

1-2-5-     فصل ششم

1-2-6-      فصل هفتم

1-2-7-     فصل هشتم

فصل 2-   فيزيک صاعقه و پارامترهای جريان ناشی از آن

2-1-    فيزيك صاعقه ( Physics of lightning )

2-2-    شاخه‌هاي پيشرونده مرحله‌اي صاعقه Stepped leader

2-2-1-     مسير برگشتي ( Return stroke )

2-2-2-     شاخه پيشرونده تيري شكل ( Dart leader )

شاخه پيشروندة مرحله‌اي

2-2-3-     تخلية بين ابر ( Intra Cloud discharge )

2-2-4-     تخليه‌ای كه بار مثبت به زمين مي آورد.

2-2-5-     تخليه با جريان پيشرونده به سوي بالا

2-3-    اختلاف پتانسيل بين ابر و زمين و انرژي موجود در صاعقه

2-4-    رعد ( Thunder )

2-5-    جريان ناشي از  اصابت صاعقه

2-5-1-     اثر ارتفاع جسم در دامنه جريان

2-5-2-     اثر مناطق جغرافيايي

2-5-3-     شكل موج جريان

2-5-4-     معادله رياضي شكل موج ناشي از  صاعقه

فصل 3-   هدايت الکتريکی خاک

3-1-    قابليت هدايت الكتريكي خاك

3-1-1-     اثر نوع خاك

3-1-2-     اثر رطوبت موجود در خاك و نمكهاي  محلول در آن

3-1-3-     اثر درجه حرارت

3-1-4-     اثر دانه‌بندي و توزيع آن

3-1-5-     اثر عمق

3-1-6-      اثر قطر ميله

3-1-7-     اثر جريانهاي پراكنده در زمين

فصل 4-    طرح سيستم زمين برجهای خطوط انتقال

4-1-    مقدمه

4-2-    مقاومت  پاي برج

4-2-1-     رفتار مقاومت زمين بر اثر موج گذرا پ

4-3-    كم كردن مقاومت پاية برجها به وسيلة اتصالات اضافی

4-3-1-     نصب ميلة قائم در زمين

4-3-2-     نصب ميلة افقي در زمين

4-3-3-     زمين كردن  به صورت كانترپوز

4-4-    نتايج آزمايشها و تجربيات عملي اتصال زمين

4-5-    طرح سيستم زمين برجها در خطوط  انتقال انرژی

4-5-1-     زمين كردن برجهاي خطوط انتقال انرژی

فصل 5-    تخلية جوی الکتريکی بر خطوط انتقال انرژی

5-1-    تخلية جوي الكتريكي بر هاديهاي فاز

5-2-    تخليه جوي بر سيمهاي محافظ

5-3-    تخليه جوي مستقيم بر بدنه برجها

5-4-    تخلية جوي مستقيم در مجاور پستهاي  فشارقوي

5-5-    انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی

فصل 6-    محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه

6-1-    مقدمه

6-2-    محاسبات اضافه ولتاژ در برج بر اثر برخورد مستقيم صاعقه

6-2-1-      محاسبة ولتاژ در نقطه رأس برج

6-2-2-      محاسبة ولتاژ روي كراس آرم

6-2-3-      محاسبة ولتاژ روي زنجير مقره

6-3-    محاسبة ولتاژ القايي در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال

6-3-1-      محاسبات بر روي خط زمين شده

6-3-2-      اثر زمين شدن يكي از هاديهاي خط انتقال

فصل 7-    بررسی حادثة خط  منتظرقائم – قزوين

7-1-    شرح حادثه

7-2-    علت حادثه.

7-2-1-     برخورد صاعقه به فاز

7-2-2-     برخورد مستقيم صاعقه به برج

7-3-    پيشنهادات

7-3-1-     تقويت اتصال زمين پاية برجها

7-3-2-     نصب برقگير

7-3-3-     نصب سيم محافظ هوايي

7-3-4-     نصب شاخكهاي برقگير در طول زنجير مقره

7-4-    گزارشی از پست منتظر قائم

فصل 8-   شبيه سازی اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال

8-1-    مدل زنجير مقره

8-2-    شبيه‌سازي برج

8-2-1-     مشخصات برجهاي شبكة مورد نظر

8-2-2-     مدل سازي برج در حالتي كه شبكه داراي سيم محافظ نباشد

8-2-3-     شبيه‌سازي برج در حالتي كه شبكه داراي سيم محافظ باشد

8-3-    مدل سازي خط انتقال و پستهای فشارقوی

8-4-    شبيه‌سازي موج صاعقه

8-5-    شبيه‌سازي حادثه

8-6-    شبيه سازي شبكه، با وجود سيم محافظ در مقابل برخورد صاعقه

8-6-1-      بررسي رفتار شبكه در حالت بدون برقگير در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه به سيم محافظ

8-6-2-      بررسي رفتار شبكه در حالت وجود برقگير در پست منتظرقائم در  مقابل برخورد صاعقه به سيم محافظ

فصل 9-    نتيجه گيری و پيشنهادات

9-1-    نتايج

9-2-    ارائه پيشنهادها

فصل 10-  پيوستها

10-1-  تئوري ويلسون ( C. T. R. Wilson)

10-2-  تئوري سيمپسون (G .C. Simpson)

——-w————i——-——-k———–i———
      دانلود مستقیم :  دانلود پایان نامه شبیه سازی اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال
      دانلود کمکی  :   دانلود پایان نامه شبیه سازی اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  3,31   MB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 135

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه بررسی انواع خطوط انتقال و توزیع شبکه ... اگرچه سابقاً هزینه های هنگفتی برای خطوط انتقال فشار قوی دارای ولتاژ بالاتر از 35kv صرف می شد، خطوط با ولتاژ کمتر از یا مساوی با 35kv قیمتی حدود 1 تا 2...
دانلود پروژه طراحی و آشنایی با تجهیزات خطوط انتقال... طراحی سیستم انتقال نیرو عبارتست از انتخاب خطوط و تجهیزات لازم که مقدار قدرت مورد نیاز را با مشخصات مورد تقاضا با پایین ترین هزینه سالیانه در مدت زمان ...
بررسی پارامترهای خطوط انتقال و تاثیرات باندل کردن ... هدف خطوط انتقال و شبکه انتقال هوایی این است که انرژی الکتریکی را از واحد های تولید در نواحی مختلف به سیستم توزیع که در نهایت بار را تامین می نماید انت...
پایان نامه پست های فشار قوی پست های فشار قوی اصطلاحاً به مکان هایی گفته میشوند که با توجه به زیاد بودن انتقال انرژی الکتریکی این نیروهای عظیم را باید در جایی قبل از استفاده کنترل...

۶ دیدگاه در “دانلود پایان نامه شبیه سازی اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال”

  1. نریمان گفت:

    خیلی ممنون

  2. علی گفت:

    سلام دوست عزیز ایا این پروژه دارای فایل شبیه سازی هم هست

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.