پایان نامه شبیه سازی و اثرات هارمونیک ها در مبدل های قدرت با matlab


در این پروژه به بررسی انواع هارمونیک های ناشی از عناصر غیر خطی همچون مبدلهای الکترونیک قدرت، راه اندازها و درایورهای تنظیم سرعت در پروژه های قدرت و بررسی علل آنها و همچنین روش های کاهش و حذف این هارمونیک ها پرداخته شده است. استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت در اواخر دهه ۱۹۷۰ معمول گردید. بسیاری از مهندسان برق در مورد توانایی پذیرش اعوجاج هارمونیکی توسط سیستم های قدرت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پیش بینی های نگران کننده ای از سرنوشت سیستم های قدرت در صورت اجازه استفاده از این تجهیزات انجام گرفت. در حالی که بعضی از این پیش بینی ها بیش از حد قلمداد می شد، ولی بررسی مفهوم کیفیت برق مدیون آنها، بدلیل پیگیری درباره این مسئله نوظهور می باشد. بروز هارمونیک ها در سیستم های قدرت ناشی از استفاده عناصر غیرخطی در شبکه می باشد. عناصرهای غیر خطی در سیستمهای برق، مانند راه اندازها، درایورهای تنظیم سرعت، مبدل های الکترونیک قدرت و غیره مقدار هارمونیک شکل موج جریان و ولتاژ به طور چشم گیری افزایش یافته که در نتیجه منجر به تحقیقاتی شد که نتایج آن نقطه نظرات متعددی در مورد کیفیت برق بود. به نظر برخی از محققان، اعواج هارمونیکی هنوز مهم ترین مسئله کیفیت برق می باشد.

مسائل هارمونیکی با بسیاری از قوانین معمولی طراحی سیستم های قدرت و عملکرد آن تحت فرکانس اصلی مغایر است. بنابراین مهندسین برق با پدیده های نا آشنایی روبرو می شوند که لازمه دانستن ریاضی خاص و نیاز به ابزار پیچیده و تجهیزات پیشرفته برای حل مشکلات و تجزیه تحلیل آنها دارد. اگر چه تحلیل مسائل هارمونیکی می تواند دشوار باشد اما درصد کمی از فیدرهای مربوط به سیستمهای توزیع تحت تاثیر عوامل ناشی از هارمونیک ها قرار می گیرند. مصرف کننده های برق خود هم می توانند تولید کننده هارمونیک باشند و هم در صورت وجود هارمونیک مشکلات زیادتری از تولید کننده های برق تحمل می کنند. اعوجاج هارمونیکی در بسیاری از دوره ها در سیستم های قدرت جریان متناوب وجود داشته و دنبال شده است.

جستجوی کتب و منابع و مطالب تکنیکی دهه های قبل و اخیر نشان میدهد که مقالات مختلفی در رابطه با این موضوع انتشار یافته است. اولین منابع هارمونیکی ترانسفورماتورها بودند و نخستین مشکل نیز در سیستم های تلفن پدید آمد. استفاده از لامپ های قوس الکتریکی بدلیل مولفه های خاص هارمونیکی توجهات خاصی را برانگیخت ولی این مسائل به اندازه اهمیت مسئله مبدل های الکترونیک قدرت درسالهای اخیر نبوده است. با پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت نیز افزایش چشمگیری داشته است.

در طی سالهای اخیر پژوهشگران متوجه شده اند که اگر سیستم انتقال به نحو مناسبی طراحی شود به نحوی که بتواند مقدار توان مورد نیاز بارها را به راحتی تامین کند، احتمال ایجاد مشکل ناشی از هارمونیک ها برای سیستم های قدرت بسیار کم خواهد بود، گرچه این هارمونیک ها موجب مسائلی در سیستم های مخابراتی می شوند. اغلب در سیستم های قدرت مشکلات زمانی بروز می کنند که خازن های موجود در سیستم باعث ایجاد تشدید در یک فرکانس هارمونیکی شوند. در این شرایط اغتشاشات و اعوجاجها، بسیار بیشتر از مقادیر معمول می گردند امکان ایجاد این مشکلات در مورد مراکز کوچک مصرف وجود دارد ولی شرایط بدتر در سیستم های صنعتی بدلیل درجه زیادی از تشدید رخ می دهد.

فهرست مطالب پایان نامه شبیه سازی و اثرات هارمونیک ها در مبدل های قدرت با matlab…

فصل ۱-   کلیات

۱-۱-     تعریف هارمونیک

۱-۲-   ضریب اعوجاج کلی

۱-۲-۱-     مقدار موثر

۱-۲-۲-     توان موثر یا توان لحظه ای

۱-۲-۳-     توان راکتیو

۱-۲-۴-     توان ظاهری

۱-۲-۵-     توان اغتشاش

۱-۲-۶-     ضریب توان

۱-۲-۷-     زاویه اختلاف فاز اصلی، پایه

فصل ۲-   مبدل های قدرت

۲-۱-   مقدمه

۲-۲-   کاربردهای اینورتر

۲-۲-۱-     UPS (Uninterruptible Power Supply)

۲-۲-۲-     انواع UPS

۲-۲-۳-       سیستم ‌های با تبدیل دوگانه Double Conversion On-Line UPS

۲-۲-۴-     سیستم ‌های Off-Line UPS

۲-۲-۵-     سیستم‌ های Line Interactive

۲-۳-   اینورتر (INVERTER)

۲-۴-   انواع اینورتر

۲-۵-   چاپرهای DC

۲-۵-۱-       عملکرد فرکانس ثابت

۲-۵-۲-       عملکرد فرکانس متغییر

فصل ۳-   علل ایجاد هارمونیک

۳-۱-     منابع ایجاد هارمونیک

۳-۲-     مبدل های الکتریکی قدرت

۳-۲-۱-     بارهای سه فاز

۳-۳-   منابع جدید تولید هارمونیک ها

۳-۴-   صرفه جویی انرژی و کنترل موتورها

۳-۴-۱-     بهبود طراحی موتور جهت افزایش راندمان

۳-۴-۲-     تطبیق قدرت خروجی مورد نیاز مکانیکی با تنظیم قدرت ورودی الکتریکی

۳-۴-۳-     کنترل ضریب قدرت موتور

۳-۴-۴-     مصرف برق وسایل حمل و نقل

۳-۴-۵-     انتقال برق به صورت جریان مستقیم با ولتاژ فشار قوی

۳-۴-۶-     منابع تغذیه غیر معمول انرژی در سیستمهای توزیع

۳-۴-۷-     یکسو سازی برای شارژ نمودن باطری

۳-۴-۸-     مبدل های کاهنده فرکانس (سیکلوکانورتر)

۳-۵-   مدولاسیون ضربه ای منقطع PBM

فصل ۴-   اثرات هارمونیک

۴-۱-     اثرات هارمونیک

۴-۱-۱-     شرایط غیر بالانس نامتقارن سیستم

۴-۲-     اثر هارمونیک بر خازن ها

۴-۲-۱-       اثر هارمونیک ها بر تلفات دی الکتریک خازنها

۴-۲-۲-       بررسی عملکرد خازن در محیط هارمونیکی

۴-۳-     اثر هارمونیک بر ماشین های آسنکرون

۴-۴-     اثر هارمونیک بر عملکرد رله ها

۴-۴-۱-       عوامل تاثیر گذار بر عملکرد نامناسب رله ها

۴-۵-     اثرات هارمونیک بر کلیدها

۴-۶-     اثر هارمونیک ها بر عایق ها

۴-۷-     اثر هارمونیک بر فیوزها

۴-۸-     اثر هارمونیک ها بر سیستم های مخابراتی

۴-۹-   تاثیرات دیگر هارمونیک ها

فصل ۵-   روش های کاهش هارمونیک

۵-۱-   مقدمه

۵-۲-     فیلترهای پسیو

۵-۳-     فیلترهای اکتیو

۵-۴-   مدولاسیون پهنای پالس

۵-۴-۱-     مدولاسیون پهنای پالس (PWM)

۵-۵-   انواع روش های مدولاسیون عرض پالس

۵-۵-۱-       مدولاسیون تکی عرض پالس

۵-۵-۲-     اندیس مدولاسیون (نسبت اندازه مدولاسیون)

۵-۵-۳-     نسبت فرکانس مدولاسیون

۵-۵-۴-       ولتاژ موثر خروجی

۵-۵-۵-       بسط فوریه ولتاژ خروجی

۵-۵-۶-       وضعیت هارمونیکها

۵-۵-۷-       مدولاسیون یکنواخت عرض پالس (UPWM)

۵-۵-۸-     مدولاسیون سینوسی عرض پالس (SPWM)

۵-۵-۹-       مدولاسیون سینوسی تصحیح شده عرض پالس (MSPWM)

۵-۶-     حذف هارمونیک به کمک ترانسفورمر

۵-۶-۱-     فواید روش های حذف هارمونیک

۵-۶-۲-       معایب روش های حذف هارمونیک

۵-۷-     تحلیل مدولاسیون سینوسی

۵-۷-۱-     ولتاژ دو طرفه (bipolar voltage switching)

۵-۷-۲-       حالت فوق مدولاسیون (over-modulation)

۵-۷-۳-       ولتاژ یک طرفه (uni-polar voltage switching)

۵-۷-۴-       نکات تکمیلی

۵-۸-   اینورتر سه فاز

۵-۸-۱-       حالت فوق مدولاسیون (ma>1)

۵-۸-۲-       اینورتر موج مربعی

۵-۸-۳-       هارمونیک های مرتبه پایین

۵-۸-۴-     تنظیم جریان باند تلرانس و کنترل هیسترزیس

۵-۸-۵-       کنترل فرکانس ثابت

۵-۹-   مبدل های چند سطحی

۵-۱۰-   انواع توپولوژی های مبدل چندسطحی

۵-۱۰-۱-     مبدل‌های کاسکاد

۵-۱۱- حذف هارمونیک های مرتبه پایین در اینورترهای چند سطحی جهت کاهش ریپل گشتاور موتورهای القایی

۵-۱۲- اینورترهای چند سطحی

۵-۱۲-۱-  مدولاسیون پهنای پالس هارمونیک انتخابی حذف شده (SHEPWM)

۵-۱۳- الگوریتم ژنتیک

۵-۱۳-۱-     انتخاب

۵-۱۳-۲-     الحاق

۵-۱۳-۳-     جهش

۵-۱۳-۴-     گلچین

۵-۱۳-۵-  محاسبه تابع هدف

فصل ۶-    شبیه سازی در نرم افزار MATLAB

۶-۱-   مقدمه

۶-۲-   شرح مدار

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه شبیه سازی و اثرات هارمونیک ها در مبدل های قدرت با matlab

دانلود کمکی :     پایان نامه شبیه سازی و اثرات هارمونیک ها در مبدل های قدرت با matlab

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : ۵٫۲۶ MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خرید فایل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پایان نامه : ۱۹۲

قیمت فایل ورد : ۱۲۰۰۰ تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید. برای دریافت فایل word پروژه، روی تصویر زیر کلیک نمایید. لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال می شود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه خازن گذاری و شبیه سازی آن توسط نرم افزا... پروژه حاضر تحت عنوان خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن توسط نرم افزار digsilent آماده گردیده است.در این پروژه طراحی بانک خازنی بهینه از دیدگ...
دانلود پروژه سامانه ی برق اضطراری و کاربرد UPS در ... در شبکه های الکتریکی روش های مختلفی جهت بالا بردن ضریب اطمینان برق رسانی ارائه گردیده است از آن جمله حلقوی نمودن - غربالی نمودن شبکه و نیز دوبل نمودن ...
دانلود پروژه شناخت و بررسی هامونیکها در سیستم های ... پروژه ای که در این مطلب و به صورت فایل word آماده شده است ، به شناخت و بررسی هامونیکها در سیستم های قدرت پرداخته است.این پروژه در 40 صفحه و شامل اصلی ...
دانلود پروژه طراحی و ساخت اینورتر (UPS)... دستگاهی که نحوه ساخت آن در این گزارش می آید می تواند برای تهیه یک تغذیه مناسب و عاری از هرگونه مشکلات خطوط برق رسانی، در مواقع قطع برق مورد استفاده قر...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.