پایان نامه انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم


این پایان نامه به بررسی انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم میپردازد که شامل 4 فصل مبانی آنتن، شبکه های کامپیوتری، آنتن های هوشمند و آنتن های آرایه فازی پرداخته است. آنتن ها از نظر كاربرد و ساختار به انواع مختلفی از قبیل آنتن هرتز، آنتن ماركني، آنتن شلاقي، آنتن لوزي (روبيك)، آنتن V معكوس، آنتن ماکروويو، آنتن آستيني، آنتن حلزوني و آنتن هاي آرايه اي تقسیم بندی میشوند.

مطالعات و ملاحظاتي که به توسعه و تکامل آنتنها هوشمند انجاميد، مربوط به روبرويي با اشکالي بزرگ در عملي کردن خصوصيات کاربردي در ارتباطات بي سيم بود. به عنوان مثال تداخل هم کانال، تداخل Intersymbol و محو شدگي سيگنال در سيستم هاي بي سيم اِشکالاتي روي جنبه هاي کاربردي استراتژي ارتباطات بي سيم مدرن وارد آورده اند. آزمايشها و تلاشها براي خنثي سازي اين مسائل بستر و زمينه اي را براي تکثير طرحهاي آنتنهاي بي سيم متنوع و تحقق آنها فراهم آورد.

دو چشم انداز بزرگ که در طرح آنتن هاي هوشمند و تحقيق آنها تاثير دارند. اولي ارزيابي پيچيدگي پردازش دامنه فاصله اي مربوط مي شود و دومي سخت افزار جديد ساختار آنتن (که آرايه را تشکيل مي دهد) را مشخص مي کند. طرح آنتن هاي هوشمند بر چيزي تکيه دارد که به عنوان مدل هاي کانال تنظيمي شناخته شده اند که مشخصات فاصله اي – زماني (spatio-temporar) سيگنالهاي تقويت شده روي کانال را تصوير مي کنند.در رابطه با ماکروسل يا ميکروسل انواع کانال متداول به سه دسته مربوط مي شود.

  1. مدل کانالي که بر اساس ملاحظات آماري پايه ريزي شده است.
  2. مدل کانالي که بر مبناي اندازه گيري پايه ريزي شده است.
  3. مدل کانال ويژه سايت، که در بخشهاي زيرين شرح داده شده مي شود.

آنتن هاي هوشمند تنظيمي يک جهش بزرگ در مسير تکامل تدريجي سيستم هاي ارتباطي بوده اند. متناسب با سيستم هاي رايج، آنتن هاي هوشمند با تجهيزات معمول و قديمي که در سايت ها واقع هستند، ترکيب و هماهنگ شده اند. کارکرد اين آنتن ها به عنوان يک فيلتر فاصله اي تنظيمي اين است که امکان افزايش کيفيت، ظرفيت و يا برد سيگنال را بيشتر از آنتنهاي قديمي ميسر مي سازد.

آنتن هاي هوشمند به عنوان راه هاي ممکن براي رفع مشکلات مربوط (به ويژه در ارسال امواج ميليمتري) در نظر گرفته مي شود. اين سلسله آنتن هاي هوشمند براي فراهم ساختن راه هاي گسترش برد، افزايش ايمني در محوشدگي سطحي، قطع تداخل و دسترسي چندگانه با تقسيم زماني(SDMA) مورد نظر قرار مي گيرد.

anten ha

کاربرد آرايه هاي آنتن در طرح هاي آنتن هواي هوشمند سيستم هاي ارتباطي بي سيم قابليت اطمينان و ظرفيت را در سه راه ممکن افزايش مي دهد:

تکنيک هاي ترکيبي مختلف، سيگنالهاي رسيده از آنتن هاي مرکب را در يک سير جمع مي کند که اين عمل محوشدگي چندمسيره را کاهش مي دهد(که قبلاً نشان داده شد).

روش تشکيل بيم تنظيمي (به وسيله ي آرايه ي آنتن ها) که به واسطه ي کاهش تداخل ظرفيت را بهبود مي بخشد و همچنين محوشدگي چندمسيره را نيز کاهش مي دهد.

اين روش به اين گونه است که آرايه هاي تنظيمي را حذف و يا سيگنال دريافت مطلوب از اجزاي مالتي پس را به طور مناسب ترکيب ميکند و سيگنال هاي تداخلي را که سمت هاي دريافت متداول دارند خنثي مي نمايد. (با مدنظر قرار دادن سيگنال مطلوب).

استفاده از بيم هاي ثابت سوئيچ شده که منجر به کنترل الگوهاي جهت دار مي گردد(نسبت به آرايه هاي تنظيمي) اما مي تواند همچنان اصلاح ظرفيت را صورت دهد. اين اصول به استفاده ي دو يا چند بيم ثابت بر مي گردد که منجر به پذيرش تنوع در بيم مي شود.

آنتن هاي بيم سوئيچ شده و آنتن هاي تنظيمي به واسطه ي نياز اطلاعاتي سيستم ديناميکي براي عمليات آنها به آنتن هاي هوشمند ارجاع داده مي شود. همچنين سيستم هاي آرايه هوشمند ديگري وجود دارد که با عنوان آرايه هاي تنظيم حساس به پلاريزاسيون حساس شناخته مي شود. در کاربردهاي آنها سيستم، پلاريزاسيون يک سيگنال مطلوب را نظير نموده ويک مداخله کننده ي که يک سمت دريافت مشابه ولي پلاريزاسيون موج متفاوت با سيگنال مطلوب دارد را حذف مي کند. همچنين ممکن است هم دوره، هم پلاريزاسيون و هم reuse concepts را ترکيب کند.

اين طرح ها کيفيت ارتباط بهتر، ظرفيت سيستم افزوده ونيز قابليت اطمينان بيشتر را فراهم مي کند. همچنين ميزان مصرف انرژي و توان در بخش هاي دستي (مکانيکي) عمر باتري را افزايش مي دهد. تکنولوژي آنتن هوشمند با پردازش فاصله اي پيچيده ي آن به عنوان راه حل نهايي در مقابله عليه تلفات ايجاد شده به وسيله ي تکنولوژي ارتباط بي سيم مورد نظر قرار مي گيرد.

آنتن ماركني: 

در اين نوع آنتن، انتهاي پايين مولد به زمين متصل است و سطح زمين بجاي صحفه هادي به كار مي رود. طرز توزيع جريان و ولتاژ براي فركانس اصلي، چهل برابر طول آنتن مي باشد و اين آنتن براي فركانس هاي كم مورد استفاده قرار مي گيرد. آنتن ماركني در بعضي موارد ممكن است براي فركانس هاي بالا به كار رود، مثل آنتن هاي ارتباطي هواپيما كه در اين حالت بدنه هواپيما بجاي زمين عمل مي كند.

در ادامه سرفصل های این پایان نامه…..

 

فصل 1-   مباني آنتن

1-1-   تاريخچه

1-2-   انواع آنتن ها از نظر كاربرد

1-2-1-    آنتن هرتز

1-2-2-    آنتن ماركني

1-2-3-    آنتن شلاقي

1-2-4-    آنتن لوزي ( روبيك)

1-2-5-    آنتن V معكوس

1-2-6-    آنتن ماکروويو

1-2-7-    آنتن آستيني

1-2-8-    آنتن حلزوني

1-2-9-    آنتن هاي آرايه اي ARRAY ANTENNA

1-3-   پارامترهاي آنتن

1-3-1-    نمودار پرتو افکني آنتن ها

1-3-2-    دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افکني

1-3-3-    نمودار پرتو افکني سه بعدي و دو بعدي

1-3-4-       نمودار پرتو افکني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين

1-3-5-       نمودار پرتو افکني آنتن فرستنده و گيرنده

1-3-6-    جهت دهندگي آنتن ها

1-3-7-    پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان

1-3-8-    شعاع هاي فرعي آنتن ها

1-3-9-    مقاومت پرتو افكني  آنتن

1-3-10-  امپدانس ورودي آنتن

1-3-11-  سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها

1-3-12-  طول موثر آنتن

1-3-13-  پهناي نوار فركانس آنتن ها

1-3-14-  پلاريزاسيون آنتن ها

1-3-15-  پلاريزاسيون خطي

1-3-16-     پلاريزاسيون دایره ای

1-3-17-  پلاريزاسيون بيضوي

1-3-18-  ساختمان مكانيكي آنتن ها

1-3-19-  اندازه آنتن

1-3-20-  نصب آنتن ها

1-3-21-  خطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها

1-3-22-  رسانا و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها

1-3-23-  محافظت آنتن در برابر عوامل جوي

فصل 2-   شبکه های کامپیوتری

2-1-   شبکه های بی سیم

2-2-   سخت افزار شبکه

2-2-1-    شبکه های ﭘخشي(broadcast network)

2-2-2-    شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)

2-2-3-    شبکه های شخصی (personal area network)

2-2-4-    شبکه های محلی (local area network)

2-2-5-    شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)

2-2-6-       شبکة گسترده (Wide Area Network)

2-2-7-    شبکة بی سيم (wireless network)

2-2-8-       شبکة شبکه ها (internetwork)

2-3-   نرم افزار شبکه

2-3-1-       لاية فيزيکی (Physical layer)

2-3-2-       زير لاية نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال  MAC(Medium Access control)

2-3-3-       لاية شبکه

2-3-4-       لاية انتقال(Transport layer)

2-3-5-       لاية کاربرد (Application layer)

2-4-     شبکه های محلی بی سيم (802.11)

2-4-1-    ﭘشتة ﭘروتکل 802.11

2-4-2-    لاية فيزيکی در 802.11

2-5-   شبکه های بی سيم باند گسترده

2-5-1-    لاية فيزيکی در 802.16

فصل 3-    آنتن هاي هوشمند

3-1-   آنتن های هوشمند در شبکه هاي بي سيم

3-2-   جوانب تکنولوژي سيستم آنتن هوشمند

3-3-   مدلهاي کانال

3-3-1-    مدل لي Lee s Model

3-3-2-    A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

3-3-3-    مدل ماکروسل (Macro cell Model)

3-3-4-    مدل باند عريض ميکروسل (Macrocell Wide Band Model)

3-3-5-    Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

3-3-6-    مدل زاويه دريافت گاوسي (Gaussian angle of)

3-3-7-    مدل کانال با بردار متغير زماني (Time –varying-vector channel model)

3-3-8-       مدل شهري واقعي(typical urban (tu/model))

3-3-9-    مدل شهري بد(Bad urban (Bu) model)

3-4-   آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف

3-5-   انواع آنتن هاي هوشمند

3-5-1-       رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده

3-5-2-    راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت

3-5-3-    پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم

3-5-4-    الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال

3-5-5-    تركيب هاي آرايه اي تنظيمي

3-5-6-    تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده

3-5-7-       نكات نتيجه گيري شده

فصل 4-   آنتن هاي آرايه فازي

4-1-   تاريخچه

4-2-   انواع آرايه ها

4-2-1-    آرايه هاي خطي (Linear Array)

4-2-2-    آرايه هاي مسطح (Planar Array)

4-3-   ويژگي هاي آرايه فازي

4-3-1-    تکنولوژي شيفت دهنده فاز

4-3-2-    تکنولوژي شيفت دهنده فاز دي الکتريک ولتاژ متغير

نتيجه و ﭘيشنهاد

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان آنتن های تک قطبی مایکرو استریپ و روشهای افزایش پهنای باند کلیک کنید.

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :    انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم

دانلود کمکی  :     انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم :    3.98   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 76

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه شبکه های موردی (MANET)، ادهاک (Ad hoc)،... این پایان نامه به بررسی شبکه های موردی (MANET)، ادهاک (Ad hoc)، شبکه های بی سیم، کاربرد و خصوصیات شبکه های ادهاک میپردازد. همچنین به بررسی شبکه های مو...
پروژه شبیه سازی سیستم های DG و مدارات تکفاز و سه ف... این پروژه، به شبیه سازی سیستم های DG و مدارات تکفاز و سه فاز پرداخته است. در پروژه شبیه سازی سیستم های DG و مدارات تکفاز و سه فاز ، مدار مورد مطالعه ا...
پایان نامه تغذیه کولر گازی با استفاده از انرژی خور...  اسپلیت های خورشیدی یا همان کولرگازی اسپلیت خورشیدی درواقع بخشی ازنیروی موردنیاز خودراازانرژی خورشید می گیرد که میزان درحدود 20 تا 30 درصد کل انرژی دس...
دانلود پایان نامه بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون... چکیده پروژه بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون: با گسترش صنعت و نیاز مردم به استفاده همیشگی از شریان های حیاتی ، بشر بر آن شده است که این امکانات را ا...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.