دانلود پروژه کاهش جریان اتصال کوتاه در سیستم قدرت و شبیه سازی آن


پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به عوامل ایجاد جریان اتصال کوتاه در سیستم های قدرت و کاهش جریان اتصال کوتاه پرداخته است.همچنین روش استفاده از محدود کننده های جریان اتصال کوتاه بیشتر مورد بحث قرار گرفته است و این روش شبیه سازی و نتایج حاصل آن آورده شده است.

اتصال کوتاه در سیستم قدرت

توسعه روز افزون سیستم های توزیع برق و همچنین افزایش به هم پیوستگی درسیستم های قدرت به دلیل نیاز به بالا بودن ظرفیت آنها منجر به افزایش سطح اتصال کوتاه و جریانهای خطای بزرگتر و در نتیجه ازدیاد گرمای حاصله ناشی از عبور جریان القایی زیاد در ژنراتورها ، ترانسفورماتورها و سایر تجهیزات و همچنین کاهش قابلیت اطمینان شبکه می شود. با وجود رعایت تمامی موارد مربوط به ایمنی سیستم قدرت ، وقوع اتصال کوتاه در شبکه هاي قدرت امري اجتناب ناپذیر می باشد. در زمان اتصال کوتاه صرف نظر از آسیبی که به خاطر بروز قوس الکتریکی به نقطه اتصال کوتاه وارد میشود، جریانهاي عظیمی که از ژنراتورها به طرف نقطه عیب جاري می شود سبب وارد شدن تنش هاي دینامیکی و حرارتی بالا به تجهیزات سیستم قدرت ازقبیل خطوط هوایی، کابلها، ترانسفورماتورها و کلیدهاي قدرت می شود. عبور چنین جریانی از شبکه نیاز به تجهیزاتی دارد که توانایی تحمل این جریان را داشته باشند و براي قطع این جریان نیازمند کلیدهایی با قدرت قطع بالا هستیم که هزینه هاي سنگینی به سیستم تحمیل می کند.کلیدهاي قدرت مورد استفاده در شبکه براي عملکرد کامل نیازمند زمانی معادل چند سیکل(چند میلی ثانیه) می باشد. عبور مقادیر بزرگ جریان از خطوط و تجهیزات سیستم قدرت در همین چند سیکل می تواند موجب تخریب جدي تجهیزات شود زیرا جریان اتصال کوتاه در لحظات اولیه بویژه در پریود اول موج جریان داراي بیشترین دامنه است و بیشترین اثرات مخرب ازهمین سیکل هاي اولیه ناشی می شود. این امر در صورت بالا بودن جریان هاي اتصال کوتاه و عبور آن از سطح عایقی کلیدهاي قدرت ممکن است موجب برقراري یک اتصال کوتاه دایمی شود. افزایش سطح اتصال کوتاه در بعضی از مناطق باعث شده جریان هاي اتصال کوتاه تا حد مقادیر نامی تجهیزات شبکه افزایش یابد و یا حتی در بعضی حوزه ها مقادیر نامی تجهیزات جوابگوي نیاز نباشد و نیاز به تعویض آنها درخواست شود. بنابر این در سالهاي اخیر به تجهیزاتی که توانایی محدود کردن جریان اتصال کوتاه داشته باشند، توجه ویژه اي شده است. محدود ساز جریان خطا بلافاصله بعد از وقوع خطا در مدار قرار می گیرد و توانایی دارد تا تمام جریان هاي اضافی را که بزرگتر از جریان شبکه باشند با زمان پاسخگویی حداکثر نیم سیکل محدود کند. محدود کننده هاي جریان اتصال کوتاه طراحی شده در دهه هاي اخیر، عناصر سري با تجهیزات شبکه هستند. این تجهیزات در حالت عادي مقاومت کمی در برابر عبور جریان از خود نشان می دهند،اما پس از وقوع اتصال کوتاه در لحظات اولیه شروع جریان، مقاومت آنها یکباره بزرگ شده و از بالا رفتن جریان اتصال کوتاه جلوگیري می کنند. این تجهیزات پس از هر بار عملکرد باید قابل بازیابی بوده و در حالت مانگار سیستم باعث ایجاد اضافه ولتاژ و یا تزریق هارمونیک به سیستم نشوند. سیستم هایی که از محدود کننده های جریان اتصال کوتاه استفاده میکنند دو مزیت اساسی زیر را دارا می باشند:
1- تجهیزات سیستم قدرت این اجازه را پیدا می کنند تا در زمان اتصال کوتاه بدون هیچگونه تنش حرارتی و دینامیکی تا عملکرد کامل کلیدهاي قدرت به کار عادي خود ادامه دهند.
2- نیاز به تعویض تجهیزات سیستم قدرت و افزایش مقادیر نامی اتصال کوتاه در آنها مرتفع شود و یا دست کم به آینده موکول شود
بنابراین صاحبان این شبکه ها این امکان را پیدا می کنند تا از تجهیزاتی با مقادیر نامی پایین تر استفاده کرده و صرفه جویی بالایی را در هزینه ها داشته باشند. استفاده از FCL ها حتی در شبکه هایی که نیاز به این تجهیزات وجود ندارد مزایاي زیادي می تواند داشته باشد که در زیر به چند مورد اشاره شده است:
1- بهبود کیفیت توان با کاهش افت ولتاژ در زمان اتصال کوتاه
2- بهبود پایداري سیستم قدرت
3- کاهش حداکثر گشتاور الکتریکی و مکانیکی ژنراتورها
4- کاهش جریان هجومی ترانسفورماتورها وموتورها

عوامل ایجاد اتصال کوتاه در سیستم های قدرت

در یک شبکه قدرت اتصال کوتاه ممکن است در اثر عوامل چون:

1- افتادن خطوط هوایی
2- خرابی در کابلهاي زیر زمینی
3- خرابی در خطوط هوایی و بسیاري از عوامل دیگررخ دهد.

از این رو جریان اتصال کوتاه بسیار زیادی در سیستم قدرت جاری می شود که باید به روش های مختلفی آن را حذف و یا کاهش داد.

سطح جریان اتصال کوتاه

حداکثر جریانی که قادر به جاري شدن به نقطه عیب می باشد با نام سطح اتصال کوتاه شناخته می شود. معمولاً تجهیزات نصب شده در شبکه داراي مقادیري نامی سطح اتصال کوتاه می باشد. که مشخص می کند ماکزیمم مقدار جریان اتصال کوتاه قابل تحمل براي آنها درچه سطحی می باشد. اگر سطح اتصال کوتاه از مقادیر نامی تجهیزات نصب شده در شبکه بالاتر رود نیاز به تعویض آنها خواهد بود. چون ممکن است وقوع یک اتصال باعث خرابی یا عمل ناموفق آنها شده و یک اتصال کوتاه دایمی در شبکه رخ دهد.

روش های مختلف کاهش و محدود کردن جریان اتصال کوتاه در سیستم قدرت :

1- تعویض تجهیزات و به روز آوری آنها

2- سویچینگ ترتیبی

3- استفاده از ادوات الکترونیک قدرت

4- مدیریت سطح اتصال کوتاه

5- شکافتن شبکه و تغییر آرایش آن

6- راکتورهاي محدود کننده جریان

7- استفاده از محدود کننده های جریان اتصال کوتاه Fault current limiter

برای مقابله با افزایش سطح اتصال کوتاه روشهاي مختلفی تا به حال پیشنهاد شده است که اکثر آنها در مرحله آزمایش می باشند و تا به حال کاربرد عملی نداشته اند به نظر می رسد موثرترین و مفیدترین روشی که تا به حال براي این مشکل پیشنهاد داده شده است، استفاده از محدود کننده هاي جریان اتصال کوتاه می باشد. بنابراین در ادامه با ساختارهاي مختلف محدود کننده هاي جریان اتصال کوتاه بیشتر آشنا می شویم و در فصل آتی ضمن بیان مطالبی در مورد اتصال کوتاه، عوامل تولید آن، خسارات ناشی از آن، به بررسی سطح اتصال کوتاه تجهیزات سیستم قدرت پرداخته و مشارکت انواع ژنراتورها را در تولید پیک جریان اتصال کوتاه و مقدار نامی آن را بررسی نموده و سپس روشهاي مقابله با افزایش سطح اتصال کوتاه را مورد بررسی قرار می دهیم و در این اثنا به  FCLها اشاره نموده و مختصري در مورد تاریخچه آنها صحبت خواهیم کرد. از آنجا که یکی از FCLها از نوع ابر رساناها میباشد لذا به ابررساناها اشاره کرده و از آنجا که  انواع مهم تمرکز پژوهش جاري بیشتر روي این نوع از محدود کننده هااست به بررس اجمالی ابررساناها پرداخته و تاریخچه  آنها را بیان می کنیم کاربردهاي مختلف آنها را در بخشهاي مختلف سیستم قدرت مورد ارزیابی قرار داده و سپس مزایاي استفاده از محدود کنندههاي ابر رسانا را بیان خواهیم کرد. در فصل سوم ساختارهاي مختلف FCL ها را می شناسیم و مدارات الکتریکی و نحوه عملکرد آنها را تشریح و معرفی می کنیم تا اینکه در پایان این فصل محدودکننده هاي  نوع ابر رسانا همچنین نوع غیر ابر رساناي راکتور DC را معرفی میکنیم تا اینکه در فصل چهارم به آنالیز شبیه سازي ساختار سه فاز محدود کننده هاي نوع فوق هادي و غیر فوق هادي پرداخته و آنها را در حالت کار عادي شبکه، در هنگام بروز اتصال کوتاه، و پس از رفع اتصال کوتاه مورد بررسی قرار می دهیم و با معرفی یک ساختار تکمیل شده به یک نتیجه مطلوب از بحث جاري خواهیم رسید.

——-w————i——-——-k———–i———
      دانلود مستقیم :   دانلود پروژه کاهش جریان اتصال کوتاه در سیستم قدرت و شبیه سازی آن (FCL)
      دانلود کمکی  :    دانلود پروژه کاهش جریان اتصال کوتاه در سیستم قدرت و شبیه سازی آن (FCL)

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  2,1  MB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

مطالب مرتبط ....

پایان نامه پست های فشار قوی پست های فشار قوی اصطلاحاً به مکان هایی گفته میشوند که با توجه به زیاد بودن انتقال انرژی الکتریکی این نیروهای عظیم را باید در جایی قبل از استفاده کنترل...

مطالب مرتبط با دانلود پروژه کاهش جریان اتصال کوتاه در سیستم قدرت و شبیه سازی آن

۶ دیدگاه در “دانلود پروژه کاهش جریان اتصال کوتاه در سیستم قدرت و شبیه سازی آن”

 1. hamid گفت:

  سایت خیلی عالی بود

 2. hamid گفت:

  با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت بسیار خوبتون.
  ببخشید میخو استم بپرسم شما پروژه هم کار میکنید؟

 3. oops گفت:

  سلام.
  لطفا لینک فایل word را جهت خرید اضافه نمایید.
  موفق باشید

 4. ایمان گفت:

  اسلام وخسته نباشید
  تشکر از سایت خوبتون

  ببخشید این پروژه کاهش جریان اتصال کوتاه در سیستم قدرت و شبیه سازی آن

  اول که میری دانلود کنی اخطار میده

  فک کنم لینکش خرابه

  دوم فایل شبیه سازیش کجاس که دانلود کنم

  اخه این موضوع رو بعنوان پروژه پایانی انتخاب کردم وتایید شده
  ممنون میشم کمکم کنید

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.